Министарство одбране Републике Србије
 
19.04.2018

Оглас ради отуђења непокретности које нису неопходне за функционисање Војске Србије РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Београд, ул. Краља Милана бр. 16
 
                        На основу члана 27. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-други закон, 108/16 и 113/17),  расписује
О  Г  Л  А  С
РАДИ  ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА
 
  1. ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА
 
                      1. Војни комплекс – "Meдошевац" складиште ПГ у Нишу, кога чини 8 (осам) објеката, укупне површине 791,53 м2, и то: КН-2 (стражара), површине 61,80 м2, КН-3 (надстрешница), површине 63,54 м2, КН-4 (магацин), површине 62,98 м2, КН-6 (бункер за командно место), површине 28,48 м2, КН-7 (резервоар), површине 184,96 м2, КН-8 (резервоар), површине 184,96 м2, КН-9 (магацин МС техничке службе), површине 204,00 м2 и КН-18 (стражарница), површине 0,81 м2, сви постојећи на кат. парц. бр. 79, и земљиште, укупне површине 39.594,00 м2 кога чини кат. парц. бр. 79, КО Медошевац, уписана у ЛН бр. 1539, КО Медошевац у поступку јавног надметања, односно поступку прикупљања писмених понуда, по сниженој почетној купопродајној цени у износу од 1.426.097,46 евра.
  Висина депозита 1.400.000,00 динара, позив на број 2018746494920180104
 
                  2. Војни комплекс „Шикара“ вежбалиште у Сомбору који чини земљиште и то кат. парц. бр. 20311/2, површине 2 ха 69 а 84 м2 и кат. парц. бр. 20311/3, површине 1 ха 10 а 38 м2, односно укупне површине 3 ха 80 а 22 м2, уписане у ЛН број 5251 КО Сомбор-2, по сниженој почетној купопродајној цени у износу од 49.550,04 евра.
 Висина депозита 50.000,00 динара, позив на број 2018946494920180104
 
                    3. Војни комплекс „Ул. Воје Дулић бр. 2“ по намени Клуб Војске у Пожаревцу, спратности По+П+1, површине 1592,86 м2, који се налази у ул. Воје Дулића бр. 2, постојећи на кат. парц. бр. 1239 КО Пожаревац, са земљиштем које   чини кат. парц. бр. 1239 КО Пожаревац, укупне површине 8а 90 м2, све уписано у ЛН број 15716 КО Пожаревац, по сниженој почетној купопродајној цени у износу  од 1.262.909,20 евра.
  Висина депозита 1.250.000,00 динара, позив на број 2018746494920180204
 
                       4. Војни комплекс – "Лечилиште Авала", касарна у Београду-Вождовац, кога чини 6 (шест) објеката, укупне површине 677,91 м2, и то: објекат КН-2, стамбени зидани објекат, површине 110,80 м2, објекат КН-3, стамбени зидани објекат, површине 169,62 м2, објекат КН-4, стамбени зидани објекат, површине 195,90  м2,  објекат КН-5, стамбени зидани објекат, површине 103,97 м2, објекат КН-6, гаража зидана, површине 75,60  м2 и  објекат КН-7, трафостаница зидана, површине 22,02  м2, сви постојећи на кат. парц. бр. 61/2 КО Рипањ, са земљиштем које чини кат. парц. бр. 61/2 КО Рипањ, укупне површине 175.519,00 м2, уписана у ЛН бр. 5461 КО Рипањ,  по сниженој почетној купопродајној цени у износу од 586.200,00 евра.
     Висина депозита 600.000,00 динара, позив на број 2018746494920180304
 
5. Војни комплекс „КП 13368/1, 13368/3, 13390/1, 13422/1  и 13422/2 КО Зрењанин I“ у Зрењанину и то земљиште које чини кат. парц. бр. 13368/1, површине 32 а 48 м2, кат. парц. бр. 13368/3, површине 1 а 53 м2, кат. парц. бр.  13390/1, површине 32 а 38 м2, кат. парц. бр. 13422/1, површине 62 а 48 м2 и кат. парц. бр. 13422/2, површине 24 м2,  односно укупне површине 1 ха  29 а 11 м2, све уписане у лист непокретности број 21219 КО Зрењанин I, по сниженој почетној купопродајној цени у износу од 35.773,39 евра.
    Висина депозита 35.000,00 динара, позив на број 2018946494920180204
 
                        6. Војни комплекс „Ул. Јована Поповића бб” Клуб војске Србије у Белој Цркви, укупне површине 3231,23 м2, и то: објекат КН-2 (Клуб војске), површине 2827,03 м2, објекат КН-3 (куглана), површине 196,44 м2, објекат КН-4 (зграда за хидрофорско постројење), површине 17,06 м2 и објекат КН-6 (кухиња са рестораном), површине 190,70 м2, сви постојећи на кат. парц. број 2247 КО Бела Црква, и земљиште које чини кат. парц. број 2247 КО Бела Црква, укупне површине 42 а 88 м2, уписана у ЛН број 1880 КО Бела Црква, по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 384.493,00 евра.
    Висина депозита 380.000,00 динара, позив на број 2018746494920180404
 
                  7. пословни простор – локал бој 2 површине 26м2, у ул. Рајка Митића бр. 28, у Београду,  у приземљу стамбено пословне зграде, постојеће на кат. парц. бр. 20605/1 КО Савски Венац, уписан у ЛН број 1596 КО Савски Венац,  као посебан део објекта 1 под редним бројем 2 као „пословни простор за који није утврђена делатност-локал“, по укупној  почетној купопродајној цени, у износу од 43.267,20 евра.
    Висина депозита 40.000,00 динара, позив на број 2018746494920180504
 
                      8. пословни простор -  локал број 9 површине 45м2, у ул. Рајка Митића бр. 28А, у Београду, у ниском приземљу стамбено пословне зграде,  постојеће на кат. парц. бр. 20605/1 КО Савски Венац, уписан у ЛН број 1596 КО Савски Венац, као посебан део објекта бр. 2, под редним брјем 9, као „пословни простор за који није утврђена делатност-локал“, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 74.885,53 евра.
   Висина депозита 75.000,00 динара, позив на број 2018746494920180604
 
                        9. пословни простор - локал 2, површине 29м2 у ул. Генерала Павла Јуришића Штурма 4А, (претходни назив улице Вељка Лукића Курјака) у Београду, у приземљу пословне зграде, постојеће на кат. парц. бр. 20576/1 КО Савски Венац, уписан у ЛН 819 КО Савски Венац, као посебан део објекта број 1 под редним бројем 2, као „пословни простор за који није утврђена делатност“, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 41.693,99 евра.
Висина депозита 40.000,00 динара, позив на број 2018746494920180704
 
            10. пословни простор, површине 53 м2, у Београду, у приземљу зграде у ул. Крунска број 34, постојеће на кат. парц. број  5044 КО Врачар,  уписан у ЛН број 2885 КО Врачар, као посебан део зграде број 1, под редним бројем ББ, као „пословни простор за који није утврђена делатност-локал“, по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 109.699,93 евра.
Висина депозита 100.000,00 динара, позив на број 2018746494920180804
 
                        11. Складишни комплекс – „Грљан", објекат посебне намене у Зајечару, кога чини 7 (седам) објеката и то: објекат КН-2, управна зграда зидани, површине 78,48 м2, објекат КН-3, магацин, зидани, површине 587,07 м2, објекат КН-4, радионица, зидани, површине 461,44 м2, објекат КН-5, кухиња са трпезаријом, зидани, површине 117,74 м2, објекат КН-6, купатило, зидани, површине 70,72 м2, објекат КН-7, тоалет, зидани, површине 25,81 м2 и објекат КН-8, гаража, монтажни, површине 74,72 м2, укупне површине 1.415,98 м2, сви постојећи на кат.парц.бр. 2678 КО Грљан, и земљиште кога чини кат. парц. бр. 2678, КО Грљан, укупне површине 13.517 м2, уписана у ЛН бр. 1488 КО Грљан, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 156.088,21 евро.
 
    Висина депозита 150.000,00 динара, позив на број 2018746494920180904
 
12. Војни комплекс- складиште "Стајков поток" у Зајечару, односно 11 објеката, укупне површине 656,20 м2, постојећих на кат. парц. бр. 7247 КО Зајечар и то: објекат КН-2 (магацин), површине 365,64 м2, објекат КН-3 (надстрешница), површине 7,14 м2, објекат КН-4 (стражара), површине 51,91 м2, објекат КН-5 (магацин), површине 200,76 м2, објекат КН-6 (клозет), површине 1,68 м2, објекат КН-17 (стражарска кућица), површине 0,81 м2, објекат КН-18 (стражарска кућица), површине 0,81 м2, објекат КН-19 (стражарска кућица), површине 0,72 м2, објекат КН-20 (магацин), површине 11,56 м2, објекат КН-21 (магацин), површине 11,56 м2 и објекат КН-22 (складиште каписли), површине 3,61 м2 и земљиште које чини кат. парц. бр 7247 КО Зајечар, површине 1 ха 32 а 29 м2, уписана у ЛН број 9605 КО Зајечар,  по сниженој почетној купопродајној цени у износу од 114.639,61 евро.
     Висина депозита 110.000,00 динара, позив на број 2018746494920181004
 
                        13. Војни комплекс – касарна „Добочаш ˮ у Иригу,  а који чине 3 (три) објекта укупне површине 320,05 м2, и то: објекат КН-2 (купатило са перионицом) површине 65,15 м2, објекат КН-4 (управна зграда складишта) површине 254,26 м2 и објекат КН-13 (стражарница) површине 0,64 м2, постојећи на кат. парц. бр. 2504 КО Врдник, и земљиште које чини кат парц. бр. 2504,  површине 30 а 28 м2, уписана у ЛН бр. 746 КО Врдник, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 65.914,01 евро.
Висина депозита 65.000,00 динара, позив на број 2018746494920181104
 
 
                        14. Војни  комплекс "Вила Катарина", по намени складиште у Књажевцу, који комплекс чини 4 (четири) ванкњижних објеката укупне корисне површине 298,55м2 и то објекат КН-2 (магацин), корисне површине 264 м2, објекат КН-3 (стражара), корисне површне 25,07 м2, КН-4 (магацине), корисне површине 8,33 м2 и објекат КН-16, (стражарска кућица), корисне површине 1,15 м2, сви постојећи на кат. парц. број 2675 КО Књажевац, и земљиште које чини кат. парц. 2675 КО Књажевац, укупне површине површине 28 а 21 м2, уписана у ЛН број 17182 КО Књажевац, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 28.384,27 евра.
     Висина депозита 30.000,00 динара, позив на број 2018746494920181204
 
                        15. Војни комплекс „Мира“, складиште у Лесковцу, а који комплекс чини 15 ванкњижних објеката, укупне површине 3.621,62 м2, и то објекат КН-2 (стражарница, зидана) површине 1,00м2, објекат КН-3 (гаража затворена са три стране, зидана) површине 397,60м2, објекат КН-4 (гаража затворена са три стране, зидана) површине 944,64м2, објекат КН-5 (стражарница, зидана) површине 1,00м2,  објекат КН-6 (надстрешница, зидана) површине 460,22м2, објекат КН-8 (магацин, зидан) површине 324,73м2, објекат КН-9 (магацин, зидан) површине 17,97м2, објекат КН-10 (магацин, зидан) површине 299,09м2, објекат КН-11 (купатило са тоалетом, зидан) површине 12,29м2, објекат КН-12 (магацин, зидан) површине 97,34м2, објекат КН-13 (магацин, зидан) површине 43,31м2, објекат КН-32 (стаја за ситну стоку, зидан) површине 377,24м2, објекат КН-38 (магацин, зидан) површине 12,94м2, објекат КН-39 (магацин, зидан) површине 197,88м2, и објекат КН-40 (магацин, зидан) површине 434,37м2, сви постојећи на кат. парц. бр. 15184/3 КО Лесковац, и земљиште које чини кат. парц. бр. 15184/3 КО Лесковац, укупне површине 5ха 98 а, уписана у ЛН број 15236 КО Лесковац, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 1.086.185,59 евра.
   Висина депозита 1.100.000,00 динара, позив на број 2018746494920181304
 
                        16. Војни комплекс складишта „ВИНАРЦЕ”, Лесковац, кога чине објекти које фактички користи Министарство одбране, укупне површине 103,12 м2, и то: објекат КН - 2 (стражара), површине 91,57 м2 и објекат КН - 3 (магацин интендантски), површине 11,55 м2, оба постојећа на кат. парц. бр. 1425 КО Винарце и објекти укупне површине 395,27 м2, и то: објекат КН - 2 (магацин), површине 35,67 м2, објекат КН - 3 (магацин), површине 9,32 м2, објекат КН - 4 (магацин), површине 157,71 м2, објекат КН - 5 (магацин), површине 35,90 м2 и  објекат КН - 6 (магацин), површине 156,67 м2,  постојећи кат. парц. бр. 1519 КО Винарце, и земљиште које чини кат. парц. бр. 1425 КО Винарце, површине 10 а 70 м2 и  кат. парц. бр. 1519 КО Винарце, површине 1 ха 71 а 44 м2, обе уписане у ЛН број 654 КО Винарце, по укупној  почетној купопродајној цени, у износу од 262.671,85 евра.
 
    Висина депозита 260.000,00 динара, позив на број 2018746494920181404
 
                       17. Војни комплекс – „Пут-Извор-железничка станица“ општина Пирот, кога чини земљиште и то кат. парц. бр. 4201, површине 6.698 м2 и кат. парц. бр. 4321, површине 7.998 м2, односно укупне површине 14.696 м2, обе уписане у ЛН бр. 1171 КО Пирот ван-варош, по сниженој почетној купопродајној цени у укупном износу од 47.782,14 евра.
     Висина депозита 50.000,00 динара, позив на број 2018946494920180304
 
                        18.  Војни комплекс – „Ул. Стевице Јовановића 32“, у Зрењанину, односно земљиште, које чини кат.парц.бр. 5889 КО Зрењанин 1, површине 6 а 77 м2, уписана у ЛН број 7864 КО Зрењанин 1, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 23.433,76 евра.
    Висина депозита 20.000,00 динара, позив на број  2018946494920180504
 
                        19. Војни комплекса – "Илине воде", стрелиште, у Крагујевцу, кога чини земљиште и то: 481/5182 реалних делова, кат. парц. бр. 3930, укупне површине 5182 м2, уписана у ЛН бр. 10404 КО Крагујевац 1 и  кат.парц. бр. 3942,  површине 22819 м2, уписана у ЛН број: 8904 КО Крагујевац 1, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 283.491,50 евра.
   Висина депозита 280.000,00 динара, позив на број 2018946494920180604
 
                        20. пословни простор, површине 104 м2, у Новом Београду, у ниском приземљу зграде у ул. Булевар Арсенија Чарнојевића број 17, постојеће на кат. парц. број  2830/4 КО Нови Београд,  уписан у ЛН број 2743 КО Нови Београд , као посебан део зграде број 1, под редним бројем 1, као "пословни простор за који није утврђена делатност", по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 126.395,31 евра.
Висина депозита 125.000,00 динара, позив на број 2018746494920181804
 
                        21. пословни простор - локал 1, површине 29м2 у ул. Генерала Павла Јуришића Штурма 4А, (претходни назив улице Вељка Лукића Курјака) у Београду, у приземљу пословне зграде, постојеће на кат. парц. бр. 20576/1 КО Савски Венац, уписан у ЛН 819 КО Савски Венац, као посебан део објекта број 1 под редним бројем 1, као „пословни простор за који није утврђена делатност“, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 41.693,99 евра.
Висина депозита 40.000,00 динара, позив на број 2018746494920181904
 
                        22. Војни комплекс „Буковац”, у Петроварадину код Новог Сада, односно земљиште које чини кат. парц. број 2889 КО Буковац, површине 1 ха 15 а 53 м2, уписана у ЛН број 188 КО Буковац, по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 121.571,54 евра.
Висина депозита 120.000,00 динара, позив на број  2018946494920180704
 
                        23. Војни комплекс – „Станишин рид", у Сурдулици, кога чини кат.парц.бр. 342, површине 40 а 97 м2, уписана у ЛН број 604 КО Власина Стојковићева, као пашњак 5. класе, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 34.161,65 евра.
Висина депозита 35.000,00 динара, позив на број  2018946494920180804
 
                        24. пословни простор број 4, који се налази у објекту број 2, у Нишу, у ул.  Косте Стаменковића бр. 11,  површине 58 м2, постојећем на кат.парц.бр. 4144/1 КО Ниш-Бубањ, уписаном ЛН бр. 5025 КО Ниш-Бубањ, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 80.043,44 евра.
Висина депозита 80.000,00 динара, позив на број  2018746494920182004
 
                        25. пословни простор, површине 49 м2, у Нишу, у приземљу зграде у ул. Првомајска бр. 2А, постојеће на кат. парц. број  2521 КО Ниш-Ћеле Кула,  уписан у ЛН број КО 5926 Ниш-Ћеле Кула,  као посебан део зграде број 1,  под редним бројем 1 као "пословни простор за који није утврђена делатност ",  по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 67.622,91 евра.
Висина депозита 70.000,00 динара, позив на број  2018746494920182104
 
                        26. пословни простор у Новом Београду, површине 27 м2, у ниском приземљу зграде у ул. Булевар Арсенија Чарнојевића број 23, постојеће на кат. парц. број 2830/3 КО Нови Београд, уписан у ЛН број  2742 КО Нови Београд, као посебан део зграде број 1, под редним бројем 3, као „пословни простор за који није утврђена делатност“, по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 29.532,87 евра.
Висина депозита 30.000,00 динара, позив на број  2018746494920182204
 
                        27. пословни простор, површине 549 м2, у Нишу, у приземљу зграде у ул. Трг 14. октобар бр. 6, постојеће на кат. парц. број  4480 КО Ниш-Бубањ,  уписан у ЛН број 6152 Ниш-Бубањ, као посебан део зграде број 1,  под редним бројем 3 као "пословни простор за који није утврђена делатност – локал у западном делу приземља", по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 757.652,56 евра.
 
Висина депозита 750.000,00 динара, позив на број  2018746494920182304
 
                        28. пословни простор, површине 344 м2, у Нишу, у приземљу зграде у ул. Трг 14. октобар бр. 4, постојеће на кат. парц. број  4480 КО Ниш-Бубањ,  уписан у ЛН број 6152 КО Ниш-Бубањ, као посебан део зграде број 1,  под редним бројем 2 као "пословни простор за који није утврђена делатност – локал у источном делу приземља", по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 474.740,40 евра.
 
Висина депозита 470.000,00 динара, позив на број  2018746494920182404
 
За војни комплекс под редним бр. 1, 4, 13 и 22  се претпоставља да су током НАТО бомбардовања загађени неексплодираним убојним средствима, да исти нису испитани и нису очишћени од неексплодираних убојних средстава и трошкови испитивања и чишћења падају на терет купаца.
            Сви војни комплекси и пословни простори могу се разгледати, уз обавезну претходну најаву обиласка, дана 3. маја и 4. маја 2018. године, у времену од 12,00 до 13.00 часова.
                        Све потребне информације поводом овог огласа, могу се добити у времену од 10 до 15 часова у Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, на телефон 011/3346-607 и у Министарству одбране, о статусу војних комплекса и у вези обиласка истих, од војних службеника Јелене Грујић и Стефана Стефановића, на телефон 011/3201-759.
 
2. УСЛОВИ ОТУЂЕЊА
 
Предметне непокретности отуђују се као јединствене целине, у постојећем –„виђеном“ стању, без права купца на накнадне рекламације.                                        
Коначна купопродајна цена непокретности биће утврђена након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда.
Купопродајна цена непокретности, утврђена у висини најповољније понуде, уплатиће се у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате, на уплатни рачун буџета Републике Србије.
Рок плаћања купопродајне цене је 8 (осам) дана од дана закључења купопродајног уговора.
 
3. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА
 
Рок за подношење понуда је 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа.
Право учешћа на огласу имају сва правна лица и физичка лица, која уплате депозит у висини назначеној поред сваког војног комплекса, а која испуњавају услове огласа.
Уредна и потпуна писана понуда, поред осталог, мора да садржи све податке о подносиоцу понуде, и то:
            - за физичка лица: име и презиме, адресу стана и фотокопију личне карте;
            - за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар привредних субјеката, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун, копију решења о додељеном пореском идентификационом броју - ПИБ, име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор), његов потпис и печат;
            - број рачуна за враћање депозита
 
Полагање депозита вршиће се уплатом на рачун: 840-833804-55 Републичка дирекција за имовину Републике Србије – депозит за спровођење поступка располагања војном и другом државном имовином, са позивом на број наведен уз сваки комплекс појединачно.
Понуде се, уз доказ о уплати депозита, достављају на адресу:
 
Републичка дирекција за имовину Републике Србије, 11000 Београд, ул. Краља Милана бр. 16, препорученом пошиљком или се лично предају на писарници Републичке дирекције за имовину Републике Србије, у затвореној коверти на којој је јасно означено: ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ - редни број и назив непокретности - НЕ ОТВАРАЈ.
Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.
Понуда у којој цена није наведена у еврима или је дата описно неће се разматрати.
 
4. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
 
Поступак отварања писмених понуда спровешће се комисијски.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене, као и да испуњава све услове овог огласа.
У случају да два или више понуђача понуде исту купопродајну цену Дирекција задржава право да по слободном уверењу и процени изврши избор најповољнијег понуђача.
Уколико на оглас пристигне једна понуда, иста ће се узети у разматрање.
Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 8 дана од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор, сматраће се да је одустао од купопродаје, а на закључење уговора биће позван следећи најповољнији понуђач.
Учеснике огласа Републичка дирекција за имовину Републике Србије, обавестиће писмено о избору најповољније понуде, у року од 8 (осам) дана од дана доношења одлуке надлежног органа, о избору најповољнијег понуђача.
Депозит се у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији, враћа у року од 20 радних дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача, а у случају да најповољнији понуђач одустане од закључења уговора, уплаћени депозит неће бити враћен.