Министарство одбране Републике Србије
 
01.04.2019

Јавни конкурс за избор у звање наставника у образовно-научном пољу техничко-технолошких наукаУНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ

ВОЈНА АКАДЕМИЈА
расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
за избор у звање наставника
у образовно-научном пољу техничко-технолошких наука, и то:
 
1. поновни избор једног наставника за ужу научну област Опасне материје у звање доцента.
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
1. да кандидат поседује научни степен доктора наука из области за коју се бира,
2. да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи и
3. да је кандидат професионално војно лице.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
1. да испуњава услове за поновни избор у звање доцента из члана 16. и члана 17. Правилника о стицању звања наставника на Универзитету одбране („Службени војни лист”, број 21/16).

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:
1. документацију према Упутству за припрему конкурсне документације и израду извештаја за избор и поновни избор у звање наставника (Одлука Сената број 7/56 од 20. октобра 2016), које је објављено на интернет страници Универзитета (Војне академије),
2. попуњен одговарајући образац Извештаја комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника (CD),
3. уверење надлежног органа МУП-а о непостојању правоснажне пресуде за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи,
4. сагласност претпостављене команде за ангажовање у наставном процесу у оквиру студијских програма Војне академије.
Правилник о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника и Упутство за припрему конкурсне документације и израду извештаја комисије за избор у звање наставника налази се на интернет страници Војне академије.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА
Пријаве на конкурс за поновни избор у звање наставника подносе се на адресу: Војнaакадемијa, Генерала Павла ЈуришићаШтурма 33, Београд, са назнаком „конкурс за поновни избор у звање наставника”.
У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за које се пријава подноси.
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.
Конкурсна документација се неће враћати кандидату.
Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.