Министарство одбране Републике Србије
 
23.10.2017

Јавни позив за прикупљање писаних понуда за продају употребљаваног уља из јединица ВС 
ВП 5033 Ниш
оглашава
 
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање писаних понуда за продају употребљаваног уља из јединица ВС
 
 
Услови за спровођење надметања биће дефинисани у тендерској документацији, коју ће учесници надметања преузети, по сопственом захтеву и без надокнаде.
 
На писаном јавном надметању могу учествовати правна лица са седиштем у Републици Србији, која имају важеће регистрације и дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење или третман употребљаваног уља, у складу са Законом о управљању отпадом или ангажују једног или више подизвођача који поседују наведене регистрације и дозволе.
 
За преузимање тендерске документације за надметање, потребно је доставити писани захтев за учешће, које предати лично или поштом у ВП 5033 Ниш, улица Булевар Николе Тесле, бб. у периоду од 26.10.2017. године до 17.11.2017.године, у ком року се тендерска документација може и преузети.     

У разматрање ће се узети само коверте са писаним понудама које се приме у ВП 5033 Ниш (лично или поштом) најкасније до 10,30 часова 23.11.2017.године.
   
Отварање коверти са писаним понудама биће реализовано дана 23.11.2017.године у 11,00 часова у ВП 5033 Ниш,  улица Булевар Николе Тесле, бб.
Рок за достављање обавештења о избору најповољнијег понуђача је 05.12.2017. године.

Лица која упуте захтев за преузимање тендерске документације могу у писаном облику тражити додатне информације или појашњења најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.
 
Контакт телефони: 018/508-815, 508-536, факс: 508-591.