Министарство одбране Републике Србије
 
01.12.2018

Јавни конкурс за избор у звање наставника у образовно - научном пољу медицинских наука
УНИ­ВЕР­ЗИ­ТЕТ ОД­БРА­НЕ У БЕ­О­ГРА­ДУ
МЕ­ДИ­ЦИН­СКИ ФА­КУЛ­ТЕТ
ВОЈ­НО­МЕ­ДИ­ЦИН­СКЕ АКА­ДЕ­МИ­ЈЕ
 
рас­пи­су­је
 
ЈАВ­НИ КОН­КУРС
 
за из­бор у зва­ње на­став­ни­ка у обра­зов­но-на­уч­ном по­љу ме­ди­цин­ских на­у­ка:
 
је­дан на­став­ник за ужу на­уч­ну област не­у­ро­ло­ги­ја у зва­ње до­цен­та;
два на­став­ни­ка за ужу на­уч­ну област ин­тер­на ме­ди­ци­на по­до­бласт кар­ди­о­ло­ги­ја у зва­ње до­цен­та.
Јав­ни кон­курс за по­нов­ни из­бор у зва­ње на­став­ни­ка у обра­зов­но-на­уч­ном по­љу ме­ди­цин­ских на­у­ка:
 
је­дан на­став­ник за ужу на­уч­ну област ото­ри­но­ла­рин­го­ло­ги­ја са мак­си­ло­фа­ци­јал­ном хи­рур­ги­јом у зва­ње ван­ред­ног про­фе­со­ра;
је­дан на­став­ник за ужу на­уч­ну област орал­на ме­ди­ци­на у зва­ње ван­ред­ног про­фе­со­ра.
 
ОП­ШТИ УСЛО­ВИ КОН­КУР­СА:
да кан­ди­дат по­се­ду­је на­уч­ни сте­пен док­то­ра на­у­ка из обла­сти за ко­ју се би­ра;
да кан­ди­дат ни­је пра­во­сна­жно осу­ђи­ван за кри­вич­но де­ло про­тив пол­не сло­бо­де, фал­си­фи­ко­ва­ња јав­не ис­пра­ве ко­ју из­да­је ви­со­ко­школ­ска уста­но­ва или при­ма­ња ми­та у оба­вља­њу по­сло­ва у ви­со­ко­школ­ској уста­но­ви;
да је кан­ди­дат про­фе­си­о­нал­но вој­но ли­це/вој­ни слу­жбе­ник.
 
ПО­СЕБ­НИ УСЛО­ВИ КОН­КУР­СА
да ис­пу­ња­ва усло­ве за из­бор у зва­ње до­цен­та из чла­на 16. и чла­на 17. Пра­вил­ни­ка о сти­ца­њу зва­ња на­став­ни­ка на Уни­вер­зи­те­ту од­бра­не („Слу­жбе­ни вој­ни лист”, бр. 21/16 и 3/17);
кан­ди­да­ти за из­бор у зва­ње до­цен­та при­ступ­но пре­да­ва­ње ће одр­жа­ти 19. 12. 2018. го­ди­не. При­ступ­но пре­да­ва­ње тра­је нај­ду­же 20 ми­ну­та. Те­му би­ра кан­ди­дат, с тим да она мо­ра да бу­де из уже на­уч­не обла­сти за ко­ју кон­ку­ри­ше за из­бор у зва­ње до­цен­та.
 
ДО­КУ­МЕН­ТА­ЦИ­ЈА КО­ЈА СЕ ПОД­НО­СИ УЗ ПРИ­ЈА­ВУ НА КОН­КУРС
 
Уз при­ја­ву на кон­курс кан­ди­да­ти при­ла­жу:
до­ку­мен­та­ци­ју пре­ма Упут­ству за при­пре­му кон­курс­не до­ку­мен­та­ци­је и из­ра­ду из­ве­шта­ја за из­бор у зва­ње на­став­ни­ка (од­лу­ке Се­на­та број 7/56 од 20. ок­то­бра 2016. г. и број 9/66 од 21. апри­ла 2017. г.), ко­је је об­ја­вље­но на ин­тер­нет стра­ни­ци Уни­вер­зи­те­та од­бра­не (Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та ВМА);
по­пу­њен од­го­ва­ра­ју­ћи обра­зац Из­ве­шта­ја ко­ми­си­је о при­ја­вље­ним кан­ди­да­ти­ма за из­бор у зва­ње на­став­ни­ка;
уве­ре­ње над­ле­жног ор­га­на МУП о не­по­сто­ја­њу пра­во­сна­жне пре­су­де за кри­вич­но де­ло про­тив пол­не сло­бо­де, фал­си­фи­ко­ва­ња јав­не ис­пра­ве ко­ју из­да­је ви­со­ко­школ­ска уста­но­ва или при­ма­ња ми­та у оба­вља­њу по­сло­ва у ви­со­ко­школ­ској уста­но­ви.
 
 
НА­ЧИН КОН­КУ­РИ­СА­ЊА
 
При­ја­ве на кон­курс за из­бор у зва­ње на­став­ни­ка под­но­се се на адре­су Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та Вој­но­ме­ди­цин­ске ака­де­ми­је Уни­вер­зи­те­та од­бра­не: Цр­но­трав­ска 17, Бе­о­град, са на­зна­ком „кон­курс за из­бор у зва­ње на­став­ни­ка”.
У при­ја­ви оба­ве­зно на­ве­сти адре­су и те­ле­фон, ужу на­уч­ну област и зва­ње за ко­је се при­ја­ва под­но­си.
Не­пот­пу­не и не­бла­го­вре­ме­но под­не­те при­ја­ве не­ће би­ти раз­ма­тра­не.
Кон­курс­на до­ку­мен­та­ци­ја се не­ће вра­ћа­ти кан­ди­да­ту.
Кон­курс је отво­рен 30 да­на, ра­чу­на­ју­ћи од пр­вог на­ред­ног да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња.