Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
30.07.2020.

Vojna pošta 5033 Niš oglašava prodaju rashodovanih pokretnih stvari neposrednom pogodbomVP 5033 NIŠ
o g l a š a v a
prodaju neposrednom pogodbom
 
 
Rashodovane pokretne stvari u VP 5033 Niš (kasarna „Knjaz Mihailo“ u Nišu):
  • UTOMOBIL LADA KARAVAN 1300 sanitet, ………………………………………......1 kom
  • AUTOMOBIL LADA NIVA 1600............................................................................................1 kom
  • NADOGRADNjA RADNA KABINA SA M/V..........................................................................2 kom
Sredstva koja su predmet neposredne pogodbe, da bi bila registrovana, mora da zadovolje uslove iz važećeg Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima ("Sl.glasnik RS", br.40/12,102/12,19/13 , 41/13,102/14,41/15,78/15,111/15,14/16,108/16,7/17-ispr. i 63/17).

Pravo učešća na neposrednoj pogodbi imaju sva pravna i fizička lica koja do 26.08.2020. god. do  09,00 časova izvrše bespovratnu uplatu od 1.000,00 din. na ime naknade troškova sprovođenja neposredne pogodbe, na tekući račun RC MO Beograd broj  840-19540845-28, poziv na broj 1227423122213/20, svrha uplate: „Troškovi nadmetanja  03/20 u VP 5033 Niš“.
               
Potvrdu o uplati, uz Zahtev za učešće na nadmetanju, predati prodavcu do 26.08.2020.godine, nakon čega se može preuzeti dokumentacija za nadmetanje.

Razgledanje sredstava u VP 5033 Niš je moguće 24.08. i 25.08.2020. godine od 09,00 do 13,00 č i 26.08.2020. godine od 07,30 do 09,00 č, a razgledanje sredstva u VP 4652 Kraljevo (kasarna "Jovan Kursula") dana 24.08. i 25.08.2020. godine od 09,00 do 13,00 časova, ISKLjUČIVO licima koja otkupe dokumentaciju.

Neposredna pogodba održaće se 26.08.2020. godine sa početkom u 11,00 č u prostorijama  VP 5033 Niš, Bulevar Nikole Tesle, bb.

Za učešće na neposrednoj pogodbi potrebno je uplatiti kauciju u iznosu od  10 % od početne cene za svako sredstvo, u gotovini (za fizička i pravna lica), na dan nadmetanja od 08,00 do 10,30 č. Bliže informacije telefonom: 018/508-588, (faks 018/508-591) ili u prostorijama VP 5033 Niš, Bul. N.Tesle b.b. Niš.