Министарство одбране Републике Србије
 
01.11.2019

Интерни конкурс за пријем у професионалну војну службу у својству војних службеника



 МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА ЦИВИЛНУ ОДБРАНЕ И
ПРИПРЕМЕ ОДБРАНЕ
Управа за обавезе одбране

расписује
 
ИНТЕРНИ КОНКУРС
за пријем у професионалну војну службу у својству војних службеника
у радни однос на неодређено време

I Назив организационе јединице Министарства одбране Републике Србије у којој се врши попуна формацијских места: Управа за обавезе одбране
 
Формацијска места која се попуњавају:
 
Регионални центар Министарства одбране Београд
 
референт, ССС у Центру МО за локалну самоуправу Вождовац, место рада Београд – 1 извршилац,
референт за обуку грађана С2С/ВСС у Центру МО за локалну самоуправу Звездара, место рада Београд – 1 извршилац,
референт за координацију послова цивилне заштите, С2С/ВСС у Центру МО за локалну самоуправу Звездара, место рада Београд – 1 извршилац;

Регионални центар Министарства одбране Нови Сад
 
референт за војну, радну и материјалну обавезу, ССС у Центру МО за локалну самоуправу Нови Сад, место рада Нови Сад – 1 извршилац,
референт, ССС у Центру МО за локалну самоуправу Нови Сад, место рада Нови Сад – 1 извршилац,
референт, ССС у Центру МО за локалну самоуправу Сремска Митровица, место рада Сремска Митровица – 2 извршиоца,
референт, ССС у Центру МО за локалну самоуправу Сомбор, место рада Сомбор – 1 извршилац,
референт за обуку грађана, С2С/ВСС у Центру МО за локалну самоуправу Кикинда, место рада Кикинда - 1 извршилац,
референт за координацију послова цивилне заштите, С2С/ВСС у Центру МО за локалну самоуправу Кикинда, место рада Кикинда – 1 извршилац,
референт, ССС, у Центру МО за локалну самоуправу Кикинда, место рада Кикинда – 1 извршилац;
 
Регионални центар Министарства одбране Ваљево
 
референт за координацију послова цивилне заштите, С2С/ВСС у Центру МО за локалну самоуправу Ваљево, место рада Ваљево – 1 извршилац,
референт за радну и материјалну обавезу, С2С/ВСС у Центру МО за локалну самоуправу Ваљево, место рада Ваљево – 1 извршилац,
референт, С2С/ВСС у Центру МО за локалну самоуправу Ваљево, место рада Ваљево – 1 извршилац,
референт, у Центру МО за локалну самоуправу Шабац, место рада Шабац ССС – 2 извршиоца;
 
Регионални центар Министарства одбране Ниш
 
референт за координацију послова цивилне заштите, С2С/ВСС у Центру МО за локалну самоуправу Врање, место рада Врање – 1 извршилац,
референт, ССС у Центру МО за локалну самоуправу Врање, место рада Прешево – 1 извршилац,
референт за координацију послова цивилне заштите, С2С/ВСС у Центру МО за локалну самоуправу Зајечар, место рада Зајечар – 1 извршилац,
референт за координацију послова цивилне заштите, С2С/ВСС у Центру МО за локалну самоуправу Бор, место рада Бор – 1 извршилац,
референт за обуку грађана, С2С/ВСС у Центру МО за локалну самоуправу Пирот, место рада Пирот – 1 извршилац;
 
Регионални центар Министарства одбране Крагујевац
 
20. референт за координацију послова цивилне заштите, ССС у Центру МО за локалну
самоуправу Крагујевац Управе Регионалног центра МО Крагујевац, место рада
Крагујевац – 1 извршилац,
21. референт за војну, радну и материјалну обавезу, С2С/ВСС у Центар Министарства
одбране за локалну самоуправу Крагујевац Управе Регионалног центра МО
Крагујевац, место рада Крагујевац – 1 извршилац,
22. референт за обуку грађана, С2С/ВСС у Одељењу за планирање припрема за
 одбрану Управе Регионалног Центра МО Крагујевац, место рада Крагујевац – 1
 извршилац,
23. референт за координацију послова цивилне заштите, ССС у Центру МО за локалну
 самоуправу Пожаревац, место рада Пожаревац – 1 извршилац,
24. референт ССС у Центру МО за локалну самоуправу Пожаревац, место рада Мало
 Црниће (Пожаревац) – 1 извршилац,
25. референт за координацију послова цивилне заштите, ССС у Центру МО за локалну
 самоуправу Смедерево, место рада Смедерево – 1 извршилац,
26. референт, ССС у Центру МО за локалну самоуправу Смедерево, место рада Велика
Плана – 1 извршилац,
27. референт, ССС у Центру МО за локалну самоуправу Смедерево, место рада
 Смедеревска Паланка – 1 извршилац,
28. референт, ССС у Центру МО за локалну самоуправу Нови Пазар место рада Тутин –
 1 извршилац.
 
УСЛОВИ КОНКУРСА
 На конкурсу могу учествовати професионални припадници Војске Србије на служби у Војсци Србије и Министарству одбране који испуњавају следеће услове:
 
а) општи услови:
– да је држављани Републике Србије,
– да је здравствено и психофизички способан за службу у Министарству одбране и Војсци Србије,
– да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци,
– да је безбедносно проверен и да нема безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране;
 
 
б)посебни услови:
– за формацијска места под редни бројем 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21 и 22 да има стечено високо образовање – завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова;
– за формацијска места под редним бројем 1, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 16, 20, 23, 24, 25, 26, 27 и 28 стечена средња стручна спрема у четворогодишњем трајању.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА:
 Попуњавање пријаве на конкурс у државном органу, која треба да садржи: податке о конкурсу; личне податке; адресу становања; телефон, електронску адресу; образовање, стручне и друге испите подносиоца пријаве који су услов за заснивање радног односа; податке о знању рада на рачунару; податке о знању страног језика; додатне едукације; радно искуство; посебне услове; добровољно дату изјаву о припадности националној мањини; посебно изјаву од значаја за учешће у конкурсним поступцима у државним органима.
 
Образац пријаве на конкурс у државном органу тражити од органа персоналне службе у својој јединици.
 
Уз пријаву кандидат прилаже следећа документа:
– за радна места под редни бројем, 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21 и 22 оверену копију дипломе о стеченом високом образовању,
– за радно место под редним бројем, 1, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 16, 20, 23, 24, 25, 26, 27 и 28, оверену копију дипломе о стеченом средњем образовању и оверену копију сведочанства за завршен сваки разред средње школе,
– попуњен и оверен образац и сагласност за извршење безбедносне провере (тражити у команди јединице у којој се налази на служби).
 
Команде јединица–установа, уз пријаву кандидата, прибављају и прилажу следећа документа:
– уверење о држављанству (оригинал или оверена копија);
– извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);
– уверење надлежног старешине о стажу осигурања из програмског пакета КаИС;
– оверени образац КОЛП из програмског пакета КаИС.
 
ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ПОПУНУ ФОРМАЦИЈСКИХ МЕСТА:
 У изборном поступку биће примењени критеријуми прописани Одлуком о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, бр. 10/12, 6/14, 23/15 и 30/17), а који обухватају просек оцена са последњег нивоа школовања (40% од укупног броја бодова) и психолошку процену кандидата (40% од укупног броја бодова) и разговор са кандидатом (20% од укупног броја бодова).
 
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета кандидати ће бити обавештени писаним путем на адресе наведене у пријави.
 
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
Са кандидатима који задовоље процену психолошких капацитета биће обављен разговор. О датуму, времену и месту обављања разговора кандидати ће бити обавештени писаним путем на адресе наведене у пријави.
 
За кандидате који испуњавају услове конкурса, уз њихову писану сагласност, биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
 
Кандидати који се не одазову у било којој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос, доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности.
 
Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече од наредног дана од дана оглашавања у магазину „Одбрана”.

Све информације везане за конкурс могу се добити на телефон 011/3201-084 (цивилни) и 23-084 (војни).
 
Пријаве кандидата са неопходном документацијом команда јединице–установе службеном поштом доставља Управи за обавезе одбране Сектора за цивилну одбрану и припреме одбране Министарства одбране Републике Србије, појединачно у затвореној коверти, са назнаком „За конкурсну комисију”.
 
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника–нотара, биће одбачене решењем.
 
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије, додатно се вреднује чињеница да је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник односно члан породице професионалног војног лица.
 
Интерни конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује министар одбране. Овај конкурс објављује се на веб-страници Министарства одбране Републике Србије и у магазину „Одбрана”.