Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
24.08.2016.

Konkurs za prijem samofinansirajućih studenata na osnovne akademske studije u Vojnoj akademiji
UNIVERZITET ODBRANE U BEOGRADU

                      VOJNA AKADEMIJA
raspisuje

KONKURS

za prijem studenata na osnovne akademske studije
 
Vojna akademija u septembarskom upisnom roku za školsku 2016/2017. godinu na osnovne akademske studije upisuje 53 samofinansirajuća studenata   za sledeće studijske programe:
 
1.Vojnoelektronsko inženjerstvo, modul telekomunikacije -5 studenata
2.Vojnomašinsko inženjerstvo – 12 studenata za module:     
- motorna vozila,
- vazduhoplovi i vazduhoplovni motori i
- municija
3. Logistika odbrane– 18 studenta za module:
- opšta logistika,
- transport  i
- održavanje.
4. Javne finansije18studenta.
               
USLOVI KONKURSA:
 
U prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu se upisati lica, državljani Republike Srbije, koji imaju završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu studija polažu prijemni ispit iz matematike. Redosled kandidata za upis utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi i rezultata postignutog na prijemnom ispitu.
Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih razreda pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova.
Na prijemnom ispitu iz matematike kandidat može da osvoji 60 bodova, što znači da kandidat može da ima ukupno 100 bodova.
Rang lista se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima.
 
Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu ne upiše u predviđenom roku, akademija će umesto njega upisati sledećeg kandidata prema redosledu na konačnoj rang listi.
 
MESTO PRIJAVLjIVANjA KANDIDATA I KONTAKT ADRESA:
 
  • Vojna akademija, Beograd, Pavla Jurišića Šturma 33, tel: 011/3603-112, 3603-341.
 
Prijavljivanje kandidata za upis biće 12. i 13. septembra 2016. godine u vremenu od 10,00-14,00 časova.
Polaganje prijemnog ispita biće održano  19. septembra 2016. godine u vremenu od 10,00 do 12,00 časova u Vojnoj akademiji.
 
Naknada za polaganje prijemnog ispita iznosi 1.000,00 dinara i uplaćuju se na tekući račun Vojne akademije 840-742313843-22, po modelu 97, sa pozivom na broj 4860183447319.
 
NAČIN KONKURISANjA:
 
Obrazac prijave za upis dobija se u Vojnoj akademiji prilikom prijavljivanja.
Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose fotokopije  (uz dostavljanje na uvid originala) sledećih dokumenata:
-           svedočanstva o završenom srednjoškolskom obrazovanju
-           diplomu o završenoj srednjoj školi
-           izvod iz matične knjige rođenih
-           uverenje o državljanstvu
-           dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

Prilikom dolaska na prijemni ispit u Vojnu akademiju, kandidati moraju sa sobom obavezno da imaju dokument za ličnu identifikaciju (lična karta, pasoš).

Upis primljenih kandidata obaviće se 22. i 23. septembra u vremenu od 10,00 do 14,00 časova u prostorijama studentske službe Vojne akademije Prilikom upisa kandidati dostavljaju:
-  originale dokumenata (svedočanstva, diplomu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu)
- 2 fotografije formata 4,5 x 3,5 i
- dokaz o uplati prve rate školarine.
 
Iznos školarine za školsku 2016/2017. godinu je 57.000,00 dinara i uplaćuje se u pet  jednakih rata.
Prva rata u iznosu od 11.400 uplaćuje se na Vojnoj akademiji prilikom dolaska na upis na tekući račun Vojne akademije 840-742313843-22, po modelu 97, sa pozivom na broj 4860183447319.

Ostala obaveštenja u vezi sa konkursom mogu se dobiti u studentskoj službi Vojne akademije, na telefone: 011/3603-112 i 011/3603-341, ili preko elektronske pošte: ~upis@va.mod.gov.rs~ i ~stud.sluzba@va.mod.gov.rs~.
Osoba za kontakt: načelnik studentske službe, pp Uroš Domazet (~uros.domazet@va.mod.gov.rs~).