Министарство одбране Републике Србије
 
01.09.2019

Интерни конкурс за пријем у професионалну војну службу у Управу за телекомуникације и информатику
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
Управа за телекомуникације и информатику (Ј-6) ГШ ВС
 
р а с п и с у ј е
 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС
 
за пријем у професионалну војну службу у својству официра на неодређено време, у:
 
Бригаду везе:
 
 1. референт за односе са јавношћу у Команди Бригаде везе, ВЕС 31801, место службовања Београд, 1 извршилац,
 2. командир вода везе у 4. батаљону везе Бригаде везе, ВЕС 31801, место службовања Београд, 1 извршилац,
 3. референт за информатичку подршку у 1. батаљону везе Бригаде везе, ВЕС 33211, место службовања Београд, 1 извршилац;
                                                                                                  
У Центру за командно-информационе системе и информатичку подршку:
 
 1. програмер у Одељењу за командно-информационе системе, ВЕС33218, место службовања Београд, 1 извршилац,
 2. програмер у Одељењу за командно-информационе системе, ВЕС 33218, место службовања Београд, 1 извршилац,
 3. аналитичар у Одељењу за информационе технологије, ВЕС 33214, место службовања Београд, 1 извршилац.
 
УСЛОВИ КОНКУРСА
 
На конкурсу могу учествовати професионални припадници Војске Србије који испуњавају следеће услове:

а) општи услови:
 
– да је држављанин Републике Србије,
– да је здравствено и психофизички способни за службу у Војсци Србије,
– да има стечено високо образовање – завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова или основне академске студије у трајању од најмање четири године или основе струковне студије са завршеним струковним специјалистичким студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова или интегрисане академске студије,
– да му раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа,
– да није старији од 40 година, односно ако је у својству подофицира да није старији од 43 године,
– да је безбедносно проверен и да нема безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране (ова провера обухвата и проверу да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци),
– да је одслужио војни рок са оружјем;
 
 
б) посебни услови:
 
– да је подофицир на неодређено време, подофицир на одређено време,  професионални војник или цивилно лице,
– да у током службе није негативно оцењено и да има просек службених оцена најмање „истиче се”,
– да има препоруку старешине на положају команданта батаљона–дивизиона, њему равном или вишем положају, односно непосредно претпостављеног руководиоца;
 
за формацијско место под редним бројем 1:
 
– завршена ВСС (С2С) односно основне академске студије у трајању од најмање 4 године (ЕСП 240 бодова) – смер друштвено-хуманистички или смер из области људских ресурса,
– потребно познавање енглеског језика на нивоу СТАНАГ 2-2-2-2 или на нивоу 2. степена по критеријуму Војне академије;
 
за формацијско место под редним бројем 2:
 
– завршена ВСС (С2С) односно основне академске студије у трајању од најмање 4 године (ЕСП 240 бодова) – смер из области телекомуникација, електротехнике или електронике;
 
за формацијска места под редним бројeвима 3, 4, 5 и 6:
 
– завршена ВСС (С2С) односно основне академске студије у трајању од најмање 4 године (ЕСП 240 бодова) – смер из области рачунарских наука или електротехничког и рачунарског инжењерства, поседовање стручног назива дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства, дипломирани информатичар или специјалиста струковни информатичар.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА:
 
Пријаву на конкурс, која треба да садржи основне личне податке, адресу, контакт телефон и наглашено формацијско место на које конкурише, кандидати подносе јединицама–установама у којима се налазе на служби. Уз пријаву кандидат прилаже следећа документа:
 • оверену копију дипломе о завршеном високом образовању.
– потписану изјаву о прихватању распореда по потреби службе на целој територији Републике Србије (својеручно пописана изјава и оверена од надлежног старешине).
– попуњен и оверен образац и сагласност за извршење безбедносне провере (исти тражити у команди јединице у којој се налазе на служби)
 
Команде јединица–установа, уз пријаву кандидата, прибављају и прилажу следећа документа:
 
 • уверење о држављанству (оригинал или оверена копија);
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија) ;
 • потврду надлежног старешине о периоду обављања дужности подофицира, професионалног војника или цивилног лица, у ком роду, односно служби;
 • потврду надлежног старешине да ли је негативно оцењиван и просек службених оцена у току службе;
 • препоруку старешине на положају команданта батаљона–дивизиона, њему равном или вишем положају, односно непосредно претпостављеног руководиоца;
 • оверени образац КОЛП из програмског пакета КаИС.
 
Пријаве кандидата са неопходном документацијом команде јединица–установа службеном поштом доставља Команди Бригаде везе или Центру за командно-информационе системе и информатичку подршку, појединачно у затвореној коверти са назнаком „За конкурсни комисију по интерном конкурсу”.
 
Рок за подношење пријава за пријем на службу је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса.
 
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији оверену код јавног бележника–нотара, биће одбачене решењем.
 
ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ПОПУНУ ФОРМАЦИЈСКИХ МЕСТА
 
Изборни поступак спровешће конкурсна комисија. Надлежни старешина формираће конкурсну комисију која ће спроводити поступак за кандидате који испуњавају услове конкурса, за пријем на формацијско место на које су конкурисали.
 
Кандидати који испуњавају услове конкурса биће упућени на тестирање психолошких капацитета и проверу физичких способности.
 
Поступак избора кандидата спроводи се по принципу елиминације, тако да неиспуњавање критеријума на претходној провери–процени искључује упућивање на даље провере–процене.
 
Ради вршења психолошке процене, кандидати за попуну формацијских места биће упућени у надлежну војноздравствену установу (у Београду, Нишу или Новом Саду), према распореду који ће израдити и о којем ће их упознати председник конкурсне комисије.
 
Резултате пријављених кандидата утврдиће конкурсна комисија за пријем у професионалну војну службу на основу следећих мерила за избор:
 1. просек оцена на основним студијама – до 50 бодова (производ оцене и броја 5);
 2. провера физичке способности – до 20 бодова (производ коначне оцене и броја 4);
 3. психолошка процена кандидата – до 20 бодова (1. категорија 20, 2. категорија 10, 3. категорија 0 бодова);
 4. разговор – до 10 бодова (производ коначне оцене и броја 2).
 
Кандидати који са најбољим резултатом испуне мерила за избор биће упућени на медицинско-здравствену процену у надлежну војноздравствену установу, ради утврђивања здравствене способности за професионалну војну службу.
 
За кандидате биће извршена безбедносна провера за пријем на рад у Војску Србије.
 
Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања општег лекарског прегледа, провере физичке способности, психолошке процене и упућивања на медицинско-здравствену процену, сматраће се да је одустао од даљег учешћа у изборном поступку.
 
Приликом доласка на проверу општих способности кандидати су дужни да са собом понесу личну карту или војну легитимацију.
 
Све евентуалне трошкове путовања до касарни и војноздравствених установа, ради реализације селекције, психолошке и медицинско-здравствене процене, као и евентуалне трошкове смештаја и исхране, сносе кандидати који су се пријавили на конкурс за попуну формацијскох места официра.
 
Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Конкурсна документација неће се враћати кандидатима.
 
Све информације везане за конкурс могу се добити на сајту Војске Србије www.vs.rs или на телефоне у Бригади везе 290-928 и 40-537 и у Центру за командно-информационе системе и информатичку подршку 23-428 и 23-151.