Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
29.12.2022.

Poziv za dostavljanje ponuda za kupovinu ostataka hranePoziv za dostavljanje ponuda za kupovinu ostataka hrane (otpadaka) - pomije

Na osnovu člana 70. – 74. Pravilnika o materijalnom poslovanju u Ministrstvu odbrane i Vojsci Srbije (,,SVL“ br. 29/2014 i 9/2017), dostavljamo poziv za učestvovanje u postupku prodaje ostataka hrane (otpadaka) - pomije, javnim nadmetanjem  pisanim putem
 
PREDMET PRODAJE I USLOVI NADMETANjA
 
PREDMET: prodaja  ostataka hrane (otpadaka) – pomija, čija bi količina mogla iznositi 50-100 kg. dnevno, iz 7 (sedam) objekata VU „Dedinje“ Beograd, i to:
 1. Kasarna „Banjica 2“ , Neznanog junaka 38, Beograd
 2. Restoran Internata vojne gimnazije, Humska 22, Beograd;
 3. Restoran „Aerodrom“ u Batajnici
 4. Restoran  K2 u MO, Nemanjina 15, Beograd.
 5. Restoran „Dom Garde“ u Topčideru
 6. Restoran DVS, ulica Francuska br.2, Beograd; i
 7. Restoran „Klub Vazduhoplovstva“ VS Zemun.
 
Cena: konačna cena ne može biti niža od 6.000,00 dinara bez PDV-a na mesečnom nivou.
           
PREUZIMANjE fco objekti naručioca.
 
USLOVI PRODAJE: Dinamika realizacije preuzimanja bila bi u gore izdvojenim  ugostiteljskim objektima naručioca; obaveza preuzimanja ostataka hrane – pomija, svakodnevno i po potrebi. Ponuđač je u obavezi da za transport ostataka hrane – pomija, koristi svoju ambalažu i transport.
Rukovanje ovim otpadom na mestu nastanka istog, tj. iznošenje u odgovarajućim posudama, obaveza je naručioca posla.
 
NAČIN PLAĆANjA: plaćanje će se realizovati jednom mesečno za mesečnu vrednost isporučenih pomija za prethodni mesec.
 
UPLATE IZVRŠITI: u korist VU,,Dedinje“, na tekući račun broj: 840-1188664-50 koji se vodi kod Uprave za trezor Beograd.
 • Po računu, u roku od 5 (pet) dana od dana izdavanja računa.
Ponude koje sadrže drugačije uslove od definisanih ovim pozivom će biti odbijene.
Neblagovremene i nepotpune ponude neće biti razmatrane.
 
NAČIN SPROVOĐENjA NADMETANjA:
 • javno oglašavanje će se izvršiti upućivanjem poziva najmanje trojici pravnih ili fizičkih lica, mailom i oglašavanjem na sajtu MO.
 • Ponude se dostavljaju pisanim putem, sa svim elementima vezanim za identifikaciju ponuđača (naziv ponuđača, adresa, matični broj, PIB ili JMBG, tekući račun, lice ovlašćeno za zastupanje, kontakt telefon).
 • ponude se podnose na mejl adresu Ustanove: javnenabavke@vudedinje.com; lično na delovodstvo ili putem pošte na adresu: VU „Dedinje“ Batajnički drum bb, 11080 Beograd, najkasnije do 16.01.2023. godine do 11:00 časova.
 • analiza ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača će se izvršiti do 25.01.2023. godine;
 • najpovoljnijom ponudom se smatra ponuda ponuđača koji ponudi najvišu cenu;
 • odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača će biti dostavljena svim učesnicima u ovom postupku  mailom.
 
       -  Lice za kontakt: Ivana Maloparac, tel. 064/1946-281.

OPIS PREDMETA PRODAJE:

PODACI O PONUĐAČU