Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
22.10.2014.

Javni konkurs za dodelu sredstava za učešće u finansiranju programa rada udruženja građana koji se zasnivaju na projektima i aktivnostima od značaja za odbranu u 2014. godiniNa osnovu člana 76. Zakona o odbrani („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 88/09, 88/09 - dr. zakon i 104/09 - dr. zakon) i člana 4. stav 1. Uredbe o kriterijumima i postupku dodele sredstava za učešće u finansiranju programa rada udruženja građana koji se zasnivaju na aktivnostima od značaja za odbranu („Službeni glasnik RS”, br. 100/08 i 3/14), Ministarstvo odbrane objavljuje
 
J A V N I   K O N K U R S
za dodelu sredstava za učešće u finansiranju programa rada udruženja
građana koji se zasnivaju na projektima i aktivnostima od značaja za odbranu
u 2014. godini

Raspisuje se javni konkurs za finansiranje programa rada udruženja građana (u daljem tekstu: udruženja) koji se zasnivaju na projektima i aktivnostima od značaja za odbranu u 2014. godini.

Sredstva za realizaciju finansiranja projekata i aktivnosti iz stava 1. ovog javnog konkursa obezbeđena su u budžetu Republike Srbije (konto 4810 – Dotacije nevladinim organizacijama) u ukupnom iznosu od 3.600.000,00 dinara.

Udruženje koje konkuriše treba da ispunjava sledeće kriterijume:

- Osnovni kriterijumi:

1) da je osnovano u skladu sa propisima kojima je uređeno osnivanje udruženja i da je upisano u propisani registar na teritoriji Republike Srbije;

2) da ima usvojen godišnji plan rada koji obuhvata programe i aktivnosti u oblastima od značaja za odbranu;

3) da ima usvojeni izveštaj o namenskom utrošku sredstava, odnosno o finansijskom poslovanju u prethodnoj godini.

- Posebni kriterijumi:

1) da svoj godišnji programa rada zasniva na delatnostima: ronilaštva, radio amaterstva, speleologa, alpinističkih i planinarskih društava, izviđača, kao i delatnostima iz oblasti društvenih nauka, a posebno iz oblasti reforme sistema odbrane, bezbednosne politike;

2) da se projekti i aktivnosti odnose na jednu od sledećih oblasti:
- propisane mere zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih dobara i životne sredine i da su vezane za oblast traganja i spasavanja ljudi na rekama, jezerima i nepristupačnim terenima uz pronalašenje i izvlačenje materijalnih dobara iz istih;
- osposobljavanje i učešće radio klubova u delatnostima radio amaterstva u aktivnostima od značaja za odbranu ili
- da su projekti iz oblasti društvenih nauka, a posebno iz oblasti reforme sistema odbrane, bezbednosne politike.


Prioritet u finansiranju će imati projekti i aktivnosti udruženja koja:

- dokumentuju da imaju obezbeđeno sufinansiranje,
- mogu da demonstriraju kapacitete za vođenje projekata i programa aktivnosti sa adekvatnim referencama,
- realizacijom projektnih ili programskih aktivnosti mogu da obezbede merljive rezultate u odnosu na predložene troškove i
- imaju visok stepen uspešnosti u realizaciji predviđenih projektnih aktivnosti.

Prijave za konkurs obavezno sadrže: informacije o podnosiocu predloga programa: naziv udruženja, sedište, telefon/faks, E-mail adresu, podatke o ovlašćenom licu, osobu za kontakt (ime, prezime, funkcija u udruženju, telefon, elektronska pošta), broj tekućeg računa i PIB, navođenje programa odnosno oblasti na koju se program odnosi.

Ukoliko udruženja konkurišu projektom isti treba da je napisan na računaru, potpisan i overen od strane ovlašćenog lica.

Ukoliko udruženja konkurišu za finansiranje programskih aktivnosti, te aktivnosti se moraju prikazati po mesecima (ako se program ostvaruje svakog meseca), prema očekivanim rezultatima i detaljnim opisom, uz što približnije specificiranje aktivnosti tako da se na osnovu opisa mogu proceniti troškovi aktivnosti i navesti procenjen broj ciljne grupe/korisnika aktivnosti. Takođe, obavezno je i navesti lokaciju na kojoj se odvijaju programske aktivnosti, kao i podatke ko će, kada i kako prikupljati ključne informacije o tome da li se aktivnosti sprovode po planu i da li su postignuti očekivani rezultati.

U prilogu obrasca prijave obavezno dostaviti u overenoj fotokopiji: statut udruženja, kopiju izveštaja o stanju računa podnosioca prijave (bilans stanja i bilans uspeha za prethodnu godinu sa dokazom da je izveštaj podnet Agenciji za privredne registre), odluku nadležnog organa udruženja o usvajanju programa rada za tekuću godinu i kopiju osnivačkog akta.

Prijave sa predlozima projekata ili aktivnosti od značaja za odbranu dostavljaju se poštom na adresu: Uprava za tradiciju, standard i veterane Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane, ul. Nemanjina 15, 11000 Beograd ili lično na adresu: Uprava za tradiciju, standard i veterane Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane, ul. Birčaninova broj 5, 11000 Beograd, najkasnije do 05. novembra 2014. godine do 15,30 časova.

Na koverti obavezno napisati naziv i adresu podnosioca prijave i naziv projekta, sa napomenom:

Za Komisiju za dodelu sredstava za učešće u finansiranju programa rada udruženja građana koji se zasnivaju na aktivnostima od značaja za odbranu u 2014. godini – NE OTVARATI PRE ISTEKA ROKA ZA KONKURISANjE.

Nakon isteka roka, sve pristigle prijave sa dokumentacijom biće dostavljene Komisiji za dodelu sredstava za učešće u finansiranju programa rada udruženja građana koji se zasnivaju na aktivnostima od značaja za odbranu (u daljem tekstu: Komisija) na otvaranje i razmatranje.

Komisija će u postupku koji je zatvoren za javnost, razmotriti pristigle prijave i na osnovu navedenih kriterijuma utvrditi predlog za finansiranje, odnosno sufinansiranje 2014. godini.

Komisija po službenoj dužnosti utvrđuje da li je udruženje upisano u registar nadležnog organa i da li se, prema statutarnim odredbama, ciljevi udruženja građana ostvaruju u oblasti u kojoj se program ostvaruje.

Neblagovremene i nepotpune prijave, Komisija neće uzimati u razmatranje.

Odluku o izboru predloga projekata koji će biti finansirani iz opredeljenih sredstava donosi ministar odbrane na predlog Komisije.

Podaci o rezultatima konkursa biće objavljeni na internet stranici www.mod.gov.rs i listu „Odbrana“.

Ministarstvo odbrane će sa udruženjima kojima su na osnovu javnog konkursa odobrena sredstva, zaključiti ugovore kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana, način realizacije projekta i aktivnosti od značaja za odbranu i način izveštavanja o utrošenim sredstvima.
Za sva pitanja zainteresovani se mogu obratiti elektronskom poštom na adresu: ~utsv.@mod.gov.rs~ ili na broj telefona: 011/32-03-055.