Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.06.2024.

Interni konkurs za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira u 1. brigadu Kopnene vojske



MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
Generalštab Vojske Srbije
Komanda Kopnene vojske
 
r a s p i s u j e
 
INTERNI  KONKURS
 
 
za prijem profesionalnih vojnika na službi u Vojsci Srbije
u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme u:
 

1. brigadu Kopnene vojske:
 
 1. radio-teleprinterista, VES PT11P, mesto službovanja Novi Sad, (1) izvršilac;
 2. izviđač-operator, VES PP61P, mesto službovanja Novi Sad, (1) izvršilac;
 3. komandir odeljenja, VES PP00P, mesto službovanja Pančevo, (1) izvršilac;
 4. komandir odeljenja, VES PP00P, mesto službovanja Zrenjanin, (1) izvršilac;
 5. komandir tenka, VES PC10P, mesto službovanja Sremska Mitrovica, (1) izvršilac;
 6. komandir odeljenja TNM, VES PŽ00P, mesto službovanja Bačka Topola, (1) izvršilac;
 7. farmaceutski tehničar, VES PS80P, mesto službovanja Bačka Topola, (1) izvršilac;
 8. zamenik komandira b/v, VES PC00P, mesto službovanja Bačka Topola, (2) izvršioca;
 9. rukovalac, VES PK50P, mesto službovanja Novi Sad, (1) izvršilac;
 10. rukovalac TZI – vozač, VES PK22P, mesto službovanja Novi Sad, (1) izvršilac;
 11. komandir odeljenja – rukovalac, VES PK50P, mesto službovanja Novi Sad, (1) izvršilac;
 12. komandir odeljenja – rukovalac KBB, VES PD20P, mesto službovanja Novi Sad, (1) izvršilac.
 
USLOVI KONKURSA
 
Na konkursu mogu učestvovati lica koja ispunjavaju sledeće uslove:
 
a) OPŠTI USLOVI:
 
 • da je državljanin Republike Srbije;
 • da je zdravstveno i psihofizički sposoban za službu u Vojsci Srbije;
 • da ima srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine;
 • da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 • da nije stariji od 40 godina;
 • da je bezbednosno proveren i da nema bezbednosnih smetnji za prijem u profesionalnu vojnu službu, u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane;
 • da je završio odgovarajuću vojnu obuku sa oružjem.
 
b) POSEBNI USLOVI:
 
 • da je profesionalni vojnik na određeno vreme;
 • da tokom službe nije negativno ocenjivan, da ima minimum dve službene ocene i da ima prosek službenih ocena najmanje „ističe se”;
 • da poseduje vozačku dozvolu najmanje B kategorije;
 • da ima preporuku starešine na položaju komandanta bataljona – diviziona, njemu ravnom ili višem položaju, odnosno neposredno pretpostavljenog rukovodioca;
 • za radno mesto pod rednim brojem 1:
 • gimnazija ili srednja škola elektrostruke;
 • za radno mesto pod rednim brojem 7:
 • srednja farmaceutska škola;
 • za radno mesto pod rednim brojevima 9, 10 i 11:
 • gimnazija ili srednja škola tehničke struke;
 • za radno mesto pod rednim brojem 12:
 • gimnazija, srednja škola iz oblasti poljoprivrede i prerade hrane ili trgovine, ugostiteljstva i turizma.
 
 
NAČIN KONKURISANjA
 
Prijavu na konkurs, koja treba da sadrži osnovne lične podatke, adresu i kontakt telefon, kraću biografiju, jedinicu, broj i naziv formacijskog mesta za koje konkuriše, kandidat treba da dostavi Komandi 1. brigade Kopnene vojske redovnim putem preko neposredno pretpostavljenog starešine sa sledećim dokumentima:
 • overenu kopiju diplome o stečenom srednjem obrazovanju u trajanju od četiri godine sa svedočanstvima za svaku godinu;
 • potpisanu izjavu o prihvatanju rasporeda po potrebi službe na celoj teritoriji Republike Srbije (svojeručno potpisana izjava).
 
Konkursna komisija pribaviće po službenoj dužnosti od jedinice u kojoj je kandidat na službi dokumenta iz njihovih dosijea personalnih podataka, po sledećem:
 • uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija);
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija);
 • diplomu o stečenom srednjem obrazovanju u trajanju od četiri godine sa svedočanstvima za svaku godinu (ukoliko poseduju);
 • potvrdu nadležnog starešine o periodu obavljanja dužnosti u Vojsci Srbije i prosek službenih ocena u toku službe;
 • preporuku starešine na položaju komandanta bataljona – diviziona, njemu ravnom ili višem položaju;
 • mišljenje glavnog podoficira;
 • overeni obrazac KOLP iz programskog paketa ISLjR.
 
Prijave kandidata sa neophodnom dokumentacijom Komande jedinica – ustanova službenom poštom dostavlja Komandi 1. brigade Kopnene vojske, pojedinačno u zatvorenoj koverti sa naznakom „za konkursnu komisiju po internom konkursu”.
 
Rok za podnošenje prijava za prijem na službu je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u magazinu „Odbrana” i na internet stranici Ministarstva odbrane, odnosno Vojske Srbije.
 
Napomena: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenu kod javnog beležnika – notara biće odbačene rešenjem.
 
 
IZBOR KANDIDATA ZA POPUNU FORMACIJSKIH MESTA
 
Izborni postupak sprovešće konkursna komisija, koju formira nadležni starešina, među kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa za prijem na formacijsko mesto na koje su konkurisali.
 
Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće upućeni na testiranje psiholoških kapaciteta i proveru fizičkih sposobnosti.
 
Postupak izbora kandidata sprovodi se po principu eliminacije, tako da neispunjavanje kriterijuma na prethodnoj proveri – proceni isključuje upućivanje na dalje provere – procene.
 
Radi vršenja psihološke procene kandidati za popunu formacijskih mesta biće upućeni u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu (u Beogradu, Nišu ili Novom Sadu), prema rasporedu koji će izraditi i sa kojima će ih upoznati predsednik konkursne komisije.
 
Rezultate prijavljenih kandidata utvrdiće konkursna komisija za prijem u profesionalnu vojnu službu na osnovu sledećih merila za izbor:
 1. prosek ocena završene srednje škole – do 50 bodova (proizvod proseka i broja 10);
 2. provera fizičke sposobnosti – do 20 bodova (proizvod konačne ocene i broja 4);
 3. psihološka procena kandidata – do 20 bodova (koeficijent osnovne psihološke selekcije × 4*);
 4. razgovor – do 10 bodova (proizvod srednje vrednosti svih ocena ocenjivača i broja 2).
 
Kandidati koji sa najboljim rezultatom ispune merila za izbor biće upućeni na medicinsko-zdravstvenu procenu u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za profesionalnu vojnu službu.
 
Za kandidate će biti izvršena bezbednosna provera za prijem na rad u Vojsku Srbije.
 
Ukoliko se kandidat ne odazove pozivu radi obavljanja opšteg lekarskog pregleda, provere fizičke sposobnosti, psihološke procene i upućivanja na medicinsko-zdravstvenu procenu, smatraće se da je odustao od daljeg učešća u izbornom postupku.
 
Prilikom dolaska na proveru opštih sposobnosti kandidati obavezno nose ličnu kartu ili vojnu legitimaciju.
 
Sve eventualne troškove putovanja do kasarni i vojnozdravstvenih ustanova radi realizacije selekcije, psihološke i medicinsko-zdravstvene procene, kao i eventualne troškove smeštaja i ishrane snose kandidati koji su se prijavili za popunu formacijskih mesta podoficira.
 
Lica primljena u profesionalnu vojnu službu ostvaruju sva prava i obaveze u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
Kandidat koji je učestvovao u izbornom postupku ima pravo da u roku od 15 dana od dana prijema odluke o izboru kandidata izjavi žalbu.
 
Nekompletna i nepotpuna dokumenta neće se uzimati u razmatranje, a dokumenta kandidatima koji ne budu izabrani neće se vraćati.
 
Sve informacije vezane za konkurs mogu se dobiti na sajtu Vojske Srbije www.vs.rs, na telefon 021/4835-534 ili lokal 511-534.