Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
15.02.2016.

Konkurs za upis u Vojnu gimnaziju
MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
SEKTOR ZA LjUDSKE RESURSE
UPRAVA ZA KADROVE
raspisuje
KONKURS
za prijem kandidata iz građanstva za učenike Vojne gimnazije
U školskoj 2016/2017. godini izvršiće se prijem 120 kandidata muškog i ženskog pola iz građanstva (u daljem tekstu: kandidati) za učenike prvog razreda Vojne gimnazije.

USLOVI KONKURSA
Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa.

OPŠTI USLOVI
– da su državljani Republike Srbije;
– da su zdravstveno sposobni za školovanje, što utvrđuje nadležna vojnolekarska komisija;
– da se protiv njih ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora, ili im nije izricana zavodska mera.

POSEBNI USLOVI
– da su rođeni 2000. godine ili kasnije;
– da su završili ~V~, ~VI~ i ~VII~ razred i prvo polugodište ~VIII~ razreda, odnosno ~VIII~ razred osnovne škole, i pri tome postigli najmanje vrlo dobar prosečan opšti uspeh školovanja,
– da u svim razredima školovanja iz vladanja imaju najmanje ocenu 4 (vrlo dobar).
Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa, podležu proveri fizičke sposobnosti, proveri znanja iz matematike i srpskog jezika, psihološkoj proceni, medicinsko-zdravstvenoj proceni i bezbednosnoj proveri.

ŠKOLOVANjE, PRAVA I OBAVEZE UČENIKA
Školovanje u Vojnoj gimnaziji traje četiri godine. Učenici se školuju po planu i programu gimnazije opšteg smera.
Nakon završenog školovanja u Vojnoj gimnaziji učenici su obavezni da polažu prijemni ispit za upis u Vojnu akademiju.
Za vreme školovanja učenici Vojne gimnazije imaju status vojnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
Za vreme školovanja učenicima su obezbeđeni smeštaj i ishrana u internatu Vojne gimnazije, udžbenici, školski pribor, odeća i obuća, zdravstvena zaštita i novčana primanja u skladu sa propisom kojim su uređeni uslovi, način ostvarivanja i visina novčanih primanja u Ministarstvu odbrane Republike Srbije, a troškove školovanja snosi Ministarstvo odbrane Republike Srbije.
Međusobna prava i obaveze lica primljenih na školovanje i Ministarstva odbrane Republike Srbije regulišu se ugovorom.

NAČIN KONKURISANjA I POSTUPAK SPROVOĐENjA KONKURSA
Kandidati podnose prijavu teritorijalnom organu Regionalnog centra Ministarstva odbrane na teritoriji stalnog mesta boravka.
Kandidati čije je prebivalište na teritoriji AP Kosovo i Metohija, konkursnu dokumentaciju podnose teritorijalnom organu Regionalnog centra Ministarstva odbrane koji je najbliži njihovom mestu prebivališta. Obrazac prijave se dobija u teritorijalnom organu Regionalnog centra Ministarstva odbrane prilikom konkurisanja.

Kandidat uz prijavu prilaže:

– overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije;

– overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih;

– potvrdu nadležnog organa da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nije osuđivan za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora, odnosno da mu nije izricana zavodska mera;

– overene fotokopije svedočanstava ~V~, ~VI~, ~VII~ i ~VIII~ razreda osnovne škole za kandidate koji su završili osnovnu školu, a za kandidate učenike ~VIII~ razreda overene fotokopije svedočanstava ~V~, ~VI~ i ~VII~ razreda osnovne škole i uverenje – potvrdu osnovne škole o ocenama na kraju polugodišta ~VIII~ razreda.

Fotokopije dokumenata traženih po konkursu kandidati overavaju u opštini, sudu ili kod javnog beležnika.
Prilikom dolaska na proveru opštih sposobnosti u Vojnu gimnaziju, kandidati sa sobom obavezno nose potrebnu sportsku opremu i đačku knjižicu sa overenom fotografijom.

Selekcija kandidata iz građanstva za učenike Vojne gimnazije realizuje se u tri dela. U prvom delu, u trajanju od jednog dana, kandidati podležu proveri fizičke sposobnosti i proveri znanja iz matematike i srpskog jezika. U drugom delu, u trajanju od jednog dana, kandidati podležu psihološkoj proceni. U trećem delu, u trajanju od jednog dana, kandidati podležu medicinsko-zdravstvenoj proceni.

Ukoliko kandidat ne zadovolji kriterijume provere fizičke sposobnosti, gubi pravo na upis u Vojnu gimnaziju, te se ne upućuje na sledeći oblik (deo) selekcije.

Radi provere fizičke sposobnosti, provere znanja iz matematike i srpskog jezika, kandidati za prijem na školovanje u Vojnu gimnaziju, dolaze u internat Vojne gimnazije (ul. Humska br. 22, Beograd), prema rasporedu koji će izraditi Vojna gimnazija i dostaviti regionalnim centrima Ministarstva odbrane.

Prilikom dolaska na predviđene selekcije kandidata iz građanstva za učenike Vojne gimnazije, potrebno je da kandidati dođu u pratnji roditelja – staratelja.

Sve putne troškove oko prevoza do internata Vojne gimnazije radi realizacije prvog dela selekcije i do vojnozdravstvenih ustanova za potrebe psihološke i medicinsko-zdravstvene procene snose kandidati koji konkurišu za upis u Vojnu gimnaziju.

Konkurs je otvoren od 15. februara do 31. marta 2016. godine.

Konkursna dokumentacija kandidatima za učenike Vojne gimnazije neće se vraćati.

Kandidati će obaveštenje o rezultatima konkursa dobiti od Vojne gimnazije počev od 10. juna 2016. godine.

Ostala obaveštenja u vezi sa konkursom mogu se dobiti u Vojnoj gimnaziji, Ulica Petra Čajkovskog broj 2, Beograd (telefoni: 011/3603–966, 011/3603–972 i 011/3603–655) ili na internet prezentaciji Vojne gimnazije ~www.gimnazija.mod.gov.rs.~