Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
31.01.2017.

Oglas za prodaju rashodovanih pokretnih stvariVP 5032 BEOGRAD
o g l a š a v a

P   R   O   D   A   J   U

pisanim  i  usmenim javnim  nadmetanjem
 
Prodaji se izlažu rashodovane pokretne stvari i to:
 
Teretna m/v:        FAP 1921  tegljač, FAP1314 S/ACG, TAM 150 T11,TAM 150 T11VV,
                             TAM 110  T7VV sanitet , TAM 4500 F ,TAM 130 T10, TAM 110 T7,
                             TAM 5000 D, TAM 125 T10 ACV.
Specijalna m/v:  ZIL 131 trenažer, ZIL 131AKDS, ZIL 131, URAL 375 E, ZIL131 UGZS,
                             KRAZ 255 B mostopolagač, ZIL 157 KV, ZIL 131  stanica kontrolno       
                             ispitna.
Terenska m/v:      TAM 75 T5 B 3.2, GAZ putar, GAZ 32213,  PINZGAUER 710 M,
                             FIAT 1107 JD, TAM 2001, TAM 2001 hladnjača, TAM 80 T5 3.2 furgon.
Putnička m/v:    Autobus TAM 190 A, ZASTAVA JUGO SKALA 101, ZASTAVA
                             FLORIDA sanitet, ZASTAVA 101 POLY.
Inžinjeriska:    REMORKER M-68.
Ostala PS:         Aparati za elektrolučno zavarivanje, prese hidraulične, strugovi  razni,
                             glodalica, delovi uređaja za hlađenje, sanduci razni, rezervni delovi od
                             inžinjeriskih mašina (asfaltna baza) i minopolagač ručni.                       
Priključna:        Prikolica PK-04, prikolica čistač cevi i prikolica specijlna.
                             
               Rashodovane pokretne stvari nalaze se na lokacijama: kasarna &39;&39;Bubanj Potok&39;&39;, kasarna &39;&39;Alvadžinica&39;&39; Čačak, VP 3947 Novi Sad i VP 5032 Kneževac.

Razgledanje pokretnih stvari održaće se u vremenu od 10-14 časova i to:
 - 14.02.2017. godine  u kasarni &39;&39;Alvadžinica&39;&39; Čačak.
 - 17.02.2017. godine na lokaciji Bubanj Potok i VP 5032 Kneževac. 
 - 20.02.2017. godine u VP 3947 Novi Sad.

Pisano javno nadmetanje održaće se  21.02.2017. godine sa početkom u 10 časova, u VP 5032  Beograd-Kneževac, ulica Oslobođenja 30 putem prikupljanja pisanih ponuda.

Pravo razgledanja i učešća na nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše bespovratnu uplatu 3.000,00 dinara, na ime otkupa tenderske dokumentacije.

Uplatu izvršiti na račun broj 840-19540845-28, primalac  RS MO RC Beograd, poziv na broj 122742312219, svrha uplate &39;&39;Troškovi nadmetanja 10/2016&39;&39;.
Potvrdu o uplati  na iznos od 3.000,00 dinara i  zahtev za učešće na nadmetanju, ako prvi put učestvuju na nadmetanju, učesnici nadmetanja predaju predstavniku prodavca prilkom preuzimanja tenderske dokumentacije. Tenderska dokumentacija preuzima se  od 06.02.2017. godine do 21.02.2017. godine u vremenu od  08-15 časova.

Pre početka nadmetanja kupci su u obavezi da polože kauciju u gotovom novcu, u visini od 10%  od početne cene sredstva koje licitiraju, na blagajni VP 5032 Beograd  i to u vremenu od  07.30  do 09.30 časova.Pisane ponude se predaju u delovodstvo VP 5032 Beograd, lično na dan nadmetanja u vremenu od 7.30 do 09.55 časova.Učesnici nadmetanja moraju posedovati uredno ovlašćenje za učešće na nadmetanju i kopiju ličnog dokumenta.
Bliže informacije o prodaji mogu se dobiti putem telefona broj 011/3053-427, 011/3053-433,  011-3514-284 ili u prostorijama VP 5032 Beograd.