Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
15.08.2016.

Interni konkurs za prijem podoficiraMINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
Sektor za ljudske resurse
Uprava za kadrove

raspisuje

INTERNI KONKURS

za prijem podoficira na neodređeno vreme u profesionalnu vojnu službu u
svojstvu oficira na neodređeno vreme u Vojnobezbednosnu agenciju

1. operativac, VES 31001, 1 izvršilac, mesto službovanja Beograd.

USLOVI KONKURSA

Na konkursu mogu učestvovati državljani Republike Srbije koji ispunjavaju sledeće uslove:

a) OPŠTI USLOVI:

1. da su punoletni;
2. da su zdravstveno i psihofizički sposobni za službu u Vojsci Srbije;
3. da imaju propisano obrazovanje – osnovne akademske studije u trajanju od najmanje četiri godine;
4. da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
5. da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
6. da nisu stariji od 40 godina;
7. da su bezbednosno provereni i da nemaju bezbednosnih smetnji za prijem u profesionalnu vojnu službu, u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane;
8. da su odslužili vojni rok sa oružjem.

b) POSEBNI USLOVI:

1. da su podoficiri na neodređeno vreme;
2. da imaju radno iskustvo na poslovima kontraobaveštajne i bezbednosne zaštite u trajanju od najmanje tri godine;
3. da u toku službe nisu negativno ocenjivani i da imaju prosek službenih ocena u toku službe najmanje „ističe se”;
4. da imaju preporuku starešine na položaju komandanta bataljona – diviziona, njemu ravnom ili višem položaju, odnosno neposredno pretpostavljenog rukovo-dioca;
5. da poseduju važeću dozvolu za upravljanje motornim vozilom za „B” kategoriju.

NAČIN KONKURISANjA

Uz prijavu na konkurs, koja treba da sadrži osnovne lične podatke, adresu i kontakt telefon, kandidati treba da Vojnobezbednosnoj agenciji, redovnim putem preko nepo-sredno pretpostavljenog starešine, dostave sledeće:

 kraću biografiju (načelno sadrži: osnovne lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, poznavanju stranog jezika, opis posebnih ličnih znanja i veština i ličnih motiva za rad u VBA);
 uverenje nadležnog organa MUP da kandidat nije osuđivan za krivično delo kaznom zatvora u trajanju od najmanje 6 meseci (ne starije od šest meseci);
 uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za kri-vično delo za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci),
 kopija vozačke dozvole (overena u sudu ili opštini),
 diploma – uverenje o stečenom obrazovanju,
 potpisanu izjavu o prihvatanju rasporeda po potrebi službe na celoj teritoriji Republike Srbije (svojeručno potpisana izjava).

Konkursna komisija će po službenoj dužnosti od jedinica u kojoj su kandidati na slu-žbi, pribaviti dokumenta, po sledećem:

 uverenje o državljanstvu (iz dosijea personalnih podataka);
 izvod iz matične knjige rođenih (iz dosijea personalnih podataka);
 preporuka starešine na položaju komandanta bataljona – diviziona, njemu ravnom ili višem položaju;
 potpisan i overen karton osnovnih ličnih podataka kandidata.

Kandidati koji ispune uslove konkursa biće pozvani na proveru fizičkih sposobnosti. Kandidati koji ispune kriterijume na fizičkoj proveri biće upućeni na procenu psi-holoških kapaciteta u skladu sa psihološkim kriterijumima Vojnobezbednosne agenci-je. Lica koja uspešno realizuju procenu psiholoških kapaciteta komisija će pozvati na razgovor. Za kandidate koji sa najboljim rezultatima budu ispunili propisana merila za izbor biće izvršena bezbednosna provera i biće upućeni na lekarski pregled radi oce-ne sposobnosti za prijem u profesionalnu vojnu službu.

Obaveštenja o mestu, danu i vremenu provere fizičke sposobnosti, opšte i specifične psihološke procene, poziv na razgovor i ostala obaveštenja, upućuju se pisanim putem licima preko komandi, jedinica i ustanova u kojima su lica na službi.

NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVE NA KONKURS:

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u magazinu „Odbrana”.

Prijave na konkurs dostavljati redovnim putem preko neposredno pretpostavljenog sta-rešine na adresu:

Ministarstvo odbrane Republike Srbije
Vojnobezbednosna agencija
sa naznakom „za interni konkurs”

Nekompletna i nepotpuna dokumenta neće se uzimati u razmatranje, a kandidatima koji ne budu izabrani dokumenta se neće vraćati.

Sve informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti na lokal 23-418.