Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
05.09.2016.

Konkurs za upis lica iz građanstva na specijalističke akademske studije na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademijeMINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
UNIVERZITET ODBRANE U BEOGRADU
Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije

r a s p i s u j e
JAVNI KONKURS

za upis lica iz građanstva na specijalističke akademske studije na
Univerzitetu odbrane u Beogradu – Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije


U školskoj 2016/2017. godini lica iz građanstva mogu konkurisati za prijem na specijalističke akademske studije, u trajanju od godinu dana, na sledećim studijskim programima:

1. Traumatologija – 20 kandidata;
2. Medicinska toksikologija – 6 kandidata;
3. Farmakokinetika i bioekvivalencija – 4 kandidata;
4. Implantati u oralnoj medicini – 5 kandidata;
5. Oralno zdravlje i parodontalna medicina – 5 kandidata;
6. Hirurškoortodontsko lečenje deformiteta lica i vilica – 5 kandidata;
7. Oralna medicina – 5 kandidata;
8. Bioinžinjerstvo i medicinska informatika – 10 kandidata.

Na konkurs se mogu javiti kandidati koji ispunjavaju sledeće uslove:

a) opšti uslovi:
1) da su državljani Republike Srbije;
2) da nisu krivično osuđivani kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci i da se protiv njih ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti;

b) posebni uslovi:
1) za studijske programe Medicinska toksikologija i Farmakokinetika i bioekvivalencija završene studije medicine, stomatologije, farmacije ili veterinarske medicine sa najmanje 300 ESPB i prosečnom ocenom najmanje 8;
2) za studijske programe Medicinska toksikologija i Farmakokinetika i bioekvivalencija stečen ~VII~1 stepen stručne spreme prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/2010, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje i 68/15), ukoliko je kandidat završio studije medicine, stomatologije, farmacije ili veterinarske medicine sa prosečnom ocenom najmanje 8;
3) za studijski program Traumatologija završene studije medicine sa najmanje 360 ESPB i prosečnom ocenom najmanje 8;
4) za studijski program Traumatologija stečen ~VII~1 stepen stručne spreme prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 i 68/15), ukoliko je kandidat završio studije medicine sa prosečnom ocenom najmanje 8;
5) za studijske programe Implantati u oralnoj medicini, Oralno zdravlje i parodontalna medicina, Hirurškoortodontsko lečenje deformiteta lica i vilica i Oralna medicina završene integrisane akademske studije medicine ili stomatologije sa najmanje 300 ESPB i prosečnom ocenom najmanje 8;
6) za studijske programe Implantati u oralnoj medicini, Oralno zdravlje i parodontalna medicina, Hirurškoortodontsko lečenje deformiteta lica i vilica i Oralna medicina stečen ~VII~1 stepen stručne spreme prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/2010, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje i 68/15), ukoliko je kandidat završio studije medicine ili stomatologije sa prosečnom ocenom najmanje 8;
7) za studijski program Bioinžinjerstvo i medicinska informatika završene studije medicine, stomatologije, farmacije, veterinarske medicine, elektrotehnike, mašinstva, tehničkih fakulteta računarskog usmerenja, prirodnomatematičkog fakulteta (usmerenja matematike, fizike, fizičke hemije, hemije, biohemije ili biologije) ili nekog od srodnih fakulteta sa najmanje 300 ESPB i prosečnom ocenom najmanje 8;
8) za studijski program Bioinžinjerstvo i medicinska informatika stečen VII1 stepen stručne spreme prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 i 68/15), ukoliko je kandidat završio studije medicine, stomatologije, farmacije, veterinarske medicine, elektrotehnike, mašinstva, tehničkih fakulteta računarskog usmerenja, prirodnomatematičkog fakulteta (usmerenja matematike, fizike, fizičke hemije, hemije, biohemije ili biologije) ili nekog od srodnih fakulteta sa prosečnom ocenom najmanje 8;
9) za upis na sve studijske programe potrebno je poznavanje stranog jezika (engleski, ruski, nemački ili francuski) na nivou prvog stepena prema kriterijumu Vojne akademije.

Kandidati sa prosečnom ocenom manjom od 8 polažu prijemni ispit. Ukoliko se zahtevaju dva nivoa prethodnog školovanja, svaki trebe da bude završen sa prosečnom ocenom najmanje 8. Prijemni ispit polaže se ukoliko su oba ili jedan od nivoa prethodnog školovanja završeni sa prosečnom ocenom manjom od 8.

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata:

1) prosečna ocena sa prethodnih studija (izražena na dve decimale) množi se sa 5;
2) po osnovu dužine studiranja:
 20 bodova za studije prethodnog nivoa završene najkasnije do kraja jedne školske godine duže od trajanja studija;
 5 bodova za studije prethodnog nivoa završene najkasnije do kraja dve školske godine duže od trajanja studija;
3) vrednovanje i kvantitativno iskazivanje publikovanih radova, ukoliko ih kandidat ima, vrši se prema Pravilniku o postupku i načinu vrednovanja i kvantitativnog iskazivanja naučnoistraživačkih rezultata istraživača („Službeni glasnik RS”, broj 24/16), a ukupan broj ostvarenih poena množi se sa 3;
4) U slučaju jednakog broja ostvarenih bodova prednost ima kandidat sa većom prosečnom ocenom sa prethodnih studija.

NAČIN KONKURISANjA

Konkurs je otvoren od 1. do 30. septembra 2016. godine.

Kandidati prijave podnose preporučenom poštom ili lično Sekretarijatu Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu, Crnotravska 17, Beograd ~(IV~ etaža), radnim danima u vremenu od 12.00 do 14.00 časova. Obrazac prijave preuzima se sa internet stranice ~www.mfvma.mod.gov.rs~ ili dobija u Sekretarijatu Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu.

Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu sledeća dokumenta:
 uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci);
 overenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih (ne stariju od šest meseci);
 uverenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci);
 uverenje nadležnog organa MUPa da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci (ne starije od šest meseci);
 overenu kopiju diplome ili overenu kopiju uverenja o završenom školovanju na osnovnim studijama u kojoj je upisana prosečna ocena (ukoliko nije upisana, visina prosečne ocene dokazuje se potvrdom koju izdaje visokoškolska ustanova);
 spisak publikovanih naučnih i stručnih radova (ukoliko ih kandidat ima);
 biografiju.

Nepotpune, neblagovremene i nerazumljive prijave neće se uzimati u razmatranje.
Kandidati koji ispunjavaju uslove za prijem na školovanje biće pozvani u Vojnu akademiju na proveru poznavanja stranog jezika.
Preliminarna ranglista biće objavljena na oglasnoj tabli i internet stranici Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu do 16. oktobra 2016. godine.

Učesnik konkursa koji smatra da su njegova prava povređena može podneti prigovor dekanu Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu, u roku od dva dana od dana objavljivanja preliminarne rangliste.
Po prigovoru učesnika konkursa, dekan donosi rešenje u roku od dva dana od dana prijema prigovora.

Nakon odlučivanja po prigovoru, komisija utvrđuje i objavljuje konačnu ranglistu svih kandidata.

Konačna ranglista objavljuje se na oglasnoj tabli i internet stranici Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu.
Školarina za školsku 2016/2017. godinu iznosi 102.000,00 dinara i može se uplaćivati u pet jednakih rata.

Sve ostale informacije o detaljima koji se odnose na konkurs mogu se dobiti na telefon 011/3608134, radnim danima u vremenu od 12.00 do 14.00 časova.