Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.05.2024.

Interni konkurs za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu oficira u 72. brigadu za specijalne operacijeGENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
UPRAVA ZA LjUDSKE RESURSE (J-1)
 
r a s p i s u j e
 
INTERNI KONKURS

 
Za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu oficira na neodređeno vreme


u 72. brigadu za specijalne operacije Generalštaba Vojske Srbije:
 
 1. referent u grupi za ljudske resurse S-1 Komande Bataljona za specijalne operacije „Grifoni” 72. brigade za specijalne operacije Generalštaba Vojske Srbije, FČ kapetan prve klase, FVES F0004, FPG 13, mesto službovanja Pančevo, 1 izvršilac;
 2. komandir 2. tima 82. čete rečnih diverzanata Bataljona za specijalne operacije „Grifoni” 72. brigade za specijalne operacije Generalštaba Vojske Srbije, FVES FČ poručnik fregate, FR244, PG 14, mesto službovanja Pančevo, 1 izvršilac;
 3. komandir tima za podršku ronjenju 82. čete rečnih diverzanata Bataljona za specijalne operacije „Grifoni” 72. brigade za specijalne operacije Generalštaba Vojske Srbije, FČ poručnik fregate, FVES FR244, FPG 15, mesto službovanja Pančevo, 1 izvršilac.
    
USLOVI KONKURSA
 
Na konkursu mogu učestvovati podoficiri na neodređeno vreme na službi u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane, koji ispunjavaju sledeće uslove:
 
Opšti uslovi:
 • da nisu stariji od 45 godina;
 • da su zdravstveno i psihofizički sposobni za službu u Vojsci Srbije;
 • da imaju stečeno visoko obrazovanje – završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB bodova ili osnovne akademske studije u trajanju od najmanje četiri godine ili osnovne strukovne studije sa završenim strukovnim specijalističkim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova;
 • da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 • da su bezbednosno provereni i da nema bezbednosnih smetnji za prijem u profesionalnu vojnu službu, u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane.
 
Posebni uslovi: 
 • da su podoficiri na neodređeno vreme na službi u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane;
 • da u toku službe nisu negativno ocenjivani i da imaju prosek službenih ocena najmanje „ističe se”;
 • da imaju preporuku starešine na položaju komandanta bataljona, njemu ravnom ili višem položaju odnosno neposredno pretpostavljenog rukovodioca;
 • da su završili selektivnu obuku za rad u specijalnim jedinicama.
 
Za formacijsko mesto pod rednim brojem 1:
 • da imaju završen izviđački kurs.
 
Za formacijska mesta pod rednim brojem 2 i 3:
 • da imaju završen kurs za rečne diverzante;
 • da imaju sedam i više godina obavljanja dužnosti rečnih diverzanata;
 • da imaju najmanje stečeno zvanje ronilac 3. kategorije.
 
NAČIN KONKURISANjA
 
Prijavu na konkurs, koja treba da sadrži osnovne lične podatke, adresu, kontakt telefon i naglašeno formacijsko mesto na koje konkuriše, kandidati podnose jedinicama – ustanovama u kojima se nalaze na službi. Uz prijavu kandidati prilažu i sledeća dokumenta:
 • overenu kopiju diplome o završenom visokom obrazovanju kojom se potvrđuje tražena stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje ili zanimanje;
 • potpisanu izjavu o prihvatanju rasporeda po potrebi službe na celoj teritoriji Republike Srbije (svojeručno potpisana izjava i overena od nadležnog starešine);
 • popunjen i overen obrazac i saglasnost za izvršenje posebne bezbednosne provere (tražiti u komandi jedinice u kojoj se nalaze na službi);
 • uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci);
 • uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest meseci (ne starije od šest meseci).
 
Komande jedinica – ustanova, uz prijavu kandidata, pribavljaju i prilažu sledeća dokumenta:
 • uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija);
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija);
 • potvrdu nadležnog starešine da su završili selektivnu obuku za specijalne jedinice,
 • potvrdu nadležnog starešine o periodu obavljanja dužnosti i u kom rodu, odnosno službi,
 • potvrdu nadležnog starešine da li je negativno ocenjivan i prosek službenih ocena u toku službe,
 • preporuku starešine na položaju komandanta bataljona, njemu ravnom ili višem položaju, odnosno neposredno pretpostavljenog rukovodioca,
 • obrazac kartona osnovnih ličnih podataka iz ISLjR.
 
Prijave kandidata sa neophodnom dokumentacijom komande jedinica – ustanova službenom poštom dostavljaju komandi 72. brigade za specijalne operacije Generalštaba Vojske Srbije, pojedinačno u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkursnu komisiju po internom konkursu”.
 
Rok za podnošenje prijava za prijem na službu je osam dana od dana objavljivanja konkursa.
 

Napomena:
 
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika – notara, biće odbačene rešenjem.
 

IZBOR KANDIDATA ZA POPUNU FORMACIJSKOG MESTA
 
Izborni postupak sprovešće konkursna komisija koju formira nadležni starešina, među kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa za prijem na formacijsko mesto na koje su konkurisali.
 
Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće upućeni na proveru fizičkih sposobnosti  i testiranje psiholoških kapaciteta.
 
Postupak izbora kandidata sprovodi se po principu eliminacije, tako da neispunjavanje kriterijuma na prethodnoj proveri – proceni isključuje upućivanje na dalje provere –procene.
 
Radi realizacije provere fizičkih sposobnosti kandidati će pristupiti proveri fizičke sposobnosti koju će realizovati konkursna komisija, prema rasporedu koji će izraditi i sa kojima će ih upoznati predsednik konkursne komisije.
 
Radi vršenja psihološke procene kandidati će biti upućeni u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu, prema rasporedu koji će izraditi i sa kojima će ih upoznati predsednik konkursne komisije.
 
Kandidati koji zadovolje uslove provere fizičkih sposobnosti i psihološke procene biće pozvani na razgovor.
 
Rezultate prijavljenih kandidata utvrdiće konkursna komisija za prijem u profesionalnu vojnu službu na osnovu sledećih merila za izbor:
 1. prosek ocena na osnovnim studijama – do 50 bodova (proizvod konačne ocene i broja 5);
 2. provera fizičke sposobnosti – do 20 bodova (proizvod konačne ocene i broja 4);
 3. psihološka procena kandidata – do 20 bodova (proizvod konačne ocene i broja 4);
 4. razgovor – do 10 bodova (proizvod konačne ocene i broja 2).
 
Kandidati koji sa najboljim rezultatom ispune merila za izbor biće upućeni na medicinsko-zdravstvenu procenu u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu, prema rasporedu koji će izraditi i sa kojima će ih upoznati predsednik konkursne komisije, radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za prijem u profesionalnu vojnu službu.
 
Za kandidate koji ispune sve kriterijemu provera i procena u toku selekcije biće pokrenuta i izvršena bezbednosna provera u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane, po osnovu promene statusa u službi (prevođenja podoficira u oficira).
 
Ukoliko se kandidat ne odazove pozivu radi obavljanja opšteg lekarskog pregleda, provere fizičke sposobnosti, psihološke procene, razgovora i upućivanja na medicinsko-zdravstvenu procenu, smatraće se da je odustao od daljeg učešća u izbornom postupku.
 
Prilikom dolaska na proveru opštih sposobnosti kandidati sa sobom obavezno nose ličnu kartu ili vojnu legitimaciju.
 
Sve eventualne troškove putovanja do kasarni i vojnozdravstvenih ustanova radi realizacije selekcije, psihološke i medicinsko-zdravstvene procene, kao i eventualne troškove smeštaja i ishrane, snose kandidati koji su se prijavili na konkurs.
 
Lica primljena u profesionalnu vojnu službu ostvaruju sva prava i obaveze u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.
 
Sve informacije vezane za konkurs mogu se dobiti na veb-sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs i na veb-sajtu Vojske Srbije www.vs.rs ili na telefon 19-078.