Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.05.2022.

Interni konkurs za prijem kandidata na selektivnu obuku u cilju popune 72.brSO72. brigada za specijalne operacije
r a s p i s u j e
INTERNI KONKURS
za prijem kandidata na selektivnu obuku u cilju popune 72.brSO
 
 
I. USLOVI KONKURSA
 
            Za prijem kandidata na selektivnu obuku u 72. brigadu za specijalne operacije mogu konkurisati profesionalni oficiri, podoficiri i profesionalni vojnici svih rodova i službi iz Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koji ispunjavaju sledeće opšte i posebne uslove:
 
 
a) Opšti uslovi:
 
 • da ispunjavaju uslove propisane odredbama člana 39. Zakona o Vojsci Srbije;
 • da su zdravstveno sposobni za vojnu službu bez ograničenja;
 • da nisu osuđivani.
 
b) Posebni uslovi:
 
 • da nisu stariji od 28 godina;
 • da su on i članovi njegove uže porodice (bračni drug i deca) državljani Republike Srbije;
 • da imaju radno iskustvo u Vojsci Srbije od najmanje dve godine;
 • da u toku službe nisu negativno ocenjeni;
 • da su psihofizički zdravi i sposobni za rad u jedinicama 72. brigade za specijalne operacije, što se utvrđuje nalazom nadležne vojnolekarske komisije, psihološkim testiranjem i proverom fizičkih sposobnosti;
 • da ispunjavaju kriterijume bezbednosne provere;
 • da su plivači.
 
 
II. NAČIN KONKURISANjA:
 
 • kandidati podnose molbe za prijem na selektivnu obuku u 72. brigadu za specijalne operacije (VP 8486 Pančevo) preko svoje matične jedinice – ustanove na kojoj su u službi;
 • uz molbu, kandidati obavezno prilažu: kratku biografiju, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu za njega i članove njegove uže porodice, overeni obrazac KOLP iz programskog paketa KaIS, izjavu da želi da obavlja padobransku službu, uverenje o izvršenoj proveri fizičkih sposobnosti sa naturalnim pokazateljima i mišljenje komandanta ranga bataljona ili višeg starešine;
 • po pristizanju molbi i njihove analize, kandidati koji zadovolje opšte uslove konkursa dobiće poziv preko pretpostavljene komande sa tačnim mestom i vremenom javljanja na proveru fizičkih sposobnosti, psihološku procenu „hedonika” i lekarski pregled radi ocene zdravstvene sposobnosti;
 • kandidati koji ispune opšte i posebne uslove, biće pozvani na selektivnu obuku u 72. brigadu za specijalne operacije.
 
Konkurs je otvoren do 31. maja 2022. godine.