Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Opis funkcija postavljenih licaMinistar odbrane

Ministar odbrane je dr Nebojša Stefanović
Tel.:    +381 11 30 06 311 
faks:   +381 11 30 06 062 
e-mail: ministar.odbrane@mod.gov.rs

U izvršavanju poslova državne uprave, ministar odbrane u skladu sa odredbom člana 23. Zakona o državnoj upravi rukovodi Ministarstvom odbrane donosi propise i rešava u upravnim i drugim pojedinačnim stvarima, odlučuje o drugim pitanjima iz delokruga Ministarstva odbrane i odgovara Vladi i Narodnoj skupštini za rad Ministarstva odbrane i stanje u oblasti odbrane i Vojske Srbije.

U izvršavanju poslova odbrane i Vojske Srbije, ministar odbrane u skladu sa odredbom člana 14. Zakona o odbrani predlaže i sprovodi politiku odbrane i obezbeđuje izvršavanje zakona i akata predsednika Republike iz oblasti odbrane. Ministar odbrane u obavljanju ovih poslova donosi: naređenja, naredbe, naloge, odluke, pravila, smernice, uputstva i propise i druga akta za koja je ovlašćen Zakonom o Vojsci Srbije i drugim zakonima.

Za izvršavanje akata koje donosi predsednik Republike i donošenje akata po ovlašćenju predsednika Republike, ministar odbrane donosi: naređenja, naredbe, smernice, odluke, pravila i druga akta i odgovoran je za njihovo izvršavanje.

Propisi iz oblasti odbrane i Vojske Srbije objavljuju se u „Službenom vojnom listu“.

Predsednik Republike svoja ovlašćenja u oblasti odbrane propisana članom 11. Zakona o odbrani može preneti na ministra odbrane, osim odlučivanja o upotrebi Vojske Srbije, odlučivanja o postavljenjima, unapređenjima i razrešenjima oficira, koji su u nadležnosti predsednika Republike na osnovu zakona i ovlašćenja.
 
Državni sekretar

Ovlašćenja državnog sekretara uređena su članom 24. Zakona o državnoj upravi. Državni sekretar je funkcioner i pomaže ministru u okviru ovlašćenja koja mu odredi ministar.

Ministar ne može ovlastiti državnog sekretara za donošenje propisa, niti za glasanje na sednicama Vlade.

Državni sekretar je funkcioner koga postavlja i razrešava Vlada na predlog ministra i njegova dužnost prestaje sa prestankom dužnosti ministra.


Pomoćnik ministra

Ovlašćenja pomoćnika uređena su članom 25. Zakona o državnoj upravi. Pomoćnik ministra rukovodi zaokruženom oblašću rada u ministarstvu za koje se obrazuje sektor i za svoj rad odgovara ministru. Pomoćnika ministra postavlja Vlada na period od pet godina prema zakonu kojim se uređuje položaj državnih službenika.

Pomoćnici ministra odbrane su:
  • v. d. pomoćnika ministra odbrane mr Milan Ranković–rukovodi Sektorom za politiku odbrane;
  • v. d. pomoćnika ministra odbrane dr Nenad Miloradović, dipl. ing. mašinstva–rukovodi Sektorom za materijalne resurse;

Sekretar ministarstva

Ovlašćenja sekretara ministarstva uređena su članom 26. Zakona o državnoj upravi. Sekretar ministarstva pomaže ministru u upravljanju kadrovima, finansijskim, informatičkim i drugim pitanjima i usklađuje rad unutrašnjih organizacionih jedinica ministarstva, sarađuje s drugim organima i za svoj rad odgovara ministru.

Sekretara ministarstva postavlja Vlada na pet godina, na predlog ministra prema zakonu kojim se uređuje položaj državnih službenika.