Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.09.2019

Interni konkurs za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu oficira službe telekomunikacija
MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
SEKTOR ZA MATERIJALNE RESURSE
UPRAVA ZA ODBRAMBENE TEHNOLOGIJE
Vojnotehnički institut raspisuje
r a s p i s u j e
 
INTERNI  KONKURS
 
za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu oficira službe telekomunikacija na neodređeno vreme
 
Radi popune formacijskog mesta
 
Istraživač, u mestu službovanja Beograd  – 1 izvršilac.
 
USLOVI KONKURSA
 
Na konkursu mogu učestvovati profesionalni vojnici, podoficiri i civilna lica na službi u Vojsci Srbije i državni službenici i nameštenici zaposleni u Ministarstvu odbrane koji ispunjavaju sledeće uslove:
 
Opšti uslovi:
 • da su državljani Republike Srbije;
 • da su zdravstveno i psihofizički sposobni za službu u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;
 • da imaju završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB bodova ili osnovne akademske studije u trajanju od najmanje četiri godine ili osnovne strukovne studije sa završenim strukovnim specijalističkim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, modul telekomunikacije ili elektrotehničko i računarsko inženjerstvo;
 • da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti;
 • da nije stariji od 40 godina ako je u svojstvu profesionalnog vojnika, odnosno da nije stariji od 43 godine ako je u svojstvu podoficira;
 • da su bezbednosno provereni i da nema bezbednosnih smetnji za prijem u profesionalnu vojnu službu, u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane;
 • da su odslužili vojni rok sa oružjem.
 
Posebni uslovi:
 • da su studije završili sa prosečnom ocenom 8,00 i više;
 • da poznaju engleski jezik na nivou prvog stepena prema kriterijumu Vojne akademije;
 • da u toku službe nisu negativno ocenjeni i da imaju prosek službenih ocena najmanje „ističe se”;
 • da imaju preporuku starešine na položaju komandanta bataljona, njemu ravnom ili višem položaju, odnosno neposredno pretpostavljenog rukovodioca.
 
NAČIN KONKURISANjA
 
Prijavu na konkurs, kandidat podnosi u jedinici–ustanovi u kojoj se nalazi na službi. Uz prijavu, koja treba da sadrži osnovne lične podatke, adresu i kontakt telefon, kandidati prilažu sledeća dokumenta:
 • overenu kopiju diplome o završenom visokom obrazovanju;
 • uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci);
 • uverenje nadležnog organa MUP da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest meseci;
 • izjavu o prihvatanju rasporeda po potrebi službe na celoj teritoriji Republike Srbije (svojeručno popisana i overena od nadležnog starešine);
 • popunjen i overen obrazac i saglasnost za vršenje potpune bezbednosne provere (tražiti u komandi jedinice–ustanove u kojoj se nalaze na službi) i
 • uverenje o odsluženom vojnom roku sa oružjem.
 
Komanda jedinice–ustanove, uz prijavu kandidata, pribavlja i prilaže sledeća dokumenta:
 • uverenje o državljanstvu;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • potvrdu o statusu kandidata, vremenu provedenom u službi, da kandidat nije negativno ocenjivan i proseku službenih ocena;
 • preporuku starešine na položaju komandanta bataljona, njemu ravnom ili višem položaju, odnosno neposredno pretpostavljenog rukovodioca;
 • potpisan i overen obrazac KOLP iz programskog paketa KaIS.
 
Prijavu kandidata sa neophodnom dokumentacijom komanda jedinice–ustanove službenom poštom dostavlja Vojnotehničkom institutu, sa naznakom „Za interni konkurs”.
 
Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u magazinu „Odbrana”.
 
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi na traženi način, neće se uzimati u razmatranje i biće odbačene rešenjem.
 
Odredbama člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnika RS”, broj 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da ostvari uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
 
Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će kandidat učiniti sam. Potpisanu izjavu neophodno je dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ koji je primio molbu mogao dalje da postupa u skladu sa propisima. 
 
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje od suda i MUP-a da se protiv lica ne vodi krivični postupak, odnosno da lice nije osuđivano na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 meseci i uverenje o regulisanju vojne obaveze sa oružjem.
 
IZBOR KANDIDATA ZA POPUNU FORMACIJSKIH MESTA
 
Izborni postupak sprovešće konkursna komisija, između kandidata koji ispunjavaju uslove (opšte i posebne) konkursa.
 
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi dokazi, biće sprovedene sledeće aktivnosti u izbornom postupku:
 • provera fizičkih sposobnosti,
 • provera teorijskih znanja,
 • provera znanja stranog jezika,
 • razgovor sa kandidatom,
 • psihološka procena,
 • medicinsko-zdravstvena procena i
 • bezbednosna provera.
 
Postupak izbora kandidata sprovodi se po principu eliminacije. Kandidat koji se ne odazove pozivu radi obavljanja provere fizičke sposobnosti, provere teorijskih znanja, provere znanja stranog jezika, razgovora, psihološke procene ili medicinsko-zdravstvene procene, gubi pravo na dalje učešće u izbornom postupku.
 
Ukoliko kandidat ne ispuni minimalno propisane vrednosti kriterijuma na prethodnoj proveri–proceni, gubi pravo na dalje učestvovanje u procesu selekcije.
 
O datumu, vremenu i mestu obavljanja svake od navedenih aktivnosti kandidati će biti blagovremeno obavešteni telefonom na brojeve koje su naveli u svojim prijavama ili na e-mail adrese navedene u prijavi.
 
Prilikom dolaska na svaku od navedenih aktivnosti kandidati sa sobom obavezno treba da ponosu ličnu kartu, vojnu legitimaciju ili identifikacionu karticu, a za proveru fizičkih aktivnosti sportsku opremu (patike, trenerku, majicu).
 
Sve eventualne troškove putovanja radi realizacije selekcije, kao i eventualne troškove smeštaja i ishrane, snose kandidati koji su se prijavili.
 
Rezultate prijavljenih kandidata utvrdiće konkursna komisija za prijem u profesionalnu vojnu službu na osnovu sledećih merila za izbor:
 • prosek ocena sa osnovnih studija (30% od ukupnog broja bodova);
 • provera fizičkih sposobnosti (20% od ukupnog broja bodova);
 • provera teorijskih znanja (10% od ukupnog broja bodova);
 • provera znanja stranog jezika (10% od ukupnog broja bodova);
 • razgovor sa kandidatima (10% od ukupnog broja bodova);
 • psihološka procena (20% od ukupnog broja bodova).
 
Za kandidate koji zadovolje sve aktivnosti u procesu selekcije, uz njihovu pisanu saglasnost, biće izvršena bezbednosna provera u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnim proverama lica koje obavlja Vojnobezbednosna agencija.
 
Kandidati koji sa najboljim rezultatima ispune merila za izbor biće upućeni na medicinsko-zdravstvenu procenu u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu, radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za profesionalnu vojnu službu.
 
Lice primljeno u profesionalnu vojnu službu ostvaruje sva prava i obaveze u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Konkursna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
 
Kandidat koji je učestvovao u izbornom postupku ima pravo da u roku od 15 dana od dana prijema odluke o izboru kandidata izjavi žalbu, ako smatra da je u izbornom postupku bilo nepravilnosti.
 
Sve informacije vezane za konkurs mogu se dobiti na veb-stranici Ministarstva odbrane Republike Srbije ili na telefon 011/2051-527 ili 2051-317.