Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.04.2024.

Javni konkurs za izbor u zvanje saradnika 
UNIVERZITET ODBRANE U BEOGRADU
MEDICINSKI FAKULTET
VOJNOMEDICINSKE AKADEMIJE

 
Raspisuje
 
JAVNI KONKURS ZA IZBOR U ZVANjE
SARADNIKA
 
Raspisuje se konkurs za izbor u zvanje saradnika:
 1. tri saradnika za užu naučnu oblast neurologija u zvanje asistenta;
 2. dva saradnika za užu naučnu oblast radiologija u zvanje asistenta.
 
OPŠTI USLOVI KONKURSA:

– da je kandidat profesionalno vojno lice / vojni službenik.
 
POSEBNI USLOVI KONKURSA
 
Za izbor u zvanje asistenta:
 1. da je kandidat završio odgovarajuću zdravstvenu specijalizaciju;
 2. da je kandidat upisao doktorske akademske studije;
 3. da je kandidat studije prvog stepena završio sa prosečnom ocenom najmanje osam (8);
 4. da kandidat ima najmanje jedan rad in extenso kao prvi autor u časopisu sa recenzijom;
 5. da kandidat pokazuje smisao za nastavni rad, na osnovu mišljenja katedre.
 
DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU NA KONKURS

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože:
 1. biografske podatke i dokaze o ispunjenosti uslova konkursa;
 2. bibliografiju objavljenih naučnih i stručnih radova sa kopijama primeraka naučnih radova i drugih publikacija, ukoliko ih poseduju.
   
NAČIN KONKURISANjA

Prijave na konkurs za izbor u zvanje saradnika podnose se na adresu Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane Crnotravska broj 17, Beograd, sa naznakom „konkurs za izbor u zvanje saradnika”. U prijavi obavezno navesti adresu i telefon, užu naučnu oblast i zvanje za koju se prijava podnosi.

Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane.

Konkursna dokumentacija se neće vraćati kandidatu.

Konkurs je otvoren 30 dana, računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja.