Министарство одбране Републике Србије
 
30.04.2019

Јавни конкурс за избор у звање наставника у образовно-научном пољу медицинских наука
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ
расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
за избор у звање наставника у образовно-научном пољу медицинских наука:
 
I     Расписује се конкурс за избор у звање наставника:
1.   једног наставника за ужу научну област оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом у звање ванредног професора;
2.   једног наставника за ужу научну област офталмологија у звање ванредног професора;
3.   једног наставника за ужу научну област интерна медицина подобласт нефрологија у звање ванредног професора;
4.   два наставника за ужу научну област орална медицина у звање ванредног професора;
5.   једног наставника за ужу научну област физикална медицина и рехабилитација у звање ванредног професора;
6.   два наставника за ужу научну област анестезиологија и интензивно лечење у звање ванредног професора;
7.   једног наставника за ужу научну област интерна медицина подобласт кардиологија у звање ванредног професора;
8.   једног наставника за ужу научну област хирургија подобласт васкуларна и ендоваскуларна хирургија у звање доцента;
9.   једног наставника за ужу научну област хирургија подобласт урологија у звање доцента;
10. једног наставника за ужу научну област хирургија подобласт ортопедска хирургија и трауматологија у звање доцента;
11. једног наставника за ужу научну област интерна медицина подобласт ендокринологија у звање доцента;
12. једног наставника за ужу научну област интерна медицина подобласт нефрологија у звање доцента;
13. једног наставника за ужу научну област оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом у звање доцента;
14. једног наставника за ужу научну област орална медицина у звање доцента.
 
II   Расписује се конкурс за поновни избор у звање наставника:
1.   једног наставника за ужу научну област интерна медицина подобласт кардиологија у звање доцента;
2.   једног наставника за ужу научну област интерна медицина подобласт хематологија у звање доцента.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
1.   да кандидат поседује научни степен доктора наука из области за коју се бира;
2.   да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи;
3.   да је кандидат професионално војно лице/војни службеник.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА
1.   да испуњава услове за избор у звање доцента из члана 16. и члана 17. Правилника о стицању звања наставника на Универзитету одбране („Службени војни лист”, бр. 21/16 и 3/17);
2.   кандидати за избор у звање доцента приступно предавање одржаће 3. јуна 2019. године; приступно предавање траје најдуже 20 минута; тему бира кандидат, с тим да она мора да буде из уже научне области за коју конкурише за избор у звање доцента.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:
1.   документацију према Упутству за припрему конкурсне документације и израду извештаја за избор у звање наставника (одлуке Сената број 7/56 од 20. октобра 2016. г. и број 9/66 од 21. априла 2017. г.), које је објављено на интернет страници Универзитета одбране (Медицинског факултета ВМА);
2.   попуњен одговарајући образац Извештаја комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника;
3.   уверење надлежног органа МУП о непостојању правоснажне пресуде за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА
Пријаве на конкурс за избор у звање наставника подносе се на адресу Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране, Црнотравска 17, Београд, са назнаком „конкурс за избор у звање наставника”.
У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за које се пријава подноси.
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.
Конкурсна документација се неће враћати кандидату.
Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.