Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.05.2023.

Interni konkurs za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme u Banatsku brigadu Komande za obukuKOMANDA ZA OBUKU
 
r a s p i s u j e
 
INTERNI KONKURS
 
Za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme u
 
Banatsku brigadu Komande za obuku:
 
 
 1. stomatološki tehničar, FVES PS70P, FČ starijeg vodnika, PG 19, jedan (1) izvršilac, mesto službovanja Zrenjanin.
 
 
Uslovi konkursa:

Na konkursu mogu učestvovati podoficiri na određeno vreme, profesionalni vojnici, vojni službenici i nameštenici na službi u Vojsci Srbije i državni službenici i nameštenici zaposleni u Ministarstvu odbrane.
 
Opšti uslovi:
 • da su punoletni državljani Republike Srbije;
 • da su zdravstveno i psihofizički sposobni za službu u Vojsci Srbije;
 • da imaju odgovarajuću stručnu spremu za radno mesto za koje konkurišu;
 • da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, i da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 • da nisu stariji od 40 godine;
 • da su bezbednosno provereni i da nema bezbednosnih smetnji za prijem na radna mesta na koja konkurišu i
 • da su završili odgovarajuću vojnu obuku sa oružjem.
 
Posebni uslovi:
 • da su podoficiri na određeno vreme, profesionalni vojnici, vojni službenici i nameštenici na službi u Vojsci Srbije i državni službenici i nameštenici zaposleni u Ministarstvu odbrane;
 • da u toku službe nisu negativno ocenjeni i da imaju prosek službenih ocena najmanje „ističe se”;
 • da imaju preporuku starešine na položaju komandanta bataljona njemu ravnom ili višem položaju odnosno neposredno pretpostavljenog rukovodioca;
 • kandidat ima završenu srednju medicinsku školu, smer stomatološki tehničar.
 
Način konkurisanja:
 
Prijavu na konkurs, koja treba da sadrži osnovne lične podatke, adresu, kontakt telefon i naziv formacijskog mesta na koje se konkuriše, kandidati podnose jedinicama – ustanovama u kojima se nalaze na službi.
Uz prijavu kandidati prilažu i sledeća dokumenta:
 • overenu kopiju diplome o stečenom srednjem obrazovanju kojom se potvrđuje tražena stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje ili zanimanje;
 • potpisanu izjavu o prihvatanju rasporeda po potrebi službe na celoj teritoriji Republike Srbije (svojeručno potpisana izjava i overena od nadležnog starešine);
 • popunjen i overen obrazac i saglasnost za izvršenje potpune bezbednosne provere (tražiti u komandi jedinice u kojoj je se nalaze na službi);
 • uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci);
 • uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest meseci (ne starije od šest meseci).
 
Komande jedinica – ustanova uz prijavu kandidata pribavljaju:
 • uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija);
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija);
 • potvrdu nadležnog starešine o periodu obavljanja dužnosti i u kom rodu, odnosno službi;
 • potvrdu nadležnog starešine da li je negativno ocenjivan i prosek službenih ocena tokom službe;
 • preporuku starešine na položaju komandanta bataljona, njemu ravnom ili višem položaju, odnosno neposredno pretpostavljenog rukovodioca;
 • obrazac kartona osnovnih ličnih podataka iz ISLjR;
 • uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.
 
Prijave kandidata sa neophodnom dokumentacijom komande jedinica – ustanova službenom poštom dostavljaju Vojnoj pošti 3160 Zrenjanin, sa naznakom „za konkursnu komisiju po internom konkursu”. Lična dostava prijava može se izvršiti delovodstvu VP 3160 Zrenjanin.
 
Rok za podnošenje prijava za prijem na službu je osam dana od dana objavljivanja konkursa.
 
Napomena:
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave, uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika – notara, biće odbačene rešenjem.
 
IZBOR KANDIDATA ZA POPUNU FORMACIJSKOG MESTA
 
Izborni postupak sprovešće konkursna komisija koju formira nadležni starešina među kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa za prijem na formacijsko mesto na koje su konkurisali.
 
Postupak izbora kandidata sprovodi se po principu eliminacije, tako da neispunjavanje kriterijuma na prethodnoj proveri – proceni isključuje upućivanje na dalje provere – procene.
 
Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće upućeni na proveru fizičkih sposobnosti i testiranje psiholoških kapaciteta.
Radi vršenja psihološke procene, kandidati za popunu formacijskih mesta biće upućeni nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu, prema rasporedu koje će izraditi i o kojem će ih informisati predsednik konkursne komisije.
 
Kandidati koji zadovolje uslove provere fizičkih sposobnosti i psihološke procene biće pozvani na razgovor.
 
Rezultate prijavljenih kandidata utvrdiće konkursna komisija za prijem u profesionalnu vojnu službu na osnovu sledećih merila za izbor:
 1. prosečna ocena na školovanju – do 50 bodova (proizvod konačne ocene i broja 10);
 2. provera fizičkih sposobnosti – do 20 bodova (proizvod konačne ocene i broja 4);
 3. psihološka procena kandidata – do 20 bodova (proizvod konačne ocene i broja 4);
 4. razgovor – do 10 bodova (proizvod konačne ocene i broja 2).
 
Kandidati koji sa najboljim rezultatom ispune merila za izbor biće upućeni na medicinsko – zdravstvenu procenu u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za prijem u profesionalnu vojnu službu.
 
Za kandidate će biti izvršena bezbednosna provera  u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnim proverama lica koje obavlja Vojnobezbednosna agencija („Službeni vojni list”, broj 25/2015).
 
Ukoliko se kandidat ne odazove pozivu radi obavljanja opšteg lekarskog pregleda, provere fizičkih sposobnosti, psihološke procene, razgovora i upućivanja na medinsko-zdravstvenu selekciju, smatraće se da je odustao od daljeg učešća u izbornom postupku.
 
Prilikom dolaska na proveru opštih sposobnosti kandidati sa sobom obavezno nose ličnu kartu ili vojnu legitimaciju, a na proveru fizičkih sposobnosti i sportsku opremu.
 
Sve eventualne troškove putovanja do kasarne i vojnozdravstvenih ustanova radi realizacije selekcije, psihološke i medicinsko-zdravstvene selekcije, kao i eventualne troškove smeštaja i ishrane snose kandidati koji su se prijavili za popunu formacijskog mesta podoficira.
 
Lica primljena u profesionalnu vojnu službu ostvaruju sva prava i obaveze u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.
 
Sve informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti na veb-stranici Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs, na veb-stranici Vojske Srbije www.vs.rs ili na telefon 021/4835-723, od 8.00 do 15.00 časova radnim danom.