Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Arhiva

 

Period: 01.01.2016 - 22.07.2024

Ukupan broj zapisa: 8131

 
16 Okt 2017
FotogalerijaVideogalerija
16.10.2017
 
Ministar odbrane Alekandar Vulin posetio je danas Holding kompaniju „Jumko“ A.D. u Vranju. Ministar Vulin se sastao sa rukovodstvom te kompanije, a potom obišao pogone predionice, tkačnice, dorade, ...
 
16 Okt 2017
16.10.2017
 
Voj­ska ni­je sa­mo obič­no rad­no vre­me, stva­ra­nje uslo­va za eg­zi­sten­ci­ju po­ro­di­ce. Voj­ska je na­čin ži­vo­ta, na­čin raz­mi­šlja­nja, ka­že u intervjuu  „Od­bra­ni” ko­man­dant Pr­ve bri­ga­de Kop­ne­ne voj­ske bri­gad­ni ge­ne­ral Želj­ko Pe­tro­vić. Po­sve­će­nost, od­go­vor­nost sva­ko­ga pred sa­mim so­bom i ...
 
15 Okt 2017
Videogalerija
15.10.2017
 
Odgovarajući na novinarsko pitanje o popuni i odlasku pripadnika iz redova Vojske Srbije, načelnik Generalštaba general Ljubiša Diković je istakao da se pitanja te vrste rešavaju svakodnevno, a da se ...
 
15 Okt 2017
Videogalerija
15.10.2017
 
Ocenjujući bezbednosnu situaciju u zemlji stabilnom, ministar odbrane Aleksandar Vulin istakao je da „u potpunosti kontrolišemo ne samo svoju teritoriju nego i sva dešavanja na njoj, u skladu sa našim zakonskim ...