Министарство одбране Републике Србије
 
30.04.2019

Јавни конкурс за избор у звање сарадникаУНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ
расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
за избор у звање сарадника
 
Расписује се конкурс за избор у звање сарадника:
1.   једног сарадника за ужу научну област епидемиологија у звање асистента;
2.   једног сарадника за ужу научну област хирургија подобласт неурохирургија у звање асистента;
3. једног сарадника за ужу научну област интерна медицина подобласт хематологија у звање асистента.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
–    да је кандидат професионални припадник Војске Србије.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА
За избор у звање асистента:
1)   да је кандидат завршио одговарајућу здравствену специјализацију;
2)   да је кандидат уписао докторске академске студије или му је као магистру наука одобрена тема за израду докторске дисертације;
3)   да је кандидат студије завршио са просечном оценом најмање осам (8);
4)   да кандидат има најмање jeдан рад in extenso, као први аутор у часопису са рецензијом.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
1.   биографске податке и доказе о испуњености услова конкурса;
2.  библиографију објављених научних и стручних радова са копијама примерака научних радова и других публикација.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА
Пријаве на конкурс за избор у звање сарадника подносе се на адресу Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета обране Црнотравска 17, Београд, са назнаком „конкурс за избор у звање сарадника”. У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за коју се пријава подноси.
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.
Конкурсна документација се неће враћати кандидату.
Конкурс је отворен 30 дана рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.