Министарство одбране Републике Србије
 
12.06.2019

Оглас за продају расходованих покретних ствари
ВП 5033 НИШ
о г л а ш а в а
продају непосредном погодбом
 
 
Расходоване покретне ствари у ВП 5033 Ниш (касарна „Књаз Михаило“ у Нишу):
 
АУТОМОБИЛ ZASTAVA JUGO 101 SKALA 55/5V.............................................................1 ком
АУТОМОБИЛ  ZIL 130 E, ZIL 130 APA 35 2M.................................................................... 2 ком
АУТОМОБИЛ ФАП 1314 SV/A, ФАП 13 S цистерна...........................................................2 ком
Приколица ЗАСТАВА 0,5 т......................................................................................................4 ком
  
Средства која су предмет непосредне погодбе, да би била регистрована, морају задовољити услове из важећег Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима ("Сл.гласник РС" бр.40/12,102/12,19/13 , 41/13,102/14,41/15,78/15,111/15,14/16,108/16,7/17-испр. и 63/17).

Право учешћа на непосредној погодби имају сва правна и физичка лица која  најкасније 23.07.2019. године до  10,00 часова изврше бесповратну уплату од 1.000,00 динара на име накнаде трошкова спровођења непосредне погодбе, на текући рачун РС МО РЦ Београд број 840-19540845-28, позив на број 1227423122213/19, сврха уплате: „Трошкови надметања  03/19 у ВП 5033 Ниш“.
              
Потврду о уплати, уз Захтев за учешће на надметању, предати продавцу до 10,00 часова дана 23.07.2019.године, након чега могу преузети документацију за надметање.

Разгледање средстава је могуће 22.07.2019. године у времену од 07,30 до 13,00 ч и 23.07.2019. године од 07,30 до 10,00 ч, ИСКЉУЧИВО лицима која откупе документацију.

Непосредна погодба одржаће се 23.07.2019. године са почетком у 11,00 ч у просторијама  ВП 5033 Ниш, Бул. Николе Тесле , бб.

За учешће на надметању потребно је  уплатити кауцију у износу од  10 % од почетне цене за свако средство, у готовини (за физичка и правна лица), на дан надметања од 08,00 до 10,30 ч. Ближе информације телефоном: 018/508-588, (факс 018/508-591) или у просторијама ВП 5033 Ниш, Бул. Н.Тесле б.б. Ниш.