Министарство одбране Републике Србије
 
26.01.2018

Јавни позив за прикупљање писаних понуда за продају отпадног материјала-фурдеВП 2084 БЕОГРАД,
оглашава
 
 
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање писаних понуда за продају отпадног материјала-фурде из јединица и установа Војске Србије и Министарства одбране за 2018. и 2019. годину
 
 
Услови за спровођење надметања биће дефинисани у конкурсној документацији, коју ће учесници надметања преузети када бесповратно уплате 5.000,00 динара на жиро рачун РЦ МО Београд, број 840-19540845-28, позив на број 122742312235,  сврха   "Трошкови надметања 2018/2019.", на име накнаде трошкова за спровођење надметања.
 
На писаном јавном надметању могу учествовати правна лица и предузетници која имају важећу регистрацију и дозволе за сакупљање, транспорт и складиштење одређених врста НЕОПАСНОГ отпада (ПАРТИЈА 1) и дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење или третман ОПАСНОГ отпада (ПАРТИЈА 2 - отпадна моторна борбена и неборбена возила и ПАРТИЈА 3 - отпадна електроника), у складу са Законом о управљању отпадом. Понуђач може да поднесе заједничку понуду са више понуђача, за једну или више партија.
 
За преузимање документације за надметање потребно је доставити потврду о уплати са писаним захтевом за учешће, које предати лично или поштом ВП 2084 Београд, улица Ослобођења број 30, Кнежевац, Раковица, Београд, у периоду од 31.01. до 19.02.2018. године.   
  
У разматрање ће се узети само понудаме које се приме у ВП 2084 Београд, најкасније до 09,45 часова 20.02.2018. године.
 
Отварање понуда ће бити реализовано дана 20.02.2018. године, у 10,00 часова у ВП 2084 Београд, улица ослобођења 30, Кнежевац, Раковица, Београд. Отварању понуда могу присуствовати само понуђачи или њихови овлашћени представници.
 
Рок за достављање обавештења о избору најповољнијих понуђача је 01.03.2018. године.
 
Заинтересована лица која откупе конкурсну документацију могу у писаном облику тражити додатне информације или појашњења најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.
 
Контакт телефони: 011/30 53 476, 011/30 53 507 и 011/30 53 509 (факс).