Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
03.04.2019.

Oglas za prodaju rashodovanih pokretnih stvari 
VP 5033 NIŠ
o g l a š a v a
prodaju pisanim javnim nadmetanjem
 
 
Rashodovane pokretne stvari u VP 5033 Niš (kasarna „Knjaz Mihailo“ u Nišu):
 
AUTOMOBIL  ZIL 130 E, ZIL 130 APA 35 2M.................................................................... 2 kom
AUTOMOBIL FAP 1314 SV/A, FAP 13 S cisterna...........................................................2 kom
AUTOMOBIL GAZ – 66............................................................................................................1 kom
AUTOMOBIL ZASTAVA JUGO 101 SKALA 55/5V.............................................................1 kom
Prikolica ZASTAVA 0,5 t......................................................................................................5 kom
 
Sredstva koja su predmet javnog nadmetanja, da bi bila registrovana, mora da zadovolje uslove iz važećeg Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima ("Sl.glasnik RS", br.40/12,102/12,19/13 , 41/13,102/14,41/15,78/15,111/15,14/16,108/16,7/17-ispr. i 63/17).
 
Pravo učešća na nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja do 07.05.2019. god. do  09,00 časova izvrše bespovratnu uplatu od 3.000,00 din. na ime naknade troškova sprovođenja nadmetanja, na tekući račun RC MO Beograd broj  840-19540845-28, poziv na broj 1227423122212/19, svrha uplate: „Troškovi nadmetanja  02/19 u VP 5033 Niš“ 
               
Potvrdu o uplati, uz Zahtev za učešće na nadmetanju, predati prodavcu do 07.05.2019.godine, nakon čega se može preuzeti dokumentacija za nadmetanje.
 
Razgledanje sredstava je moguće 06.05.2019. godine od 09,00 do 13,00 časova i 07.05.2019. godine od 07,30 do 09,00 časova, ISKLjUČIVO licima koja otkupe dokumentaciju.
 
Javno nadmetanje održaće se 07.05.2019. godine sa početkom u 11,00 asovau prostorijama  Doma Vojske Srbije u Nišu, Sinđelićev trg, bb.
 
Za učešće na nadmetanju potrebno je, uz pisanu ponudu u zatvorenoj koverti,  uplatiti kauciju u iznosu od  10 % od početne cene za svako sredstvo, u gotovini (za fizička i pravna lica), na dan nadmetanja od 08,00 do 10,30 časova. Bliže informacije telefonom: 018/508-588, (faks 018/508-591) ili u prostorijama VP 5033 Niš, Bul. Nikole.Tesle b.b. Niš.