Министарство одбране Републике Србије
 
09.01.2018

ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање писаних понуда за продају неопасног отпадног материјала-фурде из јединица и установа МО и ВСВП 5033 Ниш
оглашава
 
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање писаних понуда за продају неопасног отпадног материјала-фурде из јединица и установа Војске Србије и Министарства одбране за 2018. и 2019.годину
  
Услови за спровођење надметања биће дефинисани у тендерској документацији, коју ће учесници надметања преузети када бесповратно уплате 5.000,00 динара на жиро рачун РЦ МО Београд, број 840-19540845-28, позив на број 1227423122211/18,  сврха " Трошкови надметања 01/2018.", на име накнаде трошкова за спровођење надметања.
 
На писаном јавном надметању могу учествовати правна лица са седиштем у Републици Србији, која имају важеће регистрације и дозволе за сакупљање, транспорт и складиштење одређених врста НЕОПАСНОГ отпада, у складу са Законом о управљању отпадом, које су издате од стране надлежног Mинистарства РС или ангажују једног или више подизвођача који поседују наведене регистрације и дозволе.
 
За преузимање документације за надметање потребно је доставити потврду о уплати са писаним захтевом за учешће, које предати лично или поштом у ВП 5033 Ниш, улица Булевар Николе Тесле, бб. у периоду од дана објављивања до 02.02.2018.године.     
У разматрање ће се узети само коверте са писаним понудама које се приме у ВП 5033 Ниш (лично или поштом) најкасније до 10,30 часова 07.02.2018.године     
Отварање коверти са писаним понудама биће реализовано дана 07.02.2018.године у 11,00 часова у ВП 5033 Ниш,  улица Булевар Николе Тесле, бб.
Рок за достављање обавештења о избору најповољнијег понуђача је 14.02.2018.године.
Лица која откупе тендерску документацију могу у писаном облику тражити додатне информације или појашњења најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.
 
Контакт телефони: 018/508-815, 508-536, факс: 508-591.