Министарство одбране Републике Србије
 
23.05.2018

Интерни конкурс за пријем у професионалну војну службу у својству подофицира у РВиПВОГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
Управа за људске ресурсе (Ј-1)
р а с п и с у ј е
ИНТЕРНИ КОНКУРС
 
За пријем у професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено време:
 
У Ратно ваздухопловство и противваздухопловну одбрану
Телефонист-линијаш, ВЕС 21803, 1 извршилац,
Радио-релејац уједно возач, ВЕС 21803, 1 извршилац,
Радио-релејац, ВЕС 21803, 1 извршилац,
Техничар за авион и мотор, ВЕС 22203, 2 извршиоца,
Техничар за хеликоптер и мотор, ВЕС 22203, 1 извршилац,
Техничар за ваздухопловну опрему, ВЕС 22205, 2 извршиоца,
Експедитор, ВЕС 23201, 1 извршилац.
 
УСЛОВИ КОНКУРСА:
Општи услови конкурса:
да је пунолетан држављанин Републике Србије,
да је здравствено и психофизички способни за службу у Војсци Србије,
да има одговарајућу стручну спрему за формацијско место за које конкурише,
да му раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа,
да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци,
да није старији од 35 година,
да је безбедносно проверен и да нема безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране.
да је одслужио војни рок са оружјем;
 
Посебни услови конкурса:
да је подофицир на одређено време,
да је оспособљен за обављање одговарајуће војно евиденционе специјалности,
да у током службе није негативно оцењено и да има просек службених оцена најмање ''истиче се'',
да има препоруку старешине на положају команданта батаљона-дивизиона, њему равном или вишем положају, односно непосредно претпостављеног руководиоца.
кандидати који конкуришу за формацијскo местo под редним бројем 2 (за возаче) да има дозволу за управљање моторним возилом за ''Ц'' категорију.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА:
 
Пријаву на конкурс кандидат подноси у матичну јединицу - установу, која је у обавези да пријаву заведе са даном подношења. У пријави, која треба да садржи основне личне податке, адресу и контакт телефон, кандидат наводи јединицу, број и назив формацијског места за које конкурише. Уколико кандидат жели да се пријави за више формацијских места, у пријави их наводи редоследом по приоритету жеља.
 
Уз пријаву кандидат прилаже следећа документа:
потписану изјаву о прихватању распореда по потреби службе на целој територији Републике Србије (својеручно потписана изјава);
попуњен и оверен образац и сагласност за вршење потпуне безбедносне провере (исти тражити у команди јединице-установе у којој се налазе на служби).
 
Команде јединица-установа, уз пријаву кандидата, прибављају и прилажу следећа документа из досијеа персоналних података (ДПП-2) кандидата:
уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених;
диплому о стеченом образовању;
потврду надлежног старешине о периоду обављања дужности подофицира на одређено време, у ком роду, односно служби;
потврду надлежног старешине да ли је негативно оцењиван и просек службених оцена у току службе;
препоруку старешине на положају команданта батаљона-дивизиона, њему равном или вишем положају;
копија возачке дозволе за лица која конкуришу на формацијско место возача (уједно возача);
 
Пријаве кандидата са неопходном документацијом команде јединица-установа службеном поштом достављају Команди Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране, појединачно у затвореној коверти са назнаком "За конкурсну комисију по интерном конкурсу".
 
Рок за подношење пријава за пријем на службу је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса у магазину "Одбрана".
 
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене закључком.
 
ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ПОПУНУ ФОРМАЦИЈСКИХ МЕСТА
 
Изборни поступак спровешће конкурсна комисија, коју формира надлежни старешина, међу кандидатима који испуњавају услове конкурса за пријем на формацијско место на које су конкурисали.
 
Кандидати који испуњавају услове конкурса биће упућени на тестирање психолошких капацитета и проверу физичких способности.
 
Поступак избора кандидата спроводи се по принципу елиминације, тако да неиспуњавање критеријума на претходној провери-процени искључује упућивање на даље провере-процене.
 
Ради вршења психолошке процене, кандидати за попуну формацијских места биће упућени у надлежну војноздравствену установу (у Београду, Нишу или Новом Саду), према распореду који ће израдити и са којима ће их упознати председник конкурсне комисије.
 
Резултате пријављених кандидата утврдиће конкурсна комисија за пријем у професионалну војну службу на основу следећих мерила за избор:
провера физичке способности - до 30 бодова (производ коначне оцене и броја 6);
психолошка процена кандидата - до 30 бодова (производ оцене и броја 6);
разговор са кандидатима - до 40 бодова (производ коначне оцене  и броја 8);
 
Кандидати, који са најбољим резултатом испуне мерила за избор, биће упућени на медицинско-здравствену процену у надлежну војноздравствену установу, ради утврђивања здравствене способности за професионалну војну службу.
 
За кандидате биће извршена безбедносна провера за пријем на рад у Војску Србије.
 
Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања општег лекарског прегледа, провере физичке способности, психолошке процене и упућивања на медицинско-здравствену процену, сматраће се да је одустао од даљег учешћа у изборном поступку.
 
Приликом доласка на проверу општих способности, кандидати са собом обавезно носе и личну карту или војну легитимацију.
 
Све евентуалне трошкове путовања до касарни и војноздравствених установа, ради реализације селекције, психолошке и медицинско-здравствене процене, као и евентуалне трошкове смештаја и исхране, сносе кандидати који су се пријавили за попуну формацијскох места официра.
 
Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Конкурсна документација се неће враћати кандидатима.
 
Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право да у року од 15 дана од дана пријема одлуке о избору кандидата изјави жалбу, ако сматра да је у изборном поступку било неправилности које би могле утицати на објективност његовог исхода.
 
Све информације везане за конкурс могу се добити на сајту Војске Србије www.vs.rs или на телефон 011/3074-073 и 011/3074-045 или локал 270-073.