Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Prilog izdvajamo

 

Period: 01.01.2016 - 25.05.2024

Kategorija: Prilog izdvajamo

Ukupan broj zapisa: 28

02 Jun 2016
02.06.2016
 
Anđu Grubišić, glavnu sestru Klinike za hematologiju VMA zatekli smo u poslu. Pozdravila nas je prijatnim, diskretnim osmehom i srdačnim stiskom ruke, a onda sigurnim korakom povela do njene sobe. Sobe u ...
 
16 Maj 2016
16.05.2016
 
Tridesetčetvorogodišnji Srđan Ristić, vojnik kragujevačkog drugog skladišnog bataljona Centralne logističke baze, ima poseban dar koji treneri nazivaju – izdržljivost u snazi. Ima nameru da ga iskoristi u disciplini „podizanje trupa sa ...
 
13 Apr 2016
13.04.2016
 
Dru­go­va­nje s čelič­nom grdo­si­jom teškom goto­vo 42 tone zapo­čeo je pre 16 godi­na na Voj­noj aka­de­mi­ji, a za to vre­me spo­znao je sve njene taj­ne i do savr­šen­stva ovla­dao moć­nom „osam­de­set­če­tvor­kom”. Kao koman­dir ten­kov­ske posa­de i kapi­ten eki­pe Voj­ske Srbi­je uče­stvo­vao je na dva ...
 
16 Mar 2016
16.03.2016
 
Za pri­pad­ni­ke Prvog topov­sko-hau­bič­kog arti­lje­rij­skog divi­zi­o­na 152 mm nema tajni u pla­ni­ra­nju, pri­pre­mi i izvr­še­nju artiljerij­ske vatre­ne podr­ške tokom obezbeđenja bor­be­nih dej­sta­va. To potvr­đu­ju mno­go­broj­na logo­ro­va­nja, vežbe i odlič­no izvede­na boje­va gađa­nja. Reč­ju, oni su u pot­pu­no­sti ospo­so­blje­ni za ...
 
25 Feb 2016
25.02.2016
 

 Nije uredu reći: „Nije to moj posao, niti moja stvar”, ili „ne tiče me se”, onda kad treba pomoći čoveku. To je sveta dužnost svakog građanina, nosio uniformu ili ne, kaže pripadnik Vojne policije, saobraćajac, koji je ...