Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
15.02.2016.

Konkurs za upis u Vojnu akademiju i Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademijeMINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

SEKTOR ZA LjUDSKE RESURSE

UPRAVA ZA KADROVE
raspisuje
KONKURS

za prijem kandidata iz građanstva u Vojnu akademiju i Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu

U školskoj 2016/2017. godini primaće se kandidati muškog i ženskog pola (u daljem tekstu: kandidati) iz građanstva za kadete:

a) VOJNE AKADEMIJE za sledeće studijske programe:

1. Menadžment u odbrani: 31 kadet za sledeće module:
- pešadija,
- oklopne jedinice,
- artiljerija i
- rečne jedinice.

2. Vojnoelektronsko inženjerstvo: 3 kadeta za modul:
- telekomunukacije

3. Vojnomašinsko inženjerstvo: 20 kadeta za sledeće module:
- motorna vozila,
- vazduhoplovi i vazduhoplovni motori i
- municija.

4. Protivvazduhoplovna odbrana: 11 kadeta za sledeće module:
- vazdušno osmatranje i javljanje i
- ARJ PVD.

5. Vojno vazduhoplovstvo: 9 kadeta za sledeće module:
- pilot aviona i
- pilot helikoptera.

6. Javne finansije:6 kadeta,

7. Logistika odbrane: 10 kadeta za sledeće module:
- opšta logistika,
- transport i
- održavanje.

Sadržaji u okviru studijskih programa su zajednički za ~I~ i ~II~ godinu studija, dok će se kadeti opredeljivati za određeni modul u okviru studijskog programa po završetku ~II~ godine studija.

b) MEDICINSKOG FAKULTETA VOJNOMEDICINSKE AKADEMIJE

1. Integrisne akademske studije medicine: 25 kadeta.

USLOVI KONKURSA:

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa.

OPŠTI USLOVI KONKURSA:
 -  da su državljani Republike Srbije;
 -  da su zdravstveno sposobni za školovanje, što utvrđuje nadležna vojnolekarska komisija;
 -  da se protiv njih ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora ili im nije izricana zavodska mera.

POSEBNI USLOVI KONKURSA:

a) Vojna akademija
- da su rođeni 1995. godine ili kasnije;
- da su završili četvorogodišnju srednju školu ili
- da pohađaju ~IV~ razred srednje škole.

Kandidati za kadete studijskog programa Vojno vazduhoplovstvo moraju da ispune i dopunske uslove propisane posebnim programom medicinsko-zdravstvene i psihološke procene kandidata za taj studijski program.

b) Medicinski fakultet VMA
- da su rođeni 1996. godine, ili kasnije;
- da su završili gimnaziju, srednju školu zdravstvene ili veterinarske struke u trajanju od četiri godine ili
- da pohađaju ~IV~ razred gimnazije, srednje škole zdravstvene ili veterinarske struke.

Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa za prijem za kadete Vojne akademije i Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu polažu prijemni ispit, podležu proveri fizičke sposobnosti, medicinsko-zdravstvenoj proceni, psihološkoj proceni i bezbednosnoj proveri.

NAČIN KONKURISANjA I POSTUPAK SPROVOĐENjA KONKURSA

Kandidati podnose prijavu teritorijalnom organu Regionalnog centra Ministarstva odbrane na teritoriji stalnog mesta boravka. Kandidati čije je prebivalište na teritoriji AP Kosovo i Metohija, konkursnu dokumentaciju podnose teritorijalnom organu Regionalnog centra Ministarstva odbrane koji je najbliži njihovom mestu prebivališta. Obrazac prijave dobija se u teritorijalnom organu Regionalnog centra Ministarstva odbrane prilikom konkurisanja.

Uz prijavu prilažu:

 - overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije;
 - overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih;
 - potvrde nadležnog organa da se protiv njih ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora, odnosno da im nije izricana zavodska mera;
 - overene fotokopije svedočanstva svih razreda i fotokopiju diplome srednje škole (za kandidate koji su završili četvorogodišnje školovanje), odnosno, svedočanstva završenih razreda i overenu đačku knjižicu sa polugodišta četvrtog raz-reda (za kandidate kojima je školovanje u toku). Fotokopije dokumenata traženih po konkursu kandidat može, uz davanje na uvid njihovog originala, da overi u oštini ili sudu u mestu boravka.

Prilikom dolaska na selekciju u Vojnu akademiju i Medicinski fakultet VMA, kandidat mora sa sobom obavezno da ima dokument za ličnu identifikaciju (lična karta).

Kandidati koji budu primljeni na školovanje biće obavešteni kada će predati svedočanstva o završenom ~IV~ razredu školovanja i diplomu.

Kandidati koji imaju negativnu medicinsko-zdravstvenu, psihološku procenu i bezbednosnu proveru neće se rangirati.

Sve putne troškove oko prevoza do vojnih škola radi realizacije prijemnog ispita i provere fizičkih sposobnosti i do vojnozdravstvenih ustanova za potrebe psihološke i medicinsko-zdravstvene procene snose kandidati koji konkurišu u vojne škole.

SELEKCIJA KANDIDATA:

a) Vojna akademija

U Vojnoj akademiji selekcija se realizuje u dva dela.
U prvom delu kandidati polažu prijemni ispit iz oblasti matematike i podležu proveri fizičke sposobnosti. Nakon rešenih prigovora na realizaciju prvog dela selekcije, formira se rang-lista na osnovu propisanih merila za utvrđivanje redosleda kandidata.

Na drugi deo selekcije (medicinsko-zdravstvena i psihološka procena) pozivaju se kandidati počev od najboljeg rangiranog pa sve dok se ne popuni potreban broj zdravstveno sposobnih kandidata.
Jednovremeno sa selekcijom radi se i bezbednosna provera kandidata.

Kandidati koji su kao učenici ~III~ ili ~IV~ razreda srednje škole osvojili jedno od prva tri mesta iz matematike na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, ne polažu prijemni ispit iz matematike, a prijemni ispit iz tog predmeta vrednuje se maksimalnim brojem bodova. Ovo se ne odnosi na nagrade osvojene na republičkoj smotri naučnog i umetničkog stvaralaštva talenata. Kandidati prilažu overenu fotokopiju diplome o osvojenim nagradama i njihovom rangu sa republičkog takmičenja.

O terminima za selekciju po datumu, mestu i vremenu kandidati će biti obavešteni preko internet stranice Vojne akademije i Univerziteta odbrane i preko centara MO gde su konkurisali.

b) Medicinski fakultet VMA

Provera fizičke sposobnosti je eliminacionog karaktera, a informacija o minimumu kriterijuma koje je neophodno da kandidat zadovolji biće istaknuta na internet stranici Medicinskog fakulteta VMA.

Vremenski termini određeni za zdravstveni pregled, psihološko testiranje i proveru fizičke sposobnosti, kao i datum, mesto i vreme polaganja prijemnog ispita, biće istaknuti na internet stranici Medicinskog fakulteta VMA i Univerziteta odbrane u Beogradu.

Lista kandidata koji ispune uslove za polaganje prijemnog ispita biće istaknuta najmanje sedam dana pre termina za polaganje prijemnog ispita, na internet stranici Medicinskog fakulteta VMA i internet stranici Univerziteta odbrane u Beogradu.

Kandidati koji su kao učenici ~III~ ili ~IV~ razreda srednje škole osvojili jedno od prva tri mesta iz biologije ili hemije na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, ne polažu prijemni ispit iz odgovarajućeg nastavnog predmeta, a prijemni ispit iz tog predmeta vrednuje se maksimalnim brojem bodova. Ovo se ne odnosi na nagrade osvojene na republičkoj smotri naučnog i umetničkog stvaralaštva talenata. Kandidati prilažu overenu fotokopiju diplome o osvojenim nagradama i njihovom rangu sa republičkog takmičenja.

Konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

a) Vojna akademija

Redosled prijavljenih kandidata utvrđuje se na osnovu sledećih merila:
- uspeh iz srednje škole – maksimalan broj bodova je 40;
- provera znanja iz matematike – maksimalan broj bodova je 45 i
- provera fizičke sposobnosti – maksimalan broj bodova je 15.

Ukupan maksimalan broj bodova koji kandidat može da ostvari iznosi 100 bodova. Kandidati će biti rangirani na osnovu ukupno ostvarenog broja bodova, a u slučaju istog broja bodova prednost će imati kandidat sa više osvojenih bodova na proveri znanja iz matematike.

b) Medicinski fakultet VMA

Utvrđivanje redosleda prijavljenih kandidata vrši se na osnovu sledećih merila:
 -  uspeh iz srednje škole ili gimnazije, maksimalan broj bodova je 40;
 - provera znanja iz hemije i biologije, maksimalan broj bodova je 60.

Rangiranje kandidata na osnovu prijemnog ispita izvršiće se tako što će se rangirati oni kandidati koji postignu najmanje 50% + 1 bod na svakom od testova koji polažu na prijemnom ispitu (16 bodova iz hemije i 16 bodova iz biologije).

Ukupan maksimalan broj bodova koji kandidat može da ostvari iznosi 100. Kandidati će biti rangirani na osnovu mesta na konačnoj rang-listi.

NAČIN I ROKOVI ZA PODNOŠENjE ŽALBE NA UTVRĐENI REDOSLED

a) Vojna akademija

Nakon završenog prijemnog ispita i objavljenih rezultata na internet stranici Vojne akademije i internet stranici Univerziteta odbrane u Beogradu, kandidati mogu uložiti prigovor načelniku Vojne akademije u roku od tri dana od dana objavljivanja. Načelnik Vojne akademije u roku od tri dana od prijema odlučuje po prigovoru.

b) Medicinski fakultet VMA

Preliminarna rang lista biće objavljena do 48 časova od momenta završetka prijemnog ispita na oglasnoj tabli, na internet stranici Medicinskog fakulteta VMA, kao i na internet stranici Univerziteta odbrane u Beogradu.

Kandidat koji smatra da su njegova prava povređena može podneti prigovor dekanu Medicinskog fakulteta VMA, u roku od tri dana od dana objavljivanja preliminarne rang-liste na oglasnoj tabli Fakulteta.

Na rešenje dekana, kandidat može izjaviti žalbu Savetu Medicinskog fakulteta VMA u roku od tri dana od dana prijema rešenja. Savet rešava po žalbi u roku od tri dana od dana njenog prijema.

Nakon odlučivanja po prigovoru, komisija utvrđuje i objavljuje konačnu rang-listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima.

Konačna rang-lista objavljuje se na internet stranici Medicinskog fakulteta VMA i internet stranici Univerziteta odbrane u Beogradu.


ŠKOLOVANjE, PRAVA I OBAVEZE KADETA:

Školovanje u Vojnoj akademiji ima strukturu osnovnih akademskih studija prvog stepena u trajanju od četiri godine, što podrazumeva 240 ESPB, i integrisanih akademskih studija za studijski program Vojno vazduhoplovstvo u trajanju od pet godina, što podrazumeva 300 ESPB. Posle završetka školovanja, kadeti stiču visoko obrazovanje i stručno zvanje koje je propisano akreditovanim studijskim programima.

Školovanje na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu ima strukturu integrisanih akademskih studija u trajanju od šest godina, odnosno 360 ESPB. Posle završetka školovanja kadeti stiču visoko obrazovanje i stručno zvanje doktor medicine, kako je propisano akreditovanim studijskim programom.

Nakon uspešno završenog školovanja u Vojnoj akademiji i Medicinskom fakultetu VMA primaju se u profesionalnu vojnu službu i proizvode u čin potporučnika odgovarajućeg roda – službe.

Za vreme školovanja kadeti Vojne akademije i Medicinskog fakulteta VMA imaju status vojnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije. Za vreme školovanja kadeti stanuju u internatu, a sve troškove školovanja snosi Ministarstvo odbrane Republike Srbije.

Međusobne obaveze lica primljenih na školovanje i Ministarstva odbrane Republike Srbije regulišu se ugovorom.

Konkurs je otvoren od 15. februara do 31. marta 2016. godine.

Kandidati koji konkurišu za kadete Vojne akademije i Medicinskog fakulteta VMA moći će da dobiju obaveštenje o rezultatima konkursa od strane vojnih škola za koje su konkurisali.

Ostala obaveštenja u vezi sa konkursom mogu se dobiti u:
- odseku za pitanja kadeta i slušalaca Vojne akademije na telefone: 011/3603-112 i 011/3603-344, ili preko elektronske pošte: ~upis@va.mod.gov.rs~; ~stud.sluzba@va.mod.gov.rs~ i ~ http://www.uo.mod.gov.rs;~

- studentskoj službi Medicinskog fakulteta VMA na telefone 011/3608-129, 011/3608-134 ili 011/3608-661, ili naći na internet adresama ~http://www.mfvma.mod.gov.rs~ i~ http://www.uo.mod.gov.rs~ ili preko elektronske pošte: ~medicinski.fakultet@vma.mod.gov.rs.~