Министарство одбране Републике Србије
 
30.04.2019

Интерни конкурс за пријем у професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено време
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ВОЈСКA СРБИЈA
Генералштаб Војске Србије
Управа за планирање и развој (Ј-5)
расписује
ИНТЕРНИ КОНКУРС
за пријем у професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено време, у:
 
Технички опитни центар:
1.   техничар за ваздухопловну опрему, ВЕС 22205, 1 извршилац;
2.   техничар за радио-радарску опрему, ВЕС 22209, 1 извршилац;

УСЛОВИ КОНКУРСА
На конкурс могу учествовати лица која испуњавају следеће услове:

а)   ОПШТИ УСЛОВИ
–   да је пунолетан;
–   да је здравствено и психофизички способан за службу у Војсци Србије;
–   да има прописано образовање – средње образовање у трајању од четири године;
–   да му раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
–   да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
–   да није старији од 35 година ако је на служби у Војсци Србије у својству професионалног војника;
–   да је безбедносно проверен и да нема безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране;
–   да је одслужио војни рок са оружјем;

б)   ПОСЕБНИ УСЛОВИ
за сва формацијска места:
–   да је професионални војник, цивилно лице на служби у Војсци Србије или државни службеник или намештеник запослен у Министарству одбране;
–   уколико је кандидат професионални војник, да је на служби у Војсци Србије или Министарству одбране најмање 3 године;
–   уколико је кандидат професионални војник, да има најмање чин десетара;
–   да у току службе није негативно оцењено и да има просек службених оцена најмање „истиче се”;
–   да има препоруку старешине на положају команданта батаљона-дивизиона, њему равном или вишем положају, односно непосредно претпостављеног руководиоца;
–   да поседује важећи ECDL сертификат;
–   да има радно искуство у Војсци Србије или Министарству одбране на пословима испитивања средстава НВО од најмање 10 година;
за формацијско место на редном броју 1:
–   завршена средња школа техничког смера;
–   да је оспособљен за рад као оператер или механичар на µVAX систему мобилне телеметријске станице LORAL.
за формацијско место на редном броју 2:
–   завршена средња војна школа – смер техничка служба, специјалност радио релејни уређаји и УНФ системи;
–   да је оспособљен за рад у програмском пакету LabVIEW;
–   да је завршио курс „Ballistic Measurung Equipment”;
–   да има дозволу за управљање моторним возилом за „Б”, „Ц” и „Е” категорију.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Пријава на конкурс треба да садржи:
–   основне личне податке,
–   адресу и контакт телефон,
–   број и назив формацијског места за које конкурише кандидат доставља редовним путем преко непосредно претпостављеног старешине, на адресу: ВП 2342 Београд, Војводе Степе 445, 11000 Београд, са назнаком „за интерни конкурс”.
Уз пријаву кандидат треба да достави следећа документа:
–   уверење о држављанству (оригинал или копија оверена код надлежног државног органа – не старије од шест месеци);
–   диплому о стеченој стручној спреми (копија оверена код надлежног државног органа);
–   краћу биографију;
–   оверену фотокопију ECDL сертификата;
–   сертификат или уверење о оспособљености за самосталан рад на мобилној телеметријској станици LORAL као оператер на µVAX систему и механичар система (за кандидате који подносе пријаву за формацијско место на редном броју 1);
–   сертификат или уверење о положеном курсу „LabVIEW Basic I” и „LabVIEW Basic II” (за кандидате који подносе пријаву за формацијско место на редном броју 2);
–   сертификат или уверење о завршеном курсу „Ballistic Measurung Equipment” (за кандидате који подносе пријаву за формацијско место на редном броју 2);
–   копију возачке дозволе (за кандидате који подносе пријаву за формацијско место на редном броју 2);
–   потписану изјаву о прихватању распореда по потреби службе на целој територији Републике Србије (својеручно потписана и оверена изјава);
–   попуњен образац за потпуну безбедносну проверу.
Јединице, команде или установе дужне су да уз поднету пријаву кандидата доставе следећа документа:
–   извод из матичне књиге рођених (оверену копију из ДПП лица);
–   потврду надлежног старешине о периоду обављања дужности и у ком својству у Војсци Србије или Министарству одбране;
–   потврду надлежног старешине да кандидат није у току службе негативно оцењен и да има просек службених оцена најмање „истиче се”;
–   препоруку старешине на положају команданта батаљона – дивизиона, њему равном или вишем положају;
–   оверен и потписан КОЛП кандидата.

Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања у магазину „Одбрана”.

Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право да у року од 15 дана од дана пријема одлуке о избору кандидата изјави жалбу.

Некомплетна и непотпуна документа неће се узимати у разматрање, а документа кандидатима који не буду изабрани неће се враћати.

Све информације везане за конкурс могу се добити на сајту Војске Србије www.vs.rs, на телефон 011/3401-069 и 011/3401-007.