Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
05.09.2016.

Javni konkurs za upis lica iz građanstva na doktorske akademske studije biomedicine na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademijeMINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
UNIVERZITET ODBRANE U BEOGRADU

Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije

r a s p i s u j e
JAVNI KONKURS

za upis lica iz građanstva na doktorske akademske studije biomedicine na Univerzitetu odbrane u Beogradu – Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije


U školskoj 2016/2017. godini lica iz građanstva mogu konkurisati za upis na doktorske akademske studije biomedicine.
Može se upisati 14 studenata.
Budući studenti će se na drugoj godini opredeljivati za jedan od sledećih modula:

1. Molekulska medicina;
2. Neuronauke;
3. Farmakologija i toksikologija;
4. Preventivna medicina;
5. Klinička medicina.
Na konkurs se mogu javiti kandidati koji ispunjavaju sledeće uslove:

a) opšti uslovi:
1) da su državljani Republike Srbije;
2) da nisu krivično osuđivani kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci i da se protiv njih ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti;
b) posebni uslovi:
1) završen jedan od sledećih oblika školovanja:
 studije medicine, stomatologije, farmacije, veterinarske medicine ili biologije sa najmanje 300 ESPB i prosečnom ocenom najmanje 8;
 stečen ~VII~1 stepen stručne spreme prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/2010, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje i 68/15), ukoliko je kandidat završio studije medicine, stomatologije, farmacije, veterinarske medicine ili biologije sa prosečnom ocenom najmanje 8;
 ukoliko se zahtevaju dva nivoa prethodnog školovanja, svaki trebe da bude završen sa prosečnom ocenom najmanje 8;
2) poznavanje engleskog jezika na nivou drugog stepena prema kriterijumu Vojne akademije.

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata:

1) prosečna ocena sa prethodnih studija (izražena na dve decimale) množi se sa 5; ukoliko se zahtevaju dva nivoa školovanja, prosečne ocene množe se sa 2,5, a dobijeni proizvodi se sabiraju;
2) po osnovu dužine studiranja:
 20 bodova za studije prethodnog nivoa završene najkasnije do kraja jedne školske godine duže od trajanja studija;
 5 bodova za studije prethodnog nivoa završene najkasnije do kraja dve školske godine duže od trajanja studija;
 ukoliko su uslovi za upis na studije prethodno završena dva nivoa studija, po istim kriterijumima se za svaki nivo studija dodeljuje 10 odnosno 2,5 bodova;
3) vrednovanje i kvantitativno iskazivanje publikovanih radova, ukoliko ih kandidat ima, vrši se prema Pravilniku o postupku i načinu vrednovanja i kvantitativnog iskazivanja naučnoistraživačkih rezultata istraživača („Službeni glasnik RS”, broj 24/16), a ukupan broj ostvarenih poena množi se sa 3;
4) u slučaju jednakog broja ostvarenih bodova prednost ima kandidat sa većom prosečnom ocenom sa prethodnih studija, a ukoliko se od kandidata zahtevaju dva nivoa prethodnog školovanja, prednost ima kandidat sa većom prosečnom ocenom sa osnovnih studija.

NAČIN KONKURISANjA

Konkurs je otvoren od 1. do 30. septembra 2016. godine.

Kandidati prijave podnose preporučenom poštom ili lično Sekretarijatu Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu, Crnotravska 17, Beograd (~IV~ etaža), radnim danima u vremenu od 12.00 do 14.00 časova. Obrazac prijave preuzima se sa internet stranice ~www.mfvma.mod.gov.rs~ ili dobija u Sekretarijatu Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu.

Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu sledeća dokumenta:
 uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci);
 overenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih (ne stariju od šest meseci);
 uverenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci);
 uverenje nadležnog organa MUPa da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci (ne starije od šest meseci);
 overenu kopiju diplome ili overenu kopiju uverenja o završenom školovanju na osnovnim studijama u kojoj je upisana prosečna ocena (ukoliko nije upisana, visina prosečne ocene dokazuje se potvrdom koju izdaje visokoškolska ustanova);
 spisak publikovanih naučnih i stručnih radova (ukoliko ih kandidat ima);
 biografiju.

Nepotpune, neblagovremene i nerazumljive prijave neće se uzimati u razmatranje.
Kandidati koji ispunjavaju uslove za prijem na školovanje biće pozvani u Vojnu akademiju na proveru poznavanja engleskog jezika.

Preliminarna ranglista biće objavljena na oglasnoj tabli i internet stranici Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu do 16. oktobra 2016. godine.
Učesnik konkursa koji smatra da su njegova prava povređena može podneti prigovor dekanu Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu, u roku od dva dana od dana objavljivanja preliminarne rangliste.
Po prigovoru učesnika konkursa, dekan donosi rešenje u roku od dva dana od dana prijema prigovora.
Nakon odlučivanja po prigovoru, komisija utvrđuje i objavljuje konačnu ranglistu svih kandidata.
Konačna ranglista objavljuje se na oglasnoj tabli i internet stranici Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu.

Školarina iznosi:
1) za 1. godinu školovanja – 176.000,00 dinara,
2) za 2. godinu školovanja – 184.000,00 dinara,
3) za 3. godinu školovanja – 215.000,00 dinara.
Školarina za svaku školsku godinu može se uplaćivati u pet jednakih rata.

Sve ostale informacije o detaljima koji se odnose na konkurs mogu se dobiti na telefon 011/3608134, radnim danima u vremenu od 12.00 do 14.00 časova.