Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranikaFond za SOVO je pravno lice sa statusom organizacije za obavezno socijalno osiguranje u kojem se ostvaruju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja vojnih osiguranika i obezbeđuju sredstva za zdravstveno osiguranje i materijalno obezbeđenje korisnika prava u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika.

Fond za SOVO je upisan u sudski registar i nosilac je prava, obaveza i odgovornosti u pravnom prometu u odnosu na sredstva za finansiranje zdravstvenog osiguranja i materijalnog obezbeđenja kojima raspolaže, što mu omogućava da ostvaruje stručnu, poslovnu i drugu saradnju, zaključuje ugovore i obavlja druge poslove sa fizičkim i pravnim licima.
 
Rukovodi:
pukovnik
dr Radan Kostić
Tel:   011/ 30 00 313
Faks:  011/ 30 00 312