Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Arhiva

 

Period: 01.01.2016 - 21.07.2024

Ukupan broj zapisa: 8131

15 Nov 2017
15.11.2017
 
Usko­ro će se na­vr­ši­ti de­set go­di­na od usva­ja­nja Re­zo­lu­ci­je o za­šti­ti su­ve­re­ni­te­ta, te­ri­to­ri­jal­nog in­te­gri­te­ta i ustav­nog po­ret­ka Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, ko­jom je u 6. tač­ki Na­rod­na skup­šti­na pro­kla­mo­va­la voj­nu ne­u­tral­nost ze­mlje „u od­no­su na po­sto­je­će voj­ne sa­ve­ze”. Ti­me je pi­ta­nje oru­ža­nog svr­sta­va­nja sta­vlje­no „ad ac­ta” sve do even­tu­al­nog ras­pi­si­va­nja ...
 
15 Nov 2017
15.11.2017
 
Svim pripadnicima pešadije čestitam 16. novembar – Dan roda. Zahvaljujući stručnosti i osposobljenosti, uspevate u savremenim i sasvim novim uslovima rada da izgradite i održite naređeni nivo operativnih ...
 
14 Nov 2017
FotogalerijaVideogalerija
14.11.2017
 
Predstavnici američkih i srpskih padobranaca, koji učestvuju u vežbi „Zima 2017“, počeli su danas na aerodromu Batajnica i u kasarni „Narodni heroj Stevica Jovanović“ pripreme za izvođenje zajedničke obuke.
 
14 Nov 2017
Fotogalerija
14.11.2017
 
Knjiga „Strategija nacionalne bezbednosti u teoriji i praksi” generala u penziji prof. dr Branka Krge predstavljena je danas u Svečanoj sali Doma Vojske Srbije.
 
 
14 Nov 2017
FotogalerijaVideogalerija
14.11.2017
 
Vojnofilmski centar „Zastava film“ danas je obeležio 69. godišnjicu postojanja prigodnom svečanošću u svojim prostorijama na Košutnjaku. Ta ustanova na vezi Uprave za odnose sa javnošću između dva praznika, prema rečima ...