Министарство одбране Републике Србије
 
01.09.2019

Интерни конкурс за пријем у професионалну војну службу у Команду за обуку
ВОЈСКА СРБИЈЕ
Команда за обуку
 
р а с п и с у ј е
 
ИНТЕРНИ КОНКУРС
 
за пријем у професионалну војну службу у својству официра на неодређено време, у:
 
Команду за обуку:
 
 1. референт за правне послове, ВЕС 32901, 1 извршилац,
 2. командир Одељења мобилне лабораторијске станице, ВЕС 31901, 1 извршилац,
 3. референт ветеринарске службе, ВЕС 32601, 1 извршилац.
 
УСЛОВИ КОНКУРСА
 
На конкурс могу учествовати професионални војници, подофицири и цивилна лица која испуњавају следеће услове:
 
a) општи услови:
– да је пунолетан,
– да је држављанин Републике Србије,
– да је здравствено и психофизички способни за службу у Војсци Србије,
– да има стечено високо образовање – завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова или основне академске студије у трајању од најмање четири године или основе струковне студије са завршеним струковним специјалистичким студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова или интегрисане академске студије из области медицинских или ветеринарских наука,
– да му раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа,
– да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци,
 • да није старији од 40 година ако је у својству професионалног војника, односно да није старији од 43 године ако је у својству подофицира,
– да је безбедносно проверен и да нема безбедносних сметњи за пријем у да је безбедносно проверен и да нема безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране,
– да је одслужио војни рок са оружјем;
 
б) посебни услови:
 • да је подофицир на неодређено време, подофицир на одређено време, професионални војник или цивилно лице,
 • да током службе није негативно оцењиван и да има просек службених оцена најмање „истиче се”,
 • да има препоруку старешине на положају команданта батаљона–дивизиона, њему равном или вишем положају, односно непосредно претпостављеног руководиоца.
 
За формацијска места под редним бројем: 1:
 • завршен Правни факултет.
За формацијска места под редним бројем: 2:
 • завршене основне академске студије на природно-математичком факултету, смер хемија, у трајању од најмање четири године.
За формацијска места под редним бројем: 3:
 • стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 360 ЕСПБ бодова, односно на основним студијама у трајању од шест година (завршен Ветеринарски факултет-смер ветеринарска медицина) и
 • положен државни испит.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Пријаву на конкурс, која треба да садржи основне личне податке, адресу, контакт телефон и наглашено формацијско место на које конкурише, кандидати подносе јединицама–установама у којима се налазе на служби. Уз пријаву кандидат прилаже следећа документа:
 1. оверену копије дипломе о завршеном високом образовању;
 2. потписану изјаву о прихватању распореда по потреби службе на целој територији Републике Србије (својеручно пописана изјава и оверена од надлежног старешине);
 3. попуњен и оверен образац и сагласност за извршење безбедносне провере (исти тражити у команди јединице у којој се налазе на служби).
 
Команде јединица–установа, уз пријаву кандидата, прибављају и прилажу следећа документа:
 
 1. уверење о држављанству (оригинал или оверена копија);
 2. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија) ;
 3. потврду надлежног старешине о периоду обављања дужности подофицира, професионалног војника или цивилног лица, у ком роду, односно служби;
 4. потврду надлежног старешине да ли је негативно оцењиван и просек службених оцена у току службе;
 5. препоруку старешине на положају команданта батаљона–дивизиона, њему равном или вишем положају, односно непосредно претпостављеног руководиоца;
 6. оверени образац КОЛП из програмског пакета КаИС.
 
Пријаве кандидата са неопходном документацијом команде јединица–установа службеном поштом доставља Команди за обуку, појединачно у затвореној коверти са назнаком „За конкурсни комисију по интерном конкурсу”.
 
Рок за подношење пријава за пријем на службу је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса.
 
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника–нотара, биће одбачене решењем.
 
ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ПОПУНУ ФОРМАЦИЈСКИХ МЕСТА
 
Изборни поступак спровешће конкурсна комисија, коју формира надлежни старешина, међу кандидатима који испуњавају услове конкурса за пријем на формацијско место на које су конкурисали.
 
Кандидати који испуњавају услове конкурса биће упућени на тестирање психолошких капацитета и проверу физичких способности.
 
Поступак избора кандидата спроводи се по принципу елиминације, тако да неиспуњавање критеријума на претходној провери–процени искључује упућивање на даље провере–процене.
 
Ради вршења психолошке процене кандидати за попуну формацијских места биће упућени у надлежну војноздравствену установу (у Београду, Нишу или Новом Саду), према распореду који ће израдити и о којем ће их информисати председник конкурсне комисије.
 
Резултате пријављених кандидата утврдиће конкурсна комисија за пријем у професионалну војну службу на основу следећих мерила за избор:
 1. просек оцена на основним студијама – до 50 бодова (производ оцене и броја 5);
 2. провера физичке способности – до 20 бодова (производ коначне оцене и броја 4);
 3. психолошка процена кандидата – до 20 бодова (1. категорија 20, 2. категорија 10, 3. категорија 0 бодова);
 4. разговор – до 10 бодова (производ коначне оцене и броја 2).
 
Кандидати који са најбољим резултатом испуне мерила за избор биће упућени на медицинско-здравствену процену у надлежну војноздравствену установу, ради утврђивања здравствене способности за професионалну војну службу.
 
За кандидате ће бити извршена безбедносна провера за пријем на рад у Војску Србије.
 
Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања општег лекарског прегледа, провере физичке способности, психолошке процене и упућивања на медицинско-здравствену процену, сматраће се да је одустао од даљег учешћа у изборном поступку.
 
Приликом доласка на проверу општих способности кандидати са собом обавезно носе личну карту или војну легитимацију.
 
Све евентуалне трошкове путовања до касарни и војноздравствених установа, ради реализације селекције, психолошке и медицинско-здравствене процене, као и евентуалне трошкове смештаја и исхране, сносе кандидати који су се пријавили за попуну формацијских места официра.
 
Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Конкурсна документација се неће враћати кандидатима.
 
Све информације у вези са конкурсом могу се добити на сајту Војске Србије www.vs.rs или на тел. локал 330-733.