Министарство одбране Републике Србије
 
01.09.2019

Интерни конкурс за пријем у професионалну војну службу у својству официра службе телекомуникација
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ОДБРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Војнотехнички институт расписује
р а с п и с у ј е
 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС
 
за пријем у професионалну војну службу у својству официра службе телекомуникација на неодређено време
 
Ради попуне формацијског места
 
Истраживач, у месту службовања Београд  – 1 извршилац.
 
УСЛОВИ КОНКУРСА
 
На конкурсу могу учествовати професионални војници, подофицири и цивилна лица на служби у Војсци Србије и државни службеници и намештеници запослени у Министарству одбране који испуњавају следеће услове:
 
Општи услови:
 • да су држављани Републике Србије;
 • да су здравствено и психофизички способни за службу у Министарству одбране и Војсци Србије;
 • да имају завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова или основне академске студије у трајању од најмање четири године или основне струковне студије са завршеним струковним специјалистичким студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, модул телекомуникације или електротехничко и рачунарско инжењерство;
 • да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности;
 • да није старији од 40 година ако је у својству професионалног војника, односно да није старији од 43 године ако је у својству подофицира;
 • да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране;
 • да су одслужили војни рок са оружјем.
 
Посебни услови:
 • да су студије завршили са просечном оценом 8,00 и више;
 • да познају енглески језик на нивоу првог степена према критеријуму Војне академије;
 • да у току службе нису негативно оцењени и да имају просек службених оцена најмање „истиче се”;
 • да имају препоруку старешине на положају команданта батаљона, њему равном или вишем положају, односно непосредно претпостављеног руководиоца.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Пријаву на конкурс, кандидат подноси у јединици–установи у којој се налази на служби. Уз пријаву, која треба да садржи основне личне податке, адресу и контакт телефон, кандидати прилажу следећа документа:
 • оверену копију дипломе о завршеном високом образовању;
 • уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
 • уверење надлежног органа МУП да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест месеци;
 • изјаву о прихватању распореда по потреби службе на целој територији Републике Србије (својеручно пописана и оверена од надлежног старешине);
 • попуњен и оверен образац и сагласност за вршење потпуне безбедносне провере (тражити у команди јединице–установе у којој се налазе на служби) и
 • уверење о одслуженом војном року са оружјем.
 
Команда јединице–установе, уз пријаву кандидата, прибавља и прилаже следећа документа:
 • уверење о држављанству;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • потврду о статусу кандидата, времену проведеном у служби, да кандидат није негативно оцењиван и просеку службених оцена;
 • препоруку старешине на положају команданта батаљона, њему равном или вишем положају, односно непосредно претпостављеног руководиоца;
 • потписан и оверен образац КОЛП из програмског пакета КаИС.
 
Пријаву кандидата са неопходном документацијом команда јединице–установе службеном поштом доставља Војнотехничком институту, са назнаком „За интерни конкурс”.
 
Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања у магазину „Одбрана”.
 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, уз које нису приложени сви потребни докази на тражени начин, неће се узимати у разматрање и биће одбачене решењем.
 
Одредбама члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласника РС”, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да оствари увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричитo изјави да ће податке прибавити сама.
 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће кандидат учинити сам. Потписану изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе како би орган који је примио молбу могао даље да поступа у складу са прописима. 
 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење од суда и МУП-а да се против лица не води кривични поступак, односно да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање 6 месеци и уверење о регулисању војне обавезе са оружјем.
 
ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ПОПУНУ ФОРМАЦИЈСКИХ МЕСТА
 
Изборни поступак спровешће конкурсна комисија, између кандидата који испуњавају услове (опште и посебне) конкурса.
 
Са кандидатима који испуњавају услове конкурса и чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази, биће спроведене следеће активности у изборном поступку:
 • провера физичких способности,
 • провера теоријских знања,
 • провера знања страног језика,
 • разговор са кандидатом,
 • психолошка процена,
 • медицинско-здравствена процена и
 • безбедносна провера.
 
Поступак избора кандидата спроводи се по принципу елиминације. Кандидат који се не одазове позиву ради обављања провере физичке способности, провере теоријских знања, провере знања страног језика, разговора, психолошке процене или медицинско-здравствене процене, губи право на даље учешће у изборном поступку.
 
Уколико кандидат не испуни минимално прописане вредности критеријума на претходној провери–процени, губи право на даље учествовање у процесу селекције.
 
О датуму, времену и месту обављања сваке од наведених активности кандидати ће бити благовремено обавештени телефоном на бројеве које су навели у својим пријавама или на e-mail адресе наведене у пријави.
 
Приликом доласка на сваку од наведених активности кандидати са собом обавезно треба да поносу личну карту, војну легитимацију или идентификациону картицу, а за проверу физичких активности спортску опрему (патике, тренерку, мајицу).
 
Све евентуалне трошкове путовања ради реализације селекције, као и евентуалне трошкове смештаја и исхране, сносе кандидати који су се пријавили.
 
Резултате пријављених кандидата утврдиће конкурсна комисија за пријем у професионалну војну службу на основу следећих мерила за избор:
 • просек оцена са основних студија (30% од укупног броја бодова);
 • провера физичких способности (20% од укупног броја бодова);
 • провера теоријских знања (10% од укупног броја бодова);
 • провера знања страног језика (10% од укупног броја бодова);
 • разговор са кандидатима (10% од укупног броја бодова);
 • психолошка процена (20% од укупног броја бодова).
 
За кандидате који задовоље све активности у процесу селекције, уз њихову писану сагласност, биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
 
Кандидати који са најбољим резултатима испуне мерила за избор биће упућени на медицинско-здравствену процену у надлежну војноздравствену установу, ради утврђивања здравствене способности за професионалну војну службу.
 
Лице примљено у професионалну војну службу остварује сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Конкурсна документација се неће враћати кандидатима.
 
Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право да у року од 15 дана од дана пријема одлуке о избору кандидата изјави жалбу, ако сматра да је у изборном поступку било неправилности.
 
Све информације везане за конкурс могу се добити на веб-страници Министарства одбране Републике Србије или на телефон 011/2051-527 или 2051-317.