Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
17.03.2022.

Konkurs za učenike osnovnih škola „Naš vojnik, naš heroj“Na osnovu člana 3. stav 2. Sporazuma o organizovanju nagradnog konkursa za učenike osnovnih škola na temu „Naš vojnik, naš heroj”, od 05.10.2021. godine, Ministarstvo odbrane Republike Srbije i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije raspisuju
 
Konkurs  za učenike osnovnih škola „Naš vojnik, naš heroj“
 
Ministarstvo odbrane Republike Srbije i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (u daljem tekstu priređivači konkursa), u cilju promocije vojnog poziva i približavanja tradicionalnih nacionalnih vrednosti učenicima osnovnih škola u Republici Srbiji priređuju nagradni konkurs pod nazivom „Naš vojnik, naš heroj“.
 
Pravo učešća na Konkursu
 
Pravo učešća na Konkursu imaju učenici od prvog do osmog razreda svih  osnovnih škola na teritoriji Republike Srbije, po uzrasnim grupama – prvi i drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja.
 
Kategorije i uslovi učešća na Konkursu
 
Učenici osnovnih škola pripremaju rad – kreativno rešenje  na temu „Naši piloti – čuvari plavog neba“, koja je odabrana povodom proslave jubileja – 110 godina Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, u jednoj od tri kategorije:
 
a) srpski jezik (literarni rad - proza ili poezija, do 2.500 karaktera ili do četiri strofe);
b) likovna kultura (likovni rad, tehnika po izboru);
g) tehnika i tehnologija (video-klip u trajanju do tri minuta ili maketa).
 
U okviru svake kategorije, radovi se podnose u navedenim uzrasnim grupama.
 
Kreativno rešenje mora biti originalno kreiran rad.
 
Kreiran rad ne sme biti preuzet sa interneta. Napominjemo da se ne sme kršiti autorsko pravo, odnosno intelektualna svojina ili neko srodno pravo drugog lica.
 
Učesnik na Konkurs podnosi samo jedan rad, u kategoriji po sopstvenom izboru.
 
Na konkursu ne mogu učestvovati deca članova komisija koje će vršiti odabir pobedničkih radova.
 
Predaja radova
 
Gotove radove uz navođenje kategorije i uzrasne grupe  i uz lične podatke (ime i prezime, razred i odeljenje, mesto i naziv škole koju pohađa i kontakt telefon) i obaveznu saglasnost roditelja ili drugog zakonskog zastupnika deteta da se podaci dostavljeni prilikom konkurisanja koriste za potrebe realizacije konkursa pisanu u slobodnoj formi učesnici dostavljaju nastavnicima razredne, odnosno predmetne nastave kategorije u kojoj su radili.
 
Krajnji rok za dostavljanje radova nastavnicima je 8.4.2022. godine.
 
Nastavnici vrše odabir najboljih radova. Nakon izvršene selekcije od strane nastavnika, škola sve odabrane radove svojih učenika, istovremeno, poštom ili elektronskim putem, dostavlja nadležnoj školskoj upravi, najkasnije do 13.4.2022. godine.
 
U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 87/18) roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici maloletnog učesnika, daju saglasnost da se podaci maloletnog učesnika, dostavljeni prilikom konkurisanja, koriste za potrebe realizacije konkursa. Ukoliko se prijava dostavi bez navedene saglasnosti, ista se neće razmatrati.
 
Priređivači Konkursa se obavezuju da će lične podatke učesnika koristiti isključivo za potrebe ovog konkursa.
 
Postupak selekcije radova uređen je Pravilima nagradnog konkursa „Naš vojnik, naš heroj“ koji je sastavni deo Sporazuma o organizovanju nagradnog konkursa za učenike osnovnih škola na temu „Naši piloti – čuvari plavog neba“.
 
Radovi se ne vraćaju, a neblagovremeni i sa nepotpunim podacima neće biti razmatrani. Takođe, svi radovi koji Centralnoj komisiji budu dostavljani van definisane procedure odnosno mimo škola i školskih uprava na čijoj se teritoriji škola koju učesnik pohađa nalazi, neće biti uzimani u razmatranje.
 
Proglašenje pobednika
 
Svečano proglašenje pobednika i uručenje nagrada realizovaće se 5.5.2022. godine.
 
Nagradni fond
 
Nagradni fond sastoji se od sledećih nagrada:
 
prvo mesto – sedmodnevni boravak u objektima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije namenjenim za odmor i rekreaciju za pobednika i pratioca i za nastavnika razredne odnosno predmetne nastave pobednika sa pratiocem u kategoriji u kojoj je pobednik učestvovao (Tara);
drugo mesto – sedmodnevni boravak u objektima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije namenjenim za odmor i rekreaciju za pobednika i pratioca i za nastavnika razredne odnosno predmetne nastave pobednika sa pratiocem u kategoriji u kojoj je pobednik učestvovao (Morović)
treće mesto – knjiga.
 
Nagrade će biti dodeljivane za pobednika u svakoj od četiri kategorije u dve uzrasne grupe i to:
- od prvog do četvrtog razreda i
- od petog do osmog razreda.
 
Imajući u vidu da su učesnici nagradnog konkursa maloletna lica, nagrade će za njih primiti roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik učesnika.
 
Priređivači Konkursa imaju pravo da listu pobednika (ime i prezime učesnika i naziv škole koju pohađa) objave na svojim zvaničnim internet stranicama sa čime su saglasni svi učesnici Konkursa, njihovi roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici.
 
Za sva pitanja zainteresovani se mogu obratiti elektronskom poštom na adresu: utsv@mod.gov.rs ili na broj telefona: 011/32-03-055.