Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
05.11.2018.

Oglas za prodaju rashodovanih pokretnih stvari 
VP 5033 NIŠ
o g l a š a v a
prodaju pisanim javnim nadmetanjem
 
 
Rashodovane pokretne stvari u VP 5033 Niš (kasarna „Knjaz Mihailo“ u Nišu):
 
AUTOMOBIL  TAM 130 T11 B…...,......................................................................................   1 kom
AUTOMOBIL FAP 1314 SV/A, FAP 1314 SV /AV,............................................................     3 kom
Tegljač FAP 1921 VT/36 A.......................................................................................................1 kom
Čistač CCH-1................................................................... .......................................................1 kom
Elektroagregat ADP-15 3h400/230, ADP-14 3h400/230, ADP17,5 KW5 kom.......................  5 kom
Prikolica ZASTAVA 0,5 t......................................................................................................  5 kom
 
Sredstva koja su predmet javnog nadmetanja, da bi bila registrovana, mora da zadovolje uslove iz važećeg Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima ("Sl.glasnik RS", br.40/12,102/12,19/13 , 41/13,102/14,41/15,78/15,111/15,14/16,108/16,7/17-ispr. i 63/17).

Pravo učešća na nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja do 04.12.2018. god. do  09,00 časova izvrše bespovratnu uplatu od 3.000,00 din. na ime naknade troškova sprovođenja nadmetanja, na tekući račun RC MO Beograd broj  840-19540845-28, poziv na broj 1227423122217/18, svrha uplate: „Troškovi nadmetanja  07/18 u VP 5033 Niš“   
               
Potvrdu o uplati, uz Zahtev za učešće na nadmetanju, predati prodavcu do 04.12.2018.godine, nakon čega se može preuzeti dokumentacija za nadmetanje.
Razgledanje sredstava je moguće 30.11. i 03.12.2018. godine od 09,00 do 13,00 č i 04.12.2018. godine od 07,30 do 09,00 č, ISKLjUČIVO licima koja otkupe dokumentaciju.

Javno nadmetanje održaće se 04.12.2018. godine sa početkom u 11,00 č u prostorijama  Doma Vojske Srbije u Nišu, Sinđelićev trg, bb.

Za učešće na nadmetanju potrebno je, uz pisanu ponudu u zatvorenoj koverti,  uplatiti kauciju u iznosu od  10 % od početne cene za svako sredstvo, u gotovini (za fizička i pravna lica), na dan nadmetanja od 08,00 do 10,30 č. Bliže informacije telefonom: 018/508-588, (faks 018/508-591) ili u prostorijama VP 5033 Niš, Bul. N.Tesle b.b. Niš.