Министарство одбране Републике Србије
 
01.09.2019

Интерни конкурс за пријем у професионалну војну службу у Копнену војску
ВОЈСКА СРБИЈЕ
Копнена војска
 
р а с п и с у ј е
 
ИНТЕРНИ КОНКУРС
 
за пријем у професионалну војну службу у својству официра на неодређено време, у:
 
Копнену војску:
 1. командир вода, ВЕС 31101, 6 извршилаца,
 2. старешина ватреног положаја у воду, ВЕС 31101, 2 извршиоца,
 3. командир вода, ВЕС 31201, 6 извршилаца,
 4. командир вода, ВЕС 31401, 2 извршиоца,
 5. командир вода, ВЕС 31701, 1 извршилац,
 6. командир вода, ВЕС 31301, 2 извршиоца,
 7. командир вода, ВЕС 33801, 1 извршилац,
 8. технолог, ВЕС 32157, 3 извршиоца,
 9. технолог, ВЕС 32144, 1 извршилац,
 10. референт за  телекомуникације и информатику, ВЕС 31801, 1 извршилац,
 11. командир вода, ВЕС 31801, 1 извршилац,
 12. командир вода, ВЕС 31828, 1 извршилац,
 13. командир вода, ВЕС 32701, 1 извршилац,
 14. референт за снабдевање, ВЕС 32401, 1 извршилац,
 15. референт за инфраструктуру, ВЕС 32804, 3 извршиоца,
 16. командир Командног вода, ВЕС 31001, 1 извршилац.
 
УСЛОВИ КОНКУРСА
 
На конкурс могу учествовати професионални припадници који испуњавају следеће услове:
a) општи услови:
– да је држављанин Републике Србије,
– да је здравствено и психофизички способан за службу у Војсци Србије,
 • да има стечено високо образовање – завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова или основе струковне студије са завршеним струковним специјалистичким студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
– да му раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа,
– да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци,
 • да није старији од 40 година ако је у својству професионалног војника, односно да није старији од 43 године ако је у својству подофицира,
– да је безбедносно проверен и да нема безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране,
– да је одслужио војни рок са оружјем;
 
б) посебни услови:
 • да је подофицир на неодређено време, подофицир на одређено време, професионални војник или цивилно лице,
 • да током службе није негативно оцењиван и да има просек службених оцена најмање „истиче се”,
 • да има препоруку старешине на положају команданта батаљона–дивизиона, њему равном или вишем положају, односно непосредно претпостављеног руководиоца;
 
за формацијска места под редним бројем: 1 и 2:
 • да има завршен ШРО/КСРО у роду пешадије;
за формацијска места под редним бројем: 3:
 • да има завршен ШРО/КСРО у роду артиљерије;
за формацијска места под редним бројем: 4:
 • да има завршен ШРО/КСРО у роду оклопних јединица;
за формацијско место под редним бројем: 5:
 • да има завршен ШРО/КСРО у роду инжињерије;
за формацијска места под редним бројем: 6:
 • да има завршен ШРО/КСРО у роду АРЈ за ПВД;
за формацијско место под редним бројем: 7:
 • да има завршен ШРО/КСРО у служби ВОЈ;
за формацијска места под редним бројем: 8 и 9:
 • да има завршен технички факултет (машински или електротехнички смер),
 • да поседује важећи ECDL сертификат;
за формацијска места под редним бројем: 10, 11 и 12:
 • да има завршен:
  • електротехнички факултет (смер телекомуникација или информатика) или
  • технички факултет (смер телекомуникација или информатика) или
  • електронски факултет (смер телекомуникација или информатика) или
  • саобраћајни факултет (смер телекомуникација) или
  • факултет организационих наука (смер информационе технологије);
за формацијско место под редним бројем: 13:
 • да има завршен саобраћајни факултет;
за формацијско место под редним бројем: 14:
 • да има завршен економски факултет;
за формацијска места под редним бројем: 15:
 • да има завршен грађевински или архитектонски факултет;
за формацијско место под редним бројем: 16:
 • да има завршен ШРО/КСРО у роду речних јединица.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Пријаву на конкурс, која треба да садржи основне личне податке, адресу, контакт телефон и наглашено формацијско место на које конкурише, кандидати подносе јединицама–установама у којима се налазе на служби. Уз пријаву кандидат прилаже следећа документа:
 1. оверену копију дипломе о завршеном високом образовању;
 2. потписану изјаву о прихватању распореда по потреби службе на целој територији Републике Србије (својеручно пописана изјава и оверена од надлежног старешине);
 3. попуњен и оверен образац и сагласност за извршење безбедносне провере (тражити у команди јединице у којој се налазе на служби).
 
Команде јединица–установа, уз пријаву кандидата, прибављају и прилажу следећа документа:
 
 1. уверење о држављанству (оригинал или оверена копија);
 2. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);
 3. потврду надлежног старешине о периоду обављања дужности подофицира, професионалног војника или цивилног лица, у ком роду, односно служби;
 4. потврду надлежног старешине да ли је негативно оцењиван и просек службених оцена у току службе;
 5. препоруку старешине на положају команданта батаљона–дивизиона, њему равном или вишем положају, односно непосредно претпостављеног руководиоца;
 6. оверени образац КОЛП из програмског пакета КаИС.
 
Пријаве кандидата са неопходном документацијом команде јединица–установа службеном поштом доставља Команди Копнене војске, појединачно у затвореној коверти са назнаком „За конкурсну комисију по интерном конкурсу”.
 
Рок за подношење пријава за пријем на службу је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса.
 
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији оверену код јавног бележника–нотара, биће одбачене закључком.
 
ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ПОПУНУ ФОРМАЦИЈСКИХ МЕСТА
 
Изборни поступак спровешће конкурсна комисија, коју формира надлежни старешина, међу кандидатима који испуњавају услове конкурса за пријем на формацијско место на које су конкурисали.
 
Кандидати који испуњавају услове конкурса биће упућени на тестирање психолошких капацитета и проверу физичких способности.
 
Поступак избора кандидата спроводи се по принципу елиминације, тако да неиспуњавање критеријума на претходној провери–процени искључује упућивање на даље провере–процене.
 
Ради вршења психолошке процене кандидати за попуну формацијских места биће упућени у надлежну војноздравствену установу (у Београду, Нишу или Новом Саду), према распореду који ће израдити и о којем ће их упознати председник конкурсне комисије.
 
Резултате пријављених кандидата утврдиће конкурсна комисија за пријем у професионалну војну службу на основу следећих мерила за избор:
 1. просек оцена на основним студијама – до 50 бодова (производ оцене и броја 5);
 2. провера физичке способности – до 20 бодова (производ коначне оцене и броја 4);
 3. психолошка процена кандидата – до 20 бодова (1. категорија 20, 2. категорија 10, 3. категорија 0 бодова);
 4. разговор – до 10 бодова (производ коначне оцене и броја 2).
 
Кандидати, који са најбољим резултатом испуне мерила за избор, биће упућени на медицинско-здравствену процену у надлежну војноздравствену установу, ради утврђивања здравствене способности за професионалну војну службу.
 
За кандидате ће бити извршена безбедносна провера за пријем на рад у Војску Србије.
 
Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања општег лекарског прегледа, провере физичке способности, психолошке процене и упућивања на медицинско-здравствену процену, сматраће се да је одустао од даљег учешћа у изборном поступку.
 
Приликом доласка на проверу општих способности кандидати са собом обавезно носе личну карту или војну легитимацију.
 
Све евентуалне трошкове путовања до касарни и војноздравствених установа, ради реализације селекције, психолошке и медицинско-здравствене процене, као и евентуалне трошкове смештаја и исхране, сносе кандидати који су се пријавили за попуну формацијских места официра.
 
Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Конкурсна документација се неће враћати кандидатима.
 
Све информације везане за конкурс могу се добити на сајту Војске Србије www.vs.rs или на тел. локал 57-333.