Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
02.12.2022.

Konkurs za novinarsku nagradu "Ivan Marković" za 2022. godinuNovinarsku nagradu „Ivan Marković” dodeljuje Medija centar „Odbrana” za najbolje medijsko izveštavanje o aktivnostima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u 2022. godini.
 
Cilj nagrade jeste podsticanje novinara koji prate aktivnosti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije na kvalitetno izveštavanje u domaćim pisanim i elektronskim medijima, afirmacija i javna verifikacija njihovog stvaralaštva i sećanje na Ivana Markovića, jednog od najdarovitijih vojnih novinara i urednika u listu „Vojska”, koji je 2003. iznenada preminuo u 43. godini.
 
O dodeli novinarske nagrade „Ivan Marković”, po posebnom pravilniku, odlučuje žiri od pet članova. Nagrada se dodeljuje u vidu Plakete i uručuje na prigodnoj svečanosti povodom 24. januara – Dana Medija centra „Odbrana” i godišnjice vojne štampe.
 
Pravo učešća na konkursu imaju svi profesionalni novinari koji rade za medije na teritoriji Republike Srbije bez obzira na njihov formalni status.
 
Predloge mogu slati i organizacione jedinice Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.
 
Za novinarsku nagradu ne mogu konkurisati novinari zaposleni u Medija centru „Odbrana” i Upravi za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane i prilozi objavljeni u magazinu „Odbrana”.
 
PROPOZICIJE
 
1. Svaki učesnik na konkursu može dostaviti jedan originalni rad.
 
2. U slučaju da je kandidatura izraz timskog rada, može da se uključi najviše pet osoba.
 
3. Na konkurs se šalju prilozi (intervjui, članci, komentari, reportaže, radio i TV emisije) o aktivnostima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koji su štampani ili emitovani u sredstvima javnog informisanja Republike Srbije u periodu od 1. januara do 31. decembra 2022. godine.
 
4. Dostavljeni materijali ne vraćaju se učesnicima konkursa.
 
5. Prijave sa originalnim štapanim tekstom, isečcima ili fotokopijama napisa, tonskim i video-zapisima dostavljaju se do 31. decembra 2022, lično ili preporučenom pošiljkom na adresu: Medija centar „Odbrana”, Braće Jugovića 19, 11000 Beograd, sa naznakom „konkurs za novinarsku nagradu Ivan Marković”.
 
6. Prijave pristigle nakon tog roka žiri neće uzimati u razmatranje.
 
7. Za prijavu kandidata iz štampanih medija važno je da se na fotokopiji ili skeniranom tekstu jasno vidi logo novine, potpis autora i datum objavljivanja. Televizijski novinari treba da dostave DVD sa materijalom za konkurs. Radio-novinari priloge dostavljaju na kompakt-disku u .mp3 ili .mp4 formatu. Prilog objavljen na internetu treba dostaviti na DVD-u uz internet adresu na kojoj se može pogledati materijal namenjen za konkurs. DVD i CD treba da budu jasno obeleženi, sa imenom i prezimenom kandidata i naznakom dužine trajanja priloga.
 
8. Uz prijave potrebno je dostaviti podatak o statusu autora u medijima u kojima su objavljeni prilozi (radni status ili honorarni angažman), adresu, telefon i imejl autora.
 
9. Žiri će razmatrati kandidature na osnovu kvaliteta medijskog izveštavanja o Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, a prilikom odlučivanja u obzir će uzimati i opšte novinarske kriterijume, istraživački rad, stil pisanja, uticaj, javnu korist, originalnost i kreativnost.
 
10. Žiri zadržava pravo da odbije učešće na konkursu ukoliko bude smatrao da dostavljeni materijal nije u skladu sa propozicijama.
 
11. Medija centar „Odbrana” zadržava pravo da najuspešnije priloge na konkursu objavi u magazinu „Odbrana” i na internet prezentacijama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, te da sav dostavljeni materijal koristi radi daljeg promovisanja Vojske Srbije i novinarske nagrade.
 
12. Prijava za konkurs biće dostupna na veb-sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs i Medija centra „Odbrana” www.odbrana.mod.gov.rs. Konkurs je otvoren od 1. decembra 2022. godine.
 
Sve ostale informacije o konkursu i uslovima prijave mogu se dobiti posredstvom elektronske pošte: odbrana@mod.gov.rs.

Prijava za konkurs [doc]