Министарство одбране Републике Србије
 
01.09.2019

Јавни конкурс за избор у звање сарадника
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ
 
Расписује
 
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
САРАДНИКА

 
Расписује се конкурс за избор у звање сарадника:
  1. једног сарадника за ужу научну област интерна медицина подобласт реуматологија у звање асистента.
 
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
 
1) да је кандидат професионални припадник Војске Србије.
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
 
  1. да је кандидат завршио одговарајућу здравствену специјализацију,
  2. да је кандидат уписао докторске академске студије или му је као магистру наука одобрена тема за израду докторске дисертације,
  3. да је кандидат студије завршио са просечном оценом најмање осам (8),
  4. да кандидат има најмање jeдан рад in extenso, као први аутор у часопису са рецензијом.
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
 
  1. биографске податке и доказе о испуњености услова конкурса;
  2. библиографију објављених научних и стручних радова са копијама примерака научних радова и других публикација.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Пријаве на конкурс за избор у звање сарадника подносе се на адресу Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета обране Црнотравска 17, Београд, са назнаком „конкурс за избор у звање сарадника”. У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за коју се пријава подноси.
 
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.
 
Конкурсна документација се неће враћати кандидату.
 
Конкурс је отворен 30 дана рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.