Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
30.06.2011.Kadeti i kadetkinje završne godine Vojne akademije izveli su danas na intervidovkom poligonu „Pasuljanske livade“ kod Ćuprije vežbu „Diplomac 2011“.

U prisustvu ministra odbrane Dragana Šutanovca, načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Miloja Miletića, načelnika Vojne akademije brigadnog generala Mladena Vurune, članova kolegijuma, stranih vojnih izaslanika akreditovanih u Srbiji i delegacija vojnih akademija Češke, Grčke, Egipta, Turske, Nemačke, Belgije i Holandije, budući potporučnici, u složenim vremenskim uslovima, prikazali su visok nivo osposobljenosti za dužnosti komandira na koje će biti postavljeni za nekoliko meseci.

Ministar odbrane Dragan Šutanovac ocenio je da su kadeti i kadetkinje Vojne akademije danas uspešno izveli vežbu u teškim vremenskim uslovima čime su pokazali da je Vojna akademija jedna od najelitnijih vojno-obrazovnih ustanova u regionu.

- Danas smo prisustvovali najkompleksnijoj vežbi koju su do sada izveli pripadnici Vojske Srbije i kadeti Vojne akademije, u realnim vremenskim uslovima i sa najvećim brojem ljudi i tehnike, rekao je ministar Šutanovac.

- Vojska se obučava da u svim uslovima izvršava zadatke koji su definisani zakonom. Čast mi je da kažem da je ovo završna vežba generacije u kojoj se nalaze devojke oficiri koje će od septembra biti deo komandnog kadra, rekao je ministar odbrane i dodao da to predstavlja jedan od delova reformi koje se sprovode u sistemu odbrane, a koje imaju važan karakter u oblasti edukacije i vojnog školstva. Prema njegovim rečima Vojna akademija je jedna od najelitnijih vojnih akademija u regionu, a ono što su danas izveli kadeti i kadetkinje ne izvodi se ni na mnogo prestižnijim vojnim akademijama.

Šutanovac je čestitao načelniku Generalštaba Vojske Srbije generalu Miloju Miletiću, načelniku Vojne akademije, brigadnom generalu Mladenu Vuruni, i svim učesnicima vežbe na uspešnoj realizaciji.

General Miletić je istakao da je „Diplomac 2011“ izvanredna vežba na kojoj su kadeti Vojne akademije potvrdili praktični deo osposobljenosti.

- Ovo je samo jedan od segmenata našeg školstva i jedan od načina da naši kadeti potvrde svoju osposobljenost za ono što rade. Najodgovornije starešine Generalštaba aktivno su uključene u proces obrazovanja i rad Vojne akademije, rekao je Miletić naglasivši da sa nestrpljenjem očekuje učesnike današnje vežbe u jedinicama.

Tema ovogodišnje vežbe bila je «Taktička grupa u odbrani sa prelaskom u protivnapad». Osnovni zadatak jeste prikaz osposobljenosti kadeta i kadetkinja svih smerova Vojne akademije za realizaciju misija Vojske Srbije i obučenosti za izvršavanje zadataka na početnim oficirskim dužnostima.

Vežba je počela dejstvom neprijateljske artiljerije, posle čega su izviđačke snage „crvenog“ počele nastupanje u marševskom rasporedu. Naše snage odgovorile su vatrom iz topova 20 mm sa borbenog vozila pešadije M80 i minobacačima 120 mm.

Nastupanje protivničkih snaga zahtevalo je dejstvo protivoklopnim sredstvima, pa su kadeti počeli dejstvo raketama 9K11 i nastavili dejstvo minobacačima 82 mm i haubicama 152 mm. Usledio je odgovor neprijateljske artiljerije po prednjem kraju naše odbrane u rejonu Dobrih voda zbog čega je komandant izdao naređenje za dejstvo po neprijateljevoj artiljeriji haubicama 152 mm, minobacačima 84mm i 120mm i tenkovima M84.

U cilju zaustavljanja napada, pešadija iz sastava naših snaga izašla je iz zaklona i posela položaje i počela dejstvo bacačima granata, automatskim puškama i snajperskim puškama. Snage neprijatelja bile su predstavljene specijalnim metama na daljinsko upravljanje.

Združenim dejstvom pešadije, artiljerije i oklopnih jedinica prvo je neutralisana artiljerijska grupa protivnika, a zatim je usledilo snažno dejstvo po njegovim položajima.

Za posmatrače je posebno atraktivno bilo dejstvo tenkova M84 topovima 120 milimetara i protivoklopnim sredstvima maljutka i fagot.

KADETI O VEŽBI

Na vežbi „Diplomac“, kadetkinja, stariji vodnik Mirjana Borovina, bila je komandir tehničke službe kao specijalista za ubojna sredstva. Kadeti tehničke službe, u okviru vežbe „Diplomac“ razvijali su stanicu za snabdevanje i održavanje u čijem sastavu su bili odeljci za snabdevanje pogonskim i ubojnim sredstvima.

- Našim učešćem u vežbi na najbolji način želeli smo da pokažemo gde je mesto logistike u sistemu odbrane. Bili smo na radnoj tački 2, gde smo predstavljali pozadinu i pokazali kako funkcioniše podrška u vojsci, naglasila je Borovina.

Kadet, vodnik Nikola Perović, komandir stanice za održavanje stanice logističke podrške, rukovodio je radom odeljaka za održavanje naoružanja, mototehnike i odeljka za održavanje sredstava veze i elektronike.

- Naša uloga na vežbi „Diplomac“ bila je tehnička ispomoć osnovnim jedinicama u osnovnom održavanju, na prvom i drugom tehničkom pregledu, i u okviru tehničkog održavanja podrške jedinicama.

Za kadeta, starijeg vodnika Sašu Stefanovića, koji je na „Diplomcu“ komandovao tenkovskim vodom, vežba je osim primene stečenih znanja na Vojnoj akademiji bila značajna i zbog toga što je njegova funkcija na vežbi bila usko povezana sa temom njegovog diplomskog rada – Tenkovski vod u napadu sa taktičkom vežbom sa bojevim gađanjem.

-Bio sam komandir tenkovskog voda na taktičkoj vežbi bojevim gađanjem. Moja uloga je bila da se organizuje život i rad popunom pogonskih sredstava i popunom municije u očekujućem reonu, da izvestim o spremnosti tenkovskog voda za izvršenje napada. Na dati signal krenuli smo u napad dejstva po neprijatelju. Nakon dejstva zazuzeli smo mesto u zaklonu i podržavali uvođenje trećeg i četvrtog tenkovskog voda u napad. Nakon toga, sa ta dva voda krenuli smo u gonjenje neprijatelja. Ova vežba za mene predstavlja krunu i vrhunac školovanja na Vojnoj akademiji, mogućnost da primenimo sva stečena znanja i praktična uvežbavanja koja smo imali na poligonima tokom školovanja na Vojnoj gimnaziji i Vojnoj akademiji, rekao je kadet Saša Stefanović.

Kadet, stariji vodnik 1. klase Marko Ćetanović, na vežbi „Diplomac“ bio je komandir prvog mehanizovanog voda.

-Zadatak mog voda bio je da vrši odbranu sa prelaskom u protivnapad. Krenuli smo iz očekujućeg reona na samom početku vežbe. Zatim smo zauzeli mesta za odbranu i po signalima i po postupku drugog mehanizovanog voda počeli sa izvlačenjem smera na rezervni vatreni položaj, nakon čega smo sa tenkovskom četom prešli u protivnapad.

Kadet, stariji vodnik Slobodan Hornjak, komandir drugog mehanizovanog voda na vežbi „Diplomac“ našao se u ulozi borbenog osiguranja.

- Moj zadatak je bio da nakon uočavanja neprijatelja koji započinje napad izvestim komandanta borbene grupe na čiji signal je moj vod počeo sa povlačenjem u očekivani reon, nakon čega smo izvršili protivnapad. Izabran sam na ovo mesto jer radim diplomski rad na temu „ Mehanizovani vod u ulozi borbenog osiguranja“, a učešće u vežbi posmatram kao praktičnu odbranu mog diplomskog rada.

Kadet, stariji vodnik 1. klase Rajko Gujančić, u okviru smera ABH službe, na „Diplomcu“ je radio na realizovanju zadatka radiološke dekontaminacije tenka, naoružanja i tehničkih sredstava na prostoru za dekontaminaciju naoružanja i tehničkih sredstava. Ovu vežbu, on je izveo sa svojih šest kolega koji su bili u ulozi komandira voda.

Kadet, stariji vodnik prve klase Miloš Ristić, smera inžinjerije, na vežbi „Diplomac“ bio je komandir inžinjerijskog voda.

-Zadaci našeg voda na „Diplomcu“ bili su izgradnja dve fugase, obeležavanje prednjeg kraja odbrane naše odbrane, borbeno osiguranje i imitacioni aparat u smislu naleta i artiljerije.

Za Miloša ova vežba bila je jedinstvena prilika da objedini znanje iz sve četiri godine Vojne akademije, i praktično proveri svoje sposobnosti.

Kadet, stariji vodnik prve klase Goran Novaković, komandir voda četne vatrene grupe na „Diplomcu, sa svojom grupom koju su sačinjavala dva odeljenja minobacača, vatrenim dejstvom po neprijatelju ostvario je uslove da prijateljske jedinice izvrše zadatak. Tom prilikom četna vatrena grupa ispalila je oko trideset projektila.

Kadet, stariji vodnik prve klase Nenad Kušatora, smera pešadija, na vežbi „Diplomac“ bio je posmatrač u Komandi gde je sagledao dokumenta koja se izrađuju za izvođenje, organizaciju i tok vežbe.

-Moja uloga na vežbi bila je vezana za moj diplomski rad koji se odnosi na borbena dokumenta koja se koriste u jednoj pešadijskoj četi za vreme izvođenja borbenih dejstava i štabnih poslova vezanih za izvođenje vežbe. U toku priprema za izvođenje vežbe radio sam kao komandir streljačkog voda na taktičkoj vežbi sa bojnim gađanjem – nastupanje i rešavanje zadataka u nekoj direktnoj situaciji. Vežba poput „Diplomac“ vrhunac je obuke i krunisanje mog obrazovanja i dugogodišnjeg usavršavanja na Vojnoj akademiji.

Kadetkinja Dijana Sarić iz 134. klase vojno-hemijskog inženjerstva u vežbi „Diplomac 2011“ učestvovala je u tački četa u nastupanju u kojoj su učestvovali i pripadnici 134. i 135. klase. Za raliku od prošle godine uslovi su ove godine bili nešto teži zbog lošeg vremena, kiše, vetra i magle, ali vežba je, ipak, uspešno realizovana, kaže Dijana.

Pavelina Ikonić je kadetkinja desetar 134. klase menadžmenta u odbrani, smer pešadija. Pavelina je u vežbi „Diplomac“ učestvovala prvi put, a njen zadatak, kao i zadatak njenog voda bio je da se iz pešadijske česte razviju u strelce, zauzmu zaklon i iz odbrane stupe u kontranapad.
photoFOTOGALERIJA