Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
24.02.2016.

Javni konkurs za popunjavanje položaja
REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

Na osnovu člana 68. stav 1., a u vezi sa članom 54. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), člana 17. stav 2. i člana 20. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 41/07 - prečišćeni tekst i 109/09), Služba za upravljanje kadrovima oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA

Organ u kome se popunjava položaj:

Ministarstvo odbrane, Beograd

Položaj koji se popunjava:

Pomoćnik ministra za materijalne resurse – rukovodilac Sektora za materijalne resurse u Ministarstvu odbrane - položaj u trećoj grupi

Opis poslova: rukovodi Sektorom za materijalne resurse, planira rad užih unutrašnjih jedinica u Sektoru kao i rad državnih službenika i PVL, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire njihov rad; definiše zadatke, odobrava planove neposredno potčinjenih OJ SMR, preduzima mere za izvršavanje zadataka, vrši nadzor i analizu rada uprava; donosi smernice za razvoj logistike, nosilac je izrade koncepcijskih i doktrinarnih osnova logistike u sistemu odbrane, organizuje analize funkcionisanja logističke podrške sistema odbrane i predlaže mere za unapređenje iste; koordinira zajedničke aktivnosti nosilaca funkcija logistike u sistemu odbrane, predstavlja Sektor i stara se o saradnji sa OJ MO, državnim organima i organizacijama u okviru svoje nadležnosti; razrađuje sistemske zadatke i koordinira izradu predloga odluka i rešenja za čije su donošenje nadležni ministar odbrane i Vlada R. Srbije; koordinira aktivnosti sa drugim unutrašnjim jedinicama MO i državnim organima i organizacijama odgovarajućeg nivoa u skladu sa nadležnostima i zakonom; vodi kadrovsku politiku i stara se o usavršavanju, uzdizanju i vođenju kadra logistike i donosi odluke i druga akta u skladu sa ovlašćenjima; obavlja i druge poslove po nalogu ministra odbrane.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno- naučnih polja prirodno-matematičkih ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje 9 godina radnog iskustva u struci; poznavanje engleskog jezika; položen državni stručni ispit; državljanstvo Republike Srbije; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.


U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje oblasti iz delokruga Sektora za materijalne resurse u Ministarstvu odbrane, stručna osposobljenost za rad na položaju i veština komunikacije – uvidom u podatke iz prijave i razgovorom; poznavanje engleskog jezika - uvidom u dokaz o poznavanju engleskog jezika; veština analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti i veština rukovođenja – posredno, putem standardizovanih testova.

Trajanje rada na položaju i mesto rada: rad na položaju traje pet godina, a mesto rada je Beograd, Birčaninova br. 5.

Rok za podnošenje prijave na konkurs: rok za podnošenje prijave na konkurs je 8 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs oglašen u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Sadržina prijave na konkurs: Prijava na konkurs sadrži ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; diploma o stručnoj spremi; isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo); uverenje o položenom državnom stručnom ispitu (lica sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu dostavljaju uverenje o položenom pravosudnom ispitu); dokaz o poznavanju engleskog jezika.

Lice koje nema položen državni stručni ispit, može da podnese prijavu na konkurs s tim što je dužno da prijavi polaganje tog ispita u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u roku od 5 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs i da Službi za upravljanje kadrovima dostavi dokaz o položenom državnom stručnom ispitu u roku od 20 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs za popunjavanje položaja.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini ili sudu ili od javnog beležnika.

Adresa na koju se podnose prijave za konkurs: Vlada, Služba za upravljanje kadrovima, 11070 Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, sa naznakom „Za javni konkurs - popunjavanje položaja (navesti naziv položaja za koji se podnosi prijava)”.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu, u periodu od 10–12 časova: Marko Ristić, tel. 011/313-09-01, Služba za upravljanje kadrovima.

Napomena:
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu ili od javnog beležnika, biće odbačene.

Ovaj oglas objavljuje se na internet stranici Ministarstva odbrane, na internet stranici Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, internet stranici i u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.