Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
06.10.2020.

Oglas za prodaju rashodovanih pokretnih stvariVP 2084 BEOGRAD
o g l a š a v a
P   R   O   D   A   J   U
pisanim  i  usmenim javnim  nadmetanjem
 
Prodaji se izlažu rashodovane pokretne stvari i to:
 
Teretna m/v:         FAP 1314 RADIONICA, TAM 150 T11,  TAM 110 T7, ZASTAVA 80.10, 
                              ZASTAVA 80.12 AD SA NADGRADNjOM, TAM 5000 D SA NADGRADNjOM,                        
Specijalna m/v:   GAZ 66, VOLVO N74h2/46, URAL 375 E DIZALICA, KOPAČ KN-251,
                              ZIL 130 SA AGREGATOM, ZIL 131 SA AGREGATOM, GREJDER MG-145 H, 
                              TAM 150 T11 VOJNIČKI KLUB, UAZ-452,
Ostala PS:  AUTOBUS IKARBUS, PRIKOLICA RMS, POLUPRIKOLICA RAP, PRIKOLICA SPECIJALNA UNK-M, PLUG SMH 7A, PRESA DVOSTUBNA ZA CEĐENjE RUBLjA, MAŠINA ZA PRANjE RUBLjA TUNELSKA, TRAKA PODIZNA UTOVARNA ZA PRLjAV VEŠ, KLIMA  KOMORA VKI, KLIMA KOMORA VK II, KLIMA KOMORA AGRE, PRAH ZA GAŠENjE POŽARA, POLUPRIKOLICA NPP-30.
                                 
               Rashodovane pokretne stvari nalaze se na  sledećim lokacijama: kasarna „Cerovac“ Kragujevac, kasarna „Alvadžinica“ Čačak,  kasarna „Milan Blagojević“ Kragujevac, Vazduhoplovni zavod „Moma Stanojlović“ Batajnica, kasarna „Aerodrom“ Pančevo, kasarna „Rastko Nemanjić“ Pančevo, Vojni aerodorom „Lađevci“ Kraljevo, VTI Beograd, VMA Beograd, kasarna „Kumodraž“ Beograd, kasarna „Major Dragutin Gavrilović“ Zuce, kasarna  „Kneževac“ Beograd, kasarna „General Jovan Mišković“ Beograd i Vojni aerodrom „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ Batajnica.

Razgledanje rashodovanih pokretnih stvari održaće se 23.10., 26.10. i 27.10.2020. godine,   na lokacijama razmeštaja rashodovanih pokretnih stvari, u vremenu od 08,00 do 14,00 časova. Pravo razgledanja imaju sva pravna i fizička lica koja  otkupe tendersku dokumentaciju.
 
Pisano javno nadmetanje održaće se  28.10.2020. godine sa početkom u 10,00 časova, u  VP 2084  Beograd-Kneževac, ulica Oslobođenja 30, putem prikupljanja pisanih ponuda. Pravo učešća na nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše bespovratnu uplatu na iznos od 3.000,00 dinara, na ime otkupa tenderske dokumentacije.
 
Uplatu izvršiti na račun broj 840-19540845-28, primalac  MO RS RC Beograd, poziv na broj 122742312235, svrha uplate &39;&39;Troškovi nadmetanja 10/2020&39;&39;.
 
Potvrdu o uplati  na iznos od 3.000,00 dinara, učesnici nadmetanja predaju predstavniku prodavca prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije. Tenderska dokumentacija preuzima se od  12.10.2020. godine do 27.10.2020. godine, u vremenu od  08,00 do 14,30 časova i 28.10.2010. godine, do 09,00 časova, u VP 2084  Beograd-Kneževac, ulica Oslobođenja 30.
 
Pre početka nadmetanja kupci su u obavezi da polože kauciju u gotovom novcu, u visini od 10 %  od početne cene rashodovanih pokretnih stvari koje licitiraju, na blagajni VP 2084 Beograd, u vremenu od  07,30  do 09,40 časova. Pisane ponude se predaju u delovodstvo   VP 2084 Beograd, lično, najkasnije do 28.10.2020. godine, do 09,50 časova.
 
Bliže informacije o prodaji mogu se dobiti putem telefona broj 011/3053-433,  011/3053-476, ili u prostorijama VP 2084 Beograd.