Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
26.03.2021.

Oglas za prodaju pisanim javnim nadmetanjem rashodovanih pokretnih stvariVP 2084 BEOGRAD
o g l a š a v a
P   R   O   D   A   J   U
pisanim  i  usmenim javnim  nadmetanjem
 
Prodaji se izlažu rashodovane pokretne stvari i to:
 
Teretna m/v:         
FAP 1314 RADIONICA,
TAM 150 T11, 
TAM 110 T7,
TAM 4500,
FAP 2226,                     
TAM 5000 D SA NADGRADNjOM,

Specijalna m/v:   
GAZ 66,
URAL 375 E DIZALICA,
ZIL 130 SA AGREGATOM,
PINCGAUER,
ZIL 131 SA AGREGATOM,
UAZ-452,

Ostala PS:    
PRIKOLICA RMS, PRIKOLICA SPECIJALNA,
POLUPRIKOLICA NPP-30,  
POLUPRIKOLICA 5L-94,
PRESA DVOSTUBNA ZA CEĐENjE RUBLjA,
MAŠINA ZA PRANjE RUBLjA TUNELSKA,
KLIMA  KOMORA,
TRAKA PODIZNA UTOVARNA ZA PRLjAV VEŠ,
ZASTAVA KOMBIBUS RIVAL,
POLUPRIKOLICA RAP.
                                 
Rashodovane pokretne stvari nalaze se na  sledećim lokacijama: kasarna „Cerovac“ Kragujevac,  kasarna „Alvadžinica“ Čačak,  kasarna „Milan Blagojević“ Kragujevac, Vazduhoplovni zavod „Moma Stanojlović“ Batajnica, kasarna „Aerodrom“ Pančevo, kasarna „Jugovićevo“ Novi Sad, Vojni aerodrom „Lađevci“ Kraljevo, VMA Beograd, kasarna „Kumodraž“ Beograd, kasarna „Major Dragutin Gavrilović“ Zuce, kasarna „Silos“ Zrenjanin i Vojni aerodrom „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ Batajnica.
 
Razgledanje rashodovanih pokretnih stvari održaće se 12.04., 13.04. i 14.04.2021. godine, na lokacijama razmeštaja rashodovanih pokretnih stvari, u vremenu od 08,00 do 14,00 časova. Pravo razgledanja imaju sva pravna i fizička lica koja  otkupe tendersku dokumentaciju.
 
Pisano javno nadmetanje održaće se  15.04.2021. godine sa početkom u 10,00 časova, u VP 2084  Beograd-Kneževac, ulica Oslobođenja 30, putem prikupljanja pisanih ponuda. Pravo učešća na nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše bespovratnu uplatu na iznos od 3.000,00 dinara, na ime otkupa tenderske dokumentacije.
 
Uplatu izvršiti na račun broj 840-19540845-28, primalac  MO RS RC Beograd, poziv na broj 122742312235, svrha uplate &39;&39;Troškovi nadmetanja 04/2021&39;&39;.
 
Potvrdu o uplati  na iznos od 3.000,00 dinara, učesnici nadmetanja predaju predstavniku prodavca prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije. Tenderska dokumentacija preuzima se od  29.03.2021. godine do 14.04.2021. godine, u vremenu od  08,00 do 14,30 časova i 15.04.2021. godine, do 09,00 časova, u VP 2084  Beograd-Kneževac, ulica Oslobođenja 30.
 
Pre početka nadmetanja kupci su u obavezi da polože kauciju u gotovom novcu, u visini od 10 %  od početne cene rashodovanih pokretnih stvari koje licitiraju, na blagajni VP 2084 Beograd, u vremenu od  07,30  do 09,40 časova. Pisane ponude se predaju u delovodstvo VP 2084 Beograd, lično, najkasnije do 15.04.2021. godine, do 09,50 časova.
 
Bliže informacije o prodaji mogu se dobiti putem telefona broj 011/3053-433,011/3053-476, ili u prostorijama VP 2084 Beograd.