Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
21.08.2019.

Oglas za prodaju drvne mase u objektu "Dobanovci"VP 2287 BEOGRAD,
objavljuje
 
JAVNI POZIV

za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju drvne mase (drvna masa od koje se ne može obezbediti obla građa, drvna masa od koje se ne mogu obezbediti trupci za preradu i drvna masa koja se ne kategoriše kao ogrevno drvo od 1. do 3. klase) VP 2287 Beograd.
 
Uslovi za sprovođenje nadmetanja mogu se dobiti u VP 2287 Beograd do 20.09.2019. godine ili telefonom.
 
Na pisanom javnom nadmetanju bez prisustva potencijalnih kupaca mogu učestvovati sva zainteresovana fizička i pravna lica.
 
U razmatranje će se uzeti samo omoti sa pisanim ponudama koje se prime u VP 2287 Beograd, najkasnije do 12,00 časova 25.09.2019. godine.
 
Omoti ponuda moraju biti zapečaćeni sa naznakom PONUDA ZA NADMETANjE ZA PRODAJU DRVNE MASE – NE OTVARAJ, kao i kontakt telefon.  Predaja se vrši neposredno u kancelariji opštih poslova VP 2287 Beograd ili poštom. Na poleđini koverte mora se napisati tačna adresa i broj telefona ponuđača.
 
Otvaranje koverti sa pisanim ponudama će biti realizovano dana 25.09.2019. godine, u 14,00 časova u VP 2289 Beograd, bez prisustva potencijalnih kupaca.
 
Rok za dostavljanje obaveštenja o izboru najpovoljnijih ponuđača je 02.10.2019. godine.
 
Adresa: ul. Jovana Marinovića bb, 11000 Beograd
Kontakt telefoni/fax: 011/2064-387, 011/3005-214.