Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Evropske integracijeMinistarstvo odbrane Republike Srbije u okviru procesa
evropskih integracija


Proces pregovaranja - Pregovori o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji zvanično su otvoreni na prvoj Međuvladinoj konferencijiji 21. januara 2014. godine. Ministarstvo odbrane Republike Srbije je aktivno uključeno u proces pregovaranja o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji kroz učešće pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u pregovaračkim grupama za 20 pregovaračkih poglavlja.

Učešće predstavnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u pregovaračkim grupama ogleda se u učešću na sastancima pregovaračkih grupa i sastancima eksplanatornog i bilateralnog skrininga, vršenju analitičkog pregleda i ocene usklađenosti propisa Ministarstva odbrane Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije.

Skrininzi za sva poglavlja u pregovorima sa EU završeni su u martu 2015. godine.

Ispunjavanje preporuka Evropske komisije – U Izveštaju Evropske komisije o napretku Republike Srbije u procesu evropskih integracija, koji je objavljen u novembru 2016. godine, navodi se da je Republika Srbija umereno pripremljena u oblasti Spoljne, bezbednosne i odbrambene politike (Poglavlje 31), što se sa aspekta nadležnosti Ministarstva odbrane odnosi na značajan doprinos Republike Srbije operacijama za upravljanje krizama EU.

Vlada Republike Srbije je usvojila Revidiranu verziju Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (NPAA) u avgustu 2014. godine. Njena realizacija planirana je za period do 2018. godine, kada je predviđeno postizanje potpune unutrašnje spremnosti Republike Srbije za pristupanje Evropskoj uniji. Kako se pravne tekovine EU stalno razvijaju, NPAA će se povremenim revizijama i ubuduće prilagođavati promenama prava  EU. Vlada Republike Srbije je zadužila Kancelariju za evropske integracije da, kao i do sada, podnosi redovne tromesečne izveštaje o sprovođenju NPAA. Ministarstvo odbrane izrađuje priloge iz svoje nadležnosti, koji se odnose na reformu sistema odbrane i Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike.

Ministarstvo odbrane Republike Srbije je aktivno uključeno u proces sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji je potpisan 29. aprila 2008. godine a stupio na snagu 1. septembra 2013. godine. Predviđeno je da predstavnici MO učestvuju u radu 3 od 7 Pododbora Odbora za stabilizaciju i pridruživanje i to:

1. Pododbora za trgovinu, industriju, carine i poreze,
2. Pododbora za unutrašnje tržište i zaštitu konkurencije, i
3. Pododbora za pravdu, slobodu i bezbednost.
 
  Ministarstvo odbrane Republike Srbije i
Zajednička bezbednosna i odbrambena politika EU (ZBOP)

 
Aktivnim uključenjem Republike Srbije u koncept Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike EU (~Common Security and Defence Policy)~  unapređuje se spoljnopolitička pozicija države, pozitivno se utiče na položaj u međunarodnim organizacijama i doprinosi da Republika Srbija bude prepoznata kao subjekat uspostavljanja bezbednijeg regionalnog i globalnog okruženja.

Stupanjem na snagu Sporazuma o bezbednosnim procedurama za razmenu i zaštitu tajnih podataka 1. avgusta 2012. godine i Sporazuma između EU i Republike Srbije o uspostavljanju okvira za učešće R. Srbije u operacijama EU za upravljanje krizama, zajedno sa donošenjem Zakona o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije, zaokružen je pravni okvir i omogućeno je učešće u aktivnostima u okviru Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike EU.

Od 2012. godine predstavnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije omogućeno je da učestvuju na neformalnim sastancima ministara odbrane EU, sastancima Vojnog komiteta EU (otvorene za NATO članice koje nisu članice EU i države kandidate za članstvo EU) kao i u vojnim operacijama za upravljanje krizama EU.

Angažovanjem pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama pod mandatom EU obezbeđuje se veoma povoljan uticaj na ukupan proces evropskih integracija Republike Srbije. Predstavnici Vojske Srbije su do sada bili angažovani u vojnoj operaciji pomorskih snaga EU u Somaliji „EUNAVFOR–ATALANTA“ i vojnoj misiji uspostavljenoj radi jačanja državnih institucija „EUTM–Somalija“, operaciji "EUFOR RCA" i misiji "EUMAM RCA" u Centralnoafričkoj Republici, kao i u misiji "EUTM MALI" uspostavljenoj radi obučavanja vojnih i bezbednosnih snaga Malija.

Priručnik za donosioce odluka u oblasti Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike na engleskom može se naći ovde.
 
Saradnja sa Evropskom odbrambenom agencijom (European Defence Agency)

Ministar odbrane Republike Srbije Nebojša Rodić i visoka predstavica EU za spoljnu politiku i bezbednost Ketrin Ešton zaključili su 13. decembra 2013. godine Administrativni ugovor o saradnji Ministarstva odbrane Republike Srbije sa Evropskom odbrambenom agencijom.

Zaključivanjem navedenog sporazuma uspostavljen je okvir za saradnju Ministarstva odbrane Republike Srbije i Evropske odbrambene agencije, odnosno omogućeno potencijalno učešće Republike Srbije u projektima i programima agencije. Uključivanje Republike Srbije u izabrane programe i projekte Evropske odbrambene agencije podrazumeva prethodnu saglasnost država članica EU.

U narednom periodu Republika Srbija će na osnovu procene sopstvenih interesa izvršiti odabir projekata i programa Evropske odbrambene agencije u kojima želi da učestvuje zajedno sa državama članicama EU. Uključivanje Republike Srbije u izabrane programe i projekte Evropske odbrambene agencije podrazumeva prethodnu saglasnost država članica EU.

Učešćem u različitim inicijativama i programima Evropske odbrambene agencije Republika Srbija namerava da unapredi interoperabilnost sa državama članicama EU, poboljša namensku industriju i istraživačke potencijale domaćih instituta, ostvari tehnološku modernizaciju srpskih oružanih snaga, a time dovede i do unapređenja vojnih i odbrambenih sposobnosti.

Od uspostavljanja saradnje 2013. godine, Ministarstvo odbrane je posetila bivša izvršna direktorka Evropske odbrambene agencije Klod Frans Arno u novembru 2014. godine, kao i novi izvršni direktor EOA ambasador Horhe Domek Republici Srbiji u decembru 2016. godine.

Borbene grupe EU

Nakon analize odbrambenih aspekata učešća Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u Konceptu borbenih grupa EU, Vlada Republike Srbije je 10.jula 2015. godine usvojila Zaključak o pristupanju Konceptu borbenih grupa EU.
Na izraženu nameru srpske strane za učešće Vojske Srbije u borbenoj grupi HELBROC, koju predvodi Republika Grčka, počev od 2020. godine, sve države članice ove grupe su dale pozitivan odgovor za ovo angažovanje.
Trenutno se vode ekspertski razgovori sa svim državama učesnicama ove borbene grupe u cilju definisanja nivoa angažovanja pripadnika Vojske Srbije u borbenoj grupi HELBROC i usaglašavanja svih neophodnih dokumenata koji prethode angažovanju.
Republika Srbija je deklarisala za Katalog snaga Evropske unije jedinice Vojske Srbije koje su deklarisane i u okviru Procesa planiranja i pregleda u NATO programu Partnerstvo za mir (motorizovana pešadijska četa, vod vojne policije, vod atomsko-biološko-hemijske odbrane i dva medicinska tima) i autonomni tim za zaštitu brodova.

Prioriteti saradnje sa Evropskom unijom
Prioriteti saradnje Ministarstva odbrane i Vojske Srbije sa Evropskom unijom u narednom periodu su:

• nastavak učešća u operacijama i misijama EU za upravljanje krizama,
• učešće u projektima i programima Evropske odbrambene agencije,
• početak angažovanja u okviru borbenih grupa EU,
• dalje unapređenje administrativnih kapaciteta za aktivniju saradnju Republike Srbije u okviru Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike,
• nastavak učešća u pregovaračkim grupama u okviru procesa pristupanja EU i
• jačanje saradnje sa EU kroz projekte u oblasti odbrane.