Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.04.2024.

Javni konkurs za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu oficira u Kopnenu vojskuMINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
GENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
UPRAVA ZA LjUDSKE RESURSE (J-1)
 
raspisuje
 
JAVNI KONKURS
 
za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu
oficira na neodređeno vreme
 
 
U Kopnenu vojsku
 
 1. komandir voda za infrastrukturu, FVES FĐ204, mesto službovanja Novi Sad, 1 izvršilac;
 2. referent za pravne poslove, FVES FL004, mesto službovanja Šabac, 1 izvršilac.
    
Opšti uslovi konkursa:
 
 • da je državljanin Republike Srbije;
 • da je punoletan;
 • da je zdravstveno i psihofizički sposoban za službu u Vojsci Srbije;
 • da ima stečeno visoko obrazovanje – završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB bodova ili osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine ili osnovne strukovne studije sa završenim strukovnim specijalističkim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova;
 • da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 • da nije stariji od 45 godina života;
 • da je bezbednosno proveren i da nema bezbednosnih smetnji za prijem u profesionalnu vojnu službu, u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane;
 • da je završio odgovarajuću vojnu obuku sa oružjem.
 
Posebni uslovi konkursa: 
 
Za formacijsko mesto pod rednim brojem 1:
 • završene studije iz oblasti građevinskog inženjerstva.
 
Za formacijsko mesto pod rednim brojem 2:
 • završene studije iz oblasti pravnih nauka i stečeno zvanje diplomirani pravnik.
 
NAČIN KONKURISANjA
 
Uz prijavu na konkurs, koja treba da sadrži osnovne lične podatke, adresu stanovanja, kontakt telefon, naglašeno formacijsko mesto za koje podnose prijavu i kratku biografiju, kandidati treba da dostave sledeća dokumenta:
 
 • izvod iz matične knjige rođenih (ako je na obrascu bez holograma, ne stariji od šest meseci – original ili fotokopija overena kod javnog beležnika);
 • uverenje o državljanstvu (original ili fotokopija overena kod javnog beležnika – ne starije od šest meseci);
 • dokaz o stečenom obrazovanju (original diploma – uverenje o završenom obrazovanju ili fotokopija overena kod javnog beležnika);
 • dokaz o radnom iskustvu u struci (rešenje o stažu iz Fonda PIO i fotokopija Ugovora o radu overena kod javnog beležnika);
 • uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci);
 • uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci (ne starije od šest meseci);
 • uverenje o regulisanju vojne obaveze, sa naznakom čina u rezervi (izdaje regionalni centar MO za lokalnu samoupravu u kome se lice vodi u evidenciji);
 • potpisanu izjavu o prihvatanju upućivanja na obuku za osposobljavanje za oficire (kandidati koji konkurišu za oficire, a nisu rezervni oficiri);
 • potpisanu izjavu o prihvatanju rasporeda po potrebi službe na celoj teritoriji Republike Srbije (svojeručno potpisana izjava);
 • izjavu lica, overenu kod javnog beležnika, da nije bio zaposlen u državnom organu, odnosno da mu u državnom organu nije prestajao radni odnos zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.
 
Napomena: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika –notara biće odbačene rešenjem.
 
Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 18/2016, 95/18-autentično tumačenje i 2/23-odluka US) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da ostvari uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
 
Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu moguće je preuzeti na sajtu Vojske Srbije www.vs.rs. Potpisanu izjavu neophodno je dostaviti uz molbu uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.
 
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje od suda i MUP-a da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, odnosno da kandidat nije osuđivano na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci, uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.
 
Konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.
 
Prijave na konkurs sa navedenim dokumentima dostavljati poštom na adresu: VP 1097 Niš, Trg kralja Aleksandra bb, 18000 Niš, sa naznakom „za prijem lica po javnom konkursu”.
 
Rok za podnošenje prijave na konkurs je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja.
 
 
IZBOR KANDIDATA ZA POPUNU FORMACIJSKOG MESTA
 
Izborni postupak sprovešće konkursna komisija, koju formira nadležni starešina, između kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za prijem na formacijsko mesto za koje su konkurisali.
 
Postupak selekcije kandidata sprovodi se po principu eliminacije, tako da neispunjavanje kriterijuma na prethodnoj proveri – proceni isključuje upućivanje na dalje provere – procene.
 
Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće upućeni na proveru fizičke sposobnosti i procenu psiholoških kapaciteta.
 
Za proveru fizičkih sposobnosti kandidati su u obavezi da ponesu sportsku opremu: patike, trenerka – šorts, majica (sopstveni izbor).
 
Radi vršenja psihološke procene kandidati za popunu formacijskog mesta biće upućeni u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu (u Beogradu ili Nišu), prema rasporedu koji će izraditi i o kojima će ih informisati predsednik konkursne komisije.
 
Sa kandidatima koji zadovolje procenu psiholoških kapaciteta biće obavljen razgovor. O datumu, vremenu i mestu obavljanja razgovora kandidati će biti obavešteni pisanim putem na adrese navedene u prijavi.
 
Rezultate prijavljenih kandidata utvrdiće konkursna komisija za prijem u profesionalnu vojnu službu na osnovu sledećih merila:
 • prosek ocena na osnovnim studijama – do 50 bodova (proizvod ocene i broja 5);
 • provera fizičke sposobnosti – do 20 bodova (proizvod konačne ocene i broja 4);
 • psihološka procena kandidata – do 20 bodova (proizvod koeficijenta procene psiholoških kapaciteta i broja 4);
 • razgovor – do 10 bodova (proizvod konačne ocene i broja 2).
 
Kandidati koji sa najboljim rezultatima ispune merila za izbor biće upućeni na medicinsko-zdravstvenu procenu u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za profesionalnu vojnu službu.
 
Za kandidate biće izvršena bezbednosna provera za prijem na rad u Vojsci Srbije.
 
Ukoliko se kandidat ne odazove pozivu radi obavljanja opšteg lekarskog pregleda, provere fizičke sposobnosti, psihološke procene, razgovora i upućivanja na medicinsko-zdravstvenu procenu, smatraće se da je odustao od daljeg učešća u izbornom postupku.
 
Prilikom dolaska na proveru opštih sposobnosti (opšti lekarski pregled i provera fizičkih sposobnosti), kandidati obavezno nose i ličnu kartu ili vojnu legitimaciju.
 
Sve eventualne troškove putovanja do kasarne i vojnozdravstvenih ustanova, radi realizacije selekcije, psihološke i medicinsko-zdravstvene procene, kao i eventualne troškove smeštaja i ishrane snose kandidati koji su se prijavili za formacijskih mesta oficira.
 
Kandidat koji je učestvovao u izbornom postupku ima pravo da u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema odluke o izboru kandidata izjavi žalbu. Žalba se podnosi ministru odbrane Republike Srbije.
 
Lica primljena u profesionalnu vojnu službu ostvaruju sva prava i obaveze u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Sve informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti na veb-sajtu Ministrarstva odbrane www.mod.gov.rs, veb-sajtu Vojske Srbije www.vs.rs ili na telefon 018/555-427.