Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.05.2024.

Interni konkurs za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu oficira u Kopnenu vojskuGENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
Uprava za ljudske resurse (J-1)
 
r a s p i s u j e
 
INTERNI KONKURS
 
za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu oficira na neodređeno vreme
 
u Kopnenu vojsku
 
 1. načelnik grupe za ljudske resurse, VES F0004, 1 izvršilac, mesto službovanja Kraljevo;
 2. komandir voda – vođa smene vatrogasnog voda, VES F0004, 1 izvršilac, mesto službovanja Novi Pazar;
 3. referent u grupi za logistiku, VES FK004, 1 izvršilac, mesto službovanja Kraljevo;
 4. komandir voda – ronilac voda ronilaca, VES FR204, 1 izvršilac, mesto službovanja Novi Sad;
 5. komandir 2. voda mešovitog, VES FT004, 1 izvršilac, mesto službovanja Niš.
 
USLOVI KONKURSA
 
Na konkursu mogu učestvovati oficiri na određeno vreme, podoficiri na neodređeno vreme, podoficiri na određeno vreme, profesionalni vojnici, vojni službenici i nameštenici na službi u Vojsci Srbije i državni službenici i nameštenici zaposlenih u Ministarstvu odbrane, koji ispunjavaju sledeće uslove:
 
Opšti uslovi:
 • da su punoletni državljani Republike Srbije;
 • da su zdravstveno i psihofizički sposobni za službu u Vojsci Srbije;
 • da imaju stečeno visoko obrazovanje – završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB bodova ili osnovne akademske studije u trajanju od najmanje četiri godine ili osnovne strukovne studije sa završenim strukovnim specijalističkim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova;
 • da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 • da nisu stariji od 45 godina;
 • da su bezbednosno provereni i da nema bezbednosnih smetnji za prijem u profesionalnu vojnu službu, u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane;
 • da su završili odgovarajuću vojnu obuku sa oružjem.
 
Posebni uslovi
 • da su oficiri na određeno vreme, podoficiri na neodređeno vreme, podoficiri na određeno vreme, profesionalni vojnici, vojni službenici i nameštenici na službi u Vojsci Srbije i državni službenici i nameštenici zaposlenih u Ministarstvu odbrane;
 • da u toku službe nisu negativno ocenjivani i da imaju prosek službenih ocena najmanje „ističe se”;
 • da imaju preporuku starešine na položaju komandanta bataljona, njemu ravnom ili višem položaju odnosno neposredno pretpostavljenog rukovodioca.
 
Za formacijska mesta pod rednim brojem 1:
 • završene studije iz oblasti društveno-humanističkih nauka.
 
Za formacijska mesta pod rednim brojem 2:
 • završene studije iz oblasti zaštite na radu, zaštite od požara ili zaštite životne sredine.
 
Za formacijska mesta pod rednim brojem 3:
 • završene studije iz oblasti mašinstva i zvanje diplomirani mašinski inženjer.
 
Za formacijska mesta pod rednim brojem 4:
 • završen osnovni ronilački kurs.
 
Za formacijska mesta pod rednim brojem 5:
 • završene studije iz oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva.
 
NAČIN KONKURISANjA:
 
Prijavu na konkurs, koja treba da sadrži osnovne lične podatke, adresu, kontakt telefon i naziv formacijskog mesta na koje konkuriše, kandidati podnose jedinicama – ustanovama u kojima se nalaze na službi. Uz prijavu kandidat prilaže sledeća dokumenta:
 • overenu kopiju diplome o završenom visokom obrazovanju kojom se potvrđuje tražena stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje ili zanimanje;
 • potpisanu izjavu o prihvatanju rasporeda po potrebi službe na celoj teritoriji Republike Srbije (svojeručno potpisana izjava i overena od nadležnog starešine);
 • popunjen i overen obrazac i saglasnost za izvršenje bezbednosne provere (tražiti u komandi jedinice u kojoj se nalaze na službi);
 • potpisanu izjavu da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci);
 • uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest meseci (ne starije od šest meseci).
 
Komande jedinica – ustanova, uz prijavu kandidata, pribavljaju i prilažu sledeća dokumenta:
 • uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija);
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija);
 • potvrdu nadležnog starešine o periodu obavljanja dužnosti i u kom rodu, odnosno službi,
 • potvrdu nadležnog starešine da li je negativno ocenjivan i prosek službenih ocena u toku službe;
 • preporuku starešine na položaju komandanta bataljona, njemu ravnom ili višem položaju, odnosno neposredno pretpostavljenog rukovodioca,
 • obrazac kartona osnovnih ličnih podataka iz ISLjR.
 
Prijave kandidata sa neophodnom dokumentacijom komande jedinica – ustanova službenom poštom dostavljati Vojnoj pošti 1097 Niš, pojedinačno u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkursnu komisiju po internom konkursu”.
 
Rok za podnošenje prijava za prijem na službu je osam dana od dana objavljivanja konkursa.
                                                                                              
Napomena: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenu kod javnog beležnika – notara, biće odbačene rešenjem.
 
IZBOR KANDIDATA ZA POPUNU FORMACIJSKIH MESTA
 
Izborni postupak sprovešće konkursna komisija, koju formira nadležni starešina, među kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa za prijem na formacijsko mesto na koje su konkurisali.
 
Postupak izbora kandidata sprovodi se po principu eliminacije, tako da neispunjavanje kriterijuma na prethodnoj proveri – proceni isključuje upućivanje na dalje provere – procene.
 
Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće upućeni na proveru fizičkih sposobnosti i testiranje psiholoških kapaciteta.
 
Radi vršenja psihološke procene kandidati za popunu formacijskih mesta biće upućeni u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu (u Nišu i Novom Sadu), prema rasporedu koji će izraditi i sa kojima će ih upoznati predsednik konkursne komisije.
 
Kandidati koji zadovolje uslove provere fizičkih sposobnosti i psihološke procene biće pozvani na razgovor.
 
Rezultate prijavljenih kandidata utvrdiće konkursna komisija za prijem u profesionalnu vojnu službu na osnovu sledećih merila za izbor:
 1. prosek ocena na osnovnim studijama – do 50 bodova (proizvod ocene i broja 5);
 2. provera fizičke sposobnosti – do 20 bodova (proizvod konačne ocene i broja 4);
 3. psihološka procena kandidata – do 20 bodova (proizvod konačne ocene i broja 4);
 4. razgovor – do 10 bodova (proizvod konačne ocene i broja 2).
 
Kandidati koji sa najboljim rezultatom ispune merila za izbor biće upućeni na medicinsko-zdravstvenu procenu u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za prijem u profesionalnu vojnu službu.
 
Za kandidate biće izvršena bezbednosna provera za prijem na rad u Vojsku Srbije.
 
Ukoliko se kandidat ne odazove pozivu radi obavljanja opšteg lekarskog pregleda, provere fizičke sposobnosti, psihološke procene, razgovora i upućivanja na medicinsko-zdravstvenu procenu, smatraće se da je odustao od daljeg učešća u izbornom postupku.
 
Prilikom dolaska na proveru opštih sposobnosti kandidati sa sobom obavezno nose i ličnu kartu ili vojnu legitimaciju.
Sve eventualne troškove putovanja do kasarni i vojnozdravstvenih ustanova, radi realizacije selekcije, psihološke i medicinsko-zdravstvene procene, kao i eventualne troškove smeštaja i ishrane, snose kandidati koji su se prijavili za popunu formacijskoh mesta oficira.
 
Lica primljena u profesionalnu vojnu službu ostvaruju sva prava i obaveze u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Konkursna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
 
Sve informacije vezane za konkurs mogu se dobiti na veb-sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs i na veb-sajtu Vojske Srbije www.vs.rs ili na telefon 018/555-562.